« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - B. Antonínové, Brigádnická...

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - B. Antonínové, Brigádnická...
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA 601 67 BRNO,Kounicova 67
<br> Odbor dopravy
<br> Č.j.: MMB/0252509/202O Vyřizuje/linka Brno dne Spis.zn.: 5400/OD/l\/ll\/lB/0252509/2020 lng.Lang /542174217 29.6.2020 VEREJNÁ VYHLÁSKA
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> Odbor dopravy MMB jako příslušný orgán státní správy podle 5 77 odst.1 písm.c) a © 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> po předchozím písemném vyjádření Policie ČR KŘP JMK,č.j.KRPB-l14862-1/ČJ—2020-0600Dl,ze dne 19.6.2020 <,>
<br> postupem v souladu s ustanovením 5 171 a následně části šesté zákona č.500/2004 Sb.správní řád,ve znění pozdějších předpisů,na základě žádosti:
<br> Signex,spol.s r.o <.>,Holzova 138,627 00 Brno,IČ: 499 71 344 stanovuje přechodnou úpravu provozu
<br> na místních komunikacích Boženy Antonínové,Brigádnická a na veřejně přístupných účelových komunikacích U Vránova mlýna a komunikacích spojující ul.U Vranova mlýna sul.Maříkovou a s ul.Brigádnickou podle dokumentace,která je nedílnou součástí tohoto stanovení <,>
<br> z důvodu realizace přípojky kabelu NN na ul.U Vránova mlýna <.>
<br> Předpokládaný termín realizace je v období 6.7.— 31.8.2020.Skutečný termín bude upřesněn v rozhodnutí o záboru,resp.uzavírce komunikace <.>
<br> * <.>
<br> Stanovení je platné pouze se souhlasem silničníhOesprávního orgánu a jeho platnost je omezena podle zákona č.361/2000 Sb.na dobu max.1 rok od vydání stanovení <.>
<br> Užití dopravních značek,světelných signálů a dopravních zařízení nesmí být v rozporu“ spříslušnými ustanoveními zákona č.361/2000 Sb <.>,vyhlášky č.398/2009 Sb <.>,vyhlášky č.294/2015 Sb.a s technickými podmínkami TP 65 a TP 66 <.>
<br> Povinností žadatele je kontrolovat soulad užití dopravních značek,světelných signálů a dopravních zařízení s projektovou dokumentací a zabezpečit jejich údržbu po celé “období přechodné úpravy provozu na pozemní kom...

Načteno

edesky.cz/d/3980469

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz