« Najít podobné dokumenty

Město Kuřim - Zahájení územního řízení "Kuřim, Jungmnnova, VNk, TS, NNk, MŠ, p.č.1864"

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kuřim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ZUR E ON, Kuřim, Jungmannova, VNk, TS, NNk, MŠ, p č 1864
M ě s t s k ý ú ř a d K u ř i m
<br> Odbor stavební a životního prostředí
<br> Jungmannova 968/75,664 34 Kuřim
<br>
<br> SPIS.ZN.: S-MK/7606/20/OSŽP/Le
Č.J.: MK/10663/20/OSŽP
<br>
<br>
VYŘIZUJE: Ing.Lekešová
<br> TEL.: 541422355
E-MAIL: lekesova@kurim.cz
<br> POČET LISTŮ: 2
DATUM: 29.06.2020
<br>
<br>
OZNÁMENÍ
<br> ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ
<br> E.ON Distribuce,a.s <.>,IČ 28085400,F.A.Gerstnera č.p.2151/6,370 01 České Budějovice <,>
kterou zastupuje PK Elektro s.r.o <.>,IČ 28310691,Hádecká č.p.180/21,614 00 Brno
<br> (dále jen "žadatel") podal dne 15.4.2020 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění
stavby:
<br> Kuřim,Jungmannova,VNk,TS,NNk,MŠ,p.č.1864
<br>
na pozemcích parc.č.1463,1471/1,1782,1797/4,1798,1822/1,1842,1858,1861,1862 <,>
1863/1,1863/2,2899 v katastrálním území Kuřim.Uvedeným dnem bylo zahájeno územní
řízení <.>
<br> Stavba obsahuje obnovu a posílení distribuční soustavy.Nové kabelové rozvody VN povedou z
nové kioskové trafostanice na pozemku parc.č.2899 k.ú.Kuřim mezi garážemi,rodinnými a
bytovými domy v pozemcích parc.č.1463,1471/1,1782,1797/4,1798,1822/1,1842,1858 <,>
1861,1862,1863/1,1863/2,2899 k.ú.Kuřim.Kabelové vedení bude ukončeno v trafostanici na
parc.č.1782 k.ú.Kuřim na ul.Na Královkách.Kabelové vedení bude uloženo z větší části v
zeleném pásu podél místních komunikací S.Čecha,Jungmannova,Zborovská,Na Královkách <.>
Z VN linky č.366 na pbč.98 na parc.č.2904/96 k.ú.Kuřim bude osazen úsekový odpojovač,ze
kterého povede náhrada VN linky Kuřim XXXXXXXXXX XXXXX (Jungmannova).Dále bude
nahrazena venkovní TS Sv.Čecha č.217307 za novou kioskovou TS na jiném místě a to pod
garážemi blízko p.č.2874.Z této TS bude pokračovat VN XXXXX do nově budované TS u
mateřské školky p.č.1864.Z této TS dále VN kabel bude pokračovat do TS T56 Královky <,>
č.218023.Dále dojde na NN síti k posílení a vložení částí tak,aby celá distribuční síť
vyhovovala aktuálním požadavkům <.>
<br> Odbor stavební a životního prostředí Městského úřadu v Kuřimi,jako stavební úřad...

Načteno

edesky.cz/d/3980093

Meta

Doručení veřejnou vyhláškou   Územní plánování   Stavební informace   Stavby   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kuřim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz