« Najít podobné dokumenty

Město Stod - Exekutorský úřad Plzeň-město - Usnesení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Stod.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Exekutorský úřad Plzeň-město - Usnesení
Poučení:
Pokud Vám byl tento dokument doručen bez otisku razítka a bez podpisu,jedná se o dokument doručovaný prostřednictvím provozovatele poštovních
služeb,který je platný i bez těchto náležitostí.Dle ust.§ 17b stavovského předpisu Exekutorské komory České republiky – kancelářský řád <,>
k písemné žádosti účastníka,kterému byl listinný stejnopis tohoto dokumentu doručen,se zašle el.poštou na el.adresu uvedenou v žádosti písemnost
vyhotovená v el.podobě a podepsaná podle § 16a nebo se předá účastníkovi v sídle úřadu na technickém nosiči dat <.>
<br> Exekutorský úřad Plzeň - město,Radyňská 9,32600 Plzeň
S o u d n í e x e k u t o r J U D r.J i t k a W o l f o v á
tel.: 377 449 457,tel.fax: 377 445 742,e-mail:e-podatelna@soudniexekutor.com,ID DS: 8dmg87n
<br>
Číslo jednací: 106 EX 20510/13-124
Číslo jednací opr.: 0605EX4513
<br>
<br>
<br> U S N E S E N Í
<br>
Exekutorský kandidát pověřený soudním exekutorem JUDr.Jitkou Wolfovou se sídlem Radyňská 9,326 00
Plzeň,rozhodl ve věci:
<br> o vymožení pohledávky 309 940,79 Kč s přísl <.>
<br>
oprávněného Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky,Orlická 2020/4,13000,Praha 3,IČ
41197518 <,>
<br>
proti povinnému XXX XXXXXX,SXX.X.XXXXtřelice X,XXXXX,Střelice,nar.27.09.1964,zast.Mgr.Jan
Knobloch,advokát,Boettingerova 2902/26,30100,Plzeň <,>
<br>
t a k t o:
<br>
Dražební jednání stanovené dražební vyhláškou č.j.106 EX 20510/13-84,odročené usnesením č.j.106
EX 20510/13-99 na termín od 01.07.2020 od 09:00 hodin nejméně však do 02.07.2020 do 09:00 hodin
<br> s e z r u š u j e <.>
<br>
<br> O d ů v o d n ě n í:
<br> Dne 18.03.2020 vydal soudní exekutor dražební vyhlášku č.j.106 EX 20510/13-84,kterou nařídil dražbu
nemovitých věcí povinného.Následně dne 16.04.2020 bylo vydáno usnesení o odročení dražby č.j.106 EX
20510/13-99 kterým byl stanoven nový dražební rok na termín od 01.07.2020 od 09:00 hodin nejméně však
do 02.07.2020 do 09:00 hodin.Dražba konaná prostřednictvím elektronického dražebního portálu
www.exdrazby.cz se týka...

Načteno

edesky.cz/d/3980255

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Stod      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz