« Najít podobné dokumenty

Město Kuřim - Územní rozhodnutí, Kuřim Paparsek NNk, Prager, p.č. 1659

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kuřim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

11374 20 UR Kuřim paprsek NNk, Prager
M ě s t s k ý ú ř a d K u ř i m
<br> Odbor stavební a životního prostředí
<br> Jungmannova 968/75,664 34 Kuřim
<br>
<br> SPIS.ZN.: S-MK/7330/20/OSŽP/Sv
Č.J.: MK/11374/20/OSŽP
<br>
<br>
VYŘIZUJE: Svobodová
<br> TEL.: 541422314
E-MAIL: svobodovaz@kurim.cz
<br> POČET LISTŮ: 5
DATUM: 16.6.2020
<br>
<br>
ROZHODNUTÍ
<br> ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
<br>
<br> Výroková část:
<br> Odbor stavební a životního prostředí Městského úřadu v Kuřimi,jako stavební úřad příslušný podle § 13
<br> odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších
<br> předpisů (dále jen "stavební zákon"),v územním řízení posoudil podle § 84 až § 90 stavebního zákona
<br> žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby") <,>
<br> kterou dne 7.4.2020 podal
<br> E.ON Distribuce,a.s <.>,IČO 28085400,F.A.Gerstnera 2151/6,370 01 České Budějovice <,>
<br> kterého zastupuje PK Elektro s.r.o <.>,IČO 28310691,Hádecká 180/21,614 00 Brno
<br> (dále jen "žadatel"),a na základě tohoto posouzení vydává podle § 79 odst.1 a § 92 odst.1 stavebního
<br> zákona a § 9 vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě územního rozhodování,územního opatření a
<br> stavebního řádu
<br> r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y
<br> Kuřim,paprsek NNk,Prager,p.č.1659
<br> (dále jen "stavba") na pozemcích parc.č.1593/1 (ostatní plocha),parc.p.1615 (zastavěná plocha a
<br> nádvoří),parc.č.1697 (ostatní plocha),parc.č.1698 (ostatní plocha),parc.č.3953 (zastavěná plocha a
<br> nádvoří),parc.č.3973 (zastavěná plocha a nádvoří) v katastrálním území Kuřim <.>
<br>
<br> - Stavbou budou přímo dotčeny pozemky p.č.1593/1,1615,1697,1698,3953 a 3973 k.ú.Kuřim <.>
<br> - Dojde k rozšíření distribuční sítě NN o novou kabelovou část.Vznikne tak možnost napojení nových
odběrných míst <.>
<br> - Napojení na stávající infrastrukturu dojde u pozemku p.č.1615 k.ú.Kuřim pomocí SR744.Další
skříně SR 744 budou umístěny u pozemků p.ř.3953 a 3973 k.ú.Kuřim <....

Načteno

edesky.cz/d/3978647

Meta

Územní plánování   Stavební informace   Stavby   Doručení veřejnou vyhláškou   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kuřim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz