« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Černovice - Dražební vyhláška - I. Dvořáková, Slámova 27, Brno

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Černovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
EXEKUTORSKÝ ÚŘAD BRNO-VENKOV,Veveří 125,616 45 BRNO “MÚ JUDr.XXXX XXXXXX,soudní exekutor
<br> tel.: +XXX XXX 508 311,fax: +420 544 508 312,mail:info©exekutorbrno.cz,www.exekutorbrno.cz
<br> úřední hodiny: Po,St,čt: a:oo-11:oo 13:00-15:30,pokladní hodiny: Po-Čt: amo-11:00 13:00-15:30
<br> C.j.: 137 Ex 6975l09-149 Ev.č.opr.50966288
<br> Usnesení
<br> Soudní exekutor JUDr.XXXX XXXXXX.Exekutorský úřad Brno—venkov,pověřený Městským soudem v Brně provedením exekuce na základě usnesení č.j.77 Nc 658/2009—4 ze dne 04.02.2009,kterým byla nařízena exekuce dle rozhodnutí č.j.74 685!2007-637ll|l.ze dne 09.01.2008 vydaného Českým telekomunikačním úřadem,odborem pro jihomoravskou oblast,který nabyl právní moci dne 30.01.2008a je vykonatelný ve věci uspokojení pohledávky
<br> oprávněného: T-Mobile Czech Republic a.s.se sídlem Tomíčkova 2144í1,Praha,PSČ: 149 00,IČ: 64949681,práv.zast.advokátem Mgr.XXXXX XXXXXXXXXX,advokát,se sídlem Jankovcova XXXXXX,Praha,Psč: 170 00,IČ: 71445579 (dále pouze oprávněný) proti 1_lva Dvořáková povinnému: bytem Slámova 550/27,Brno,PSČ: 618 00,datnar.: 26.10.1969 (dále pouze povinný)
<br> v souladu s ust.; 52 odst.1 a s 69 zákona č.120/2001 Sb <.>,o soudních exekutoréch a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů (dálejen "e.řJ') a ve vazbě na % 33Bb zákona č.99/1963 Sb <.>,občanský soudní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen "o.s.ř."),ve znění účinném do data 31.12.2012
<br> vydává toto
<br> Usnesení 0 nařízení elektronického dražebního jednání (dražební vyhláška)
<br> l.Dražební jednání se koná elektronicky prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese dražebního serveru: MMM
<br> Zahájení elektronického dražebního jednání dne 16.09.2020 v 09:15:00 hod <.>
<br> Od tohoto okamžiku mohou dražitelé činit podání.Dražba se koná,dokud dražitelé činí podaní.Bude-Ii v posledních pěti minutách před stanoveným okamžikem ukončení dražby učiněno podaní,má se za to,že dražitelé stále činí podání a okamžik ukončení dražby se posou...

Načteno

edesky.cz/d/3980455

Meta

Jednání zastupitelstva   Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Černovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz