« Najít podobné dokumenty

Město Kuřim - VV - Oznámení zveřejnění a projednávání návrhu ÚP Moravské Knínice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kuřim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

up mk sj ii 4 ti 5 000

up mk sj ii 3 zpf 5 000
\— VZT AŽNÝ BOD KODU
<br> 0.00.00/XX
<br> L/xfx/
<br> \ Í v „\;/“\ĚŘ Ř“ \
<br> \ \ \\ \ &
<br> 3.08.40/1V
<br> _ w ! f k <.>
<br> !
up mk sj ii 2 vsv 50
0 500 1000 2500 5000 8000 m
<br> 1 : 50 000
<br> 840 x 600 mm
<br> Zpracovatel:
<br> Garant projektu: Podpis:
<br> Dopravní infrastruktura:
<br> TechnickÆ infrastruktura – vodní hospodÆłství,zÆsobovÆní plynem:
<br> TechnickÆ infrastruktura – zÆsobovÆní elektłinou:
<br> ZÆbor pødního fondu:
<br> Krajina:
<br> ÚSES:
<br> NÆzev výkresu:
<br> NÆzev akce: Datum:
<br> FormÆt:
<br> ¨íslo zakÆzky:
<br> Mìłítko: ¨íslo výkresu:
<br> doc.Ing.arch.Jakub KynŁl,Ph.D <.>,¨KA 02672
<br> ProjekŁní tým:
<br> knesl kynŁl architekti s.r.o <.>,ŠumavskÆ 416/15,602 00 Brno
<br> Z`ZNAM O Ú¨INNOSTI
<br> Datum nabytí œŁinnosti œzemního plÆnu:SprÆvní orgÆn,který œzemní plÆn vydal:
<br> Połizovatel:
<br> OprÆvnìnÆ osoba połizovatele: Podpis:
<br> Ú Z E M N ˝ P L ` N
<br> Ing.Katełina PolesnÆ (AteliØr DPK s.r.o.)
<br> Ing.Vítìzslav Vanìk
<br> Ing.arch.Jiłí Knesl
<br> Ing.arch.Jiłí Knesl
<br> RNDr.Jiłí KociÆn (AGERIS s.r.o.)Ing.XXXXX XXXXXX
<br> XXXXX_XX
<br> doc.Ing.arch.Jakub KynŁl,Ph.D <.>,Ing.arch.Jiłí Knesl,Ing.arch.Jan Špirit,Ing.arch.Bohuš Zoubek,Ing.arch.Jana ŠímovÆ,Ph.D <.>
<br> N`VRH PRO SPOLE¨NÉ JEDN`N˝
<br> Ing.Vlasta IndrovÆ,oprÆvnìnÆ œładní osoba połizovatele
<br> MORAVSKÉ KN˝NICE
<br> ÚZEMN˝ PL`N MORAVSKÉ KN˝NICE
<br> Zastupitelstvo obce MoravskØ Knínice
<br> Mìstský œład Kułim,odbor investiŁní,Jungamnnova 968/75,664 34 Kułim
<br> 02 / 2020
<br> HRANICE ØEŠENÉHO ÚZEM˝ – SPR`VN˝HO ÚZEM˝ OBCE MORAVSKÉ KN˝NICE
<br> PODKLADEM VÝKRESU JE DVAKR`T ZVÌTŠENÝ KOORDINA¨N˝ VÝKRES Z`SAD ÚZEMN˝HO ROZVOJE (II.2) JIHOMORAVSKÉHO KRAJE (UrbanistickØ stłedisko Brno)
<br> VÝKRES ŠIRŠ˝CH VZTAHÙ II/02
<br> II/02 VÝKRES ŠIRŠ˝CH VZTAHÙ
up mk sj ii 1 kov 5 000
UNIKÁTNÍ ČÍSLO PLOCHY
<br> _ \\
<br> \ \ \
<br> FX.„\ V __,4 /\m / \ i \,\\\\\ í,/
<br>,\ „„ J,\ M / > / <.>,/,/,\\ / // /,<,>,<,>
up mk sj ii 0 oduvodneni text web
ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU
MORAVSKÉ KNÍNICE
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
2020
<br>
<br>
<br>
<br> knesl kynčl architekti s.r.o.ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MORAVSKÉ KNÍNICE
<br>
<br>
ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ▌
NÁVRH PRO SJ,ÚNOR 2020 ▌
<br> IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:
<br>
<br> OBJEDNATEL: Obec Moravské Knínice
Kuřim 99
664 34 Moravské Knínice
<br> XXXX XXXXX,starosta obce
<br> POŘIZOVATEL: Městský úřad Kuřim
Odbor investiční
Jungmannova 968/75,664 34 Kuřim
XXXXXXXXX XXXXXX,vedoucí odboru
<br> ZPRACOVATEL: knesl kynčl architekti s.r.o <.>
Šumavská 416/15
602 00 Brno,IČ: 47912481
<br> garant projektu: doc.Ing.arch.XXXXX XXXXX,Ph.D <.>
číslo autorizace ČKA: XX 672
<br> projekční tým: doc.Ing.arch.XXXXX XXXXX,Ph.D <.>
Ing.arch.XXXX XXXXX
Ing.arch.XXXXX XXXXXX
<br> Ing.arch.XXX XXXXXX
Ing.XXXXXXXX XXXXXXXXX
Ing.arch.XXXX XXXXXX,Ph.D <.>
<br> Mgr.XXXXXX XXXXX
<br> dopravní infrastruktura: Ing.XXXXXXXX XXXXXXX (Atelier DPK,s.r.o.)
<br> technická infrastruktura:
vodní hospodářství: Ing.XXXXXXXXX XXXXX
zásobování plynem: Ing.XXXXXXXXX XXXXX
zásobování elektřinou: Ing.XXXXX XXXXXX
<br> ÚSES: RNDr.XXXX XXXXXX (AGERIS,s.r.o.)
<br> krajina,zábor půdního fondu: Ing.arch.XXXX XXXXX
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> knesl kynčl architekti s.r.o.ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MORAVSKÉ KNÍNICE
<br>
<br>
ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ▌
NÁVRH PRO SJ,ÚNOR 2020 ▌
<br> OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU:
<br>
<br> A.POJMY A ZKRATKY A1
<br> B.VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ B1
1.Využívání území z hlediska širších vztahů B2
<br> C.VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY
VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH C1
<br> 1.Východiska hodnocení C2
2.Vyhodnocení účelného využití zastavěného území C2
3.Vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch C4
<br> D.KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ ŘEŠENÍ D1
1.Údaje o počtu listů a výkresů Územního plánu D2
<br> 2.Pojmy D3
3.Vymezení zastavěného území D3
4.Základní koncepce rozvoje území,ochrany a rozvoje jeho ...
up mk sj ii 0 oduvodneni text
ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU
MORAVSKÉ KNÍNICE
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
2020
<br>
<br>
<br>
<br> knesl kynčl architekti s.r.o.ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MORAVSKÉ KNÍNICE
<br>
<br>
ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ▌
NÁVRH PRO SJ,ÚNOR 2020 ▌
<br> IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:
<br>
<br> OBJEDNATEL: Obec Moravské Knínice
Kuřim 99
664 34 Moravské Knínice
<br> XXXX XXXXX,starosta obce
<br> POŘIZOVATEL: Městský úřad Kuřim
Odbor investiční
Jungmannova 968/75,664 34 Kuřim
XXXXXXXXX XXXXXX,vedoucí odboru
<br> ZPRACOVATEL: knesl kynčl architekti s.r.o <.>
Šumavská 416/15
602 00 Brno,IČ: 47912481
<br> garant projektu: doc.Ing.arch.XXXXX XXXXX,Ph.D <.>
číslo autorizace ČKA: XX 672
<br> projekční tým: doc.Ing.arch.XXXXX XXXXX,Ph.D <.>
Ing.arch.XXXX XXXXX
Ing.arch.XXXXX XXXXXX
<br> Ing.arch.XXX XXXXXX
Ing.XXXXXXXX XXXXXXXXX
Ing.arch.XXXX XXXXXX,Ph.D <.>
<br> Mgr.XXXXXX XXXXX
<br> dopravní infrastruktura: Ing.XXXXXXXX XXXXXXX (Atelier DPK,s.r.o.)
<br> technická infrastruktura:
vodní hospodářství: Ing.XXXXXXXXX XXXXX
zásobování plynem: Ing.XXXXXXXXX XXXXX
zásobování elektřinou: Ing.XXXXX XXXXXX
<br> ÚSES: RNDr.XXXX XXXXXX (AGERIS,s.r.o.)
<br> krajina,zábor půdního fondu: Ing.arch.XXXX XXXXX
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> knesl kynčl architekti s.r.o.ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MORAVSKÉ KNÍNICE
<br>
<br>
ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ▌
NÁVRH PRO SJ,ÚNOR 2020 ▌
<br> OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU:
<br>
<br> A.POJMY A ZKRATKY A1
<br> B.VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ B1
1.Využívání území z hlediska širších vztahů B2
<br> C.VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY
VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH C1
<br> 1.Východiska hodnocení C2
2.Vyhodnocení účelného využití zastavěného území C2
3.Vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch C4
<br> D.KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ ŘEŠENÍ D1
1.Údaje o počtu listů a výkresů Územního plánu D2
<br> 2.Pojmy D3
3.Vymezení zastavěného území D3
4.Základní koncepce rozvoje území,ochrany a rozvoje jeho ...
up mk sj i 4 vykres regulace 2 000
Stoupalova niva
<br> Pod Strƞnou
<br> V Mezihołí
<br> Na Vokłínku
<br> –ihadla
<br> Rybník
<br> StrƞnÆ
<br> Pod hłbitovem
<br> Mezihołí
Na starØ trati
<br> Ú Z E M N ˝ P L ` N
<br> MORAVSKÉ KN˝NICE
<br> Dopravní infrastruktura:
<br> TechnickÆ infrastruktura – vodní hospodÆłství,zÆsobovÆní plynem:
<br> TechnickÆ infrastruktura – zÆsobovÆní elektłinou:
<br> NÆzev výkresu:
<br> Datum:
<br> FormÆt:
<br> ¨íslo zakÆzky:
<br> Mìłítko: ¨íslo výkresu:
<br> Z`ZNAM O Ú¨INNOSTI
<br> 0
<br> Zpracovatel:
<br> Garant projektu: Podpis:
<br> Ing.Vítìzslav Vanìk
<br> Ing.arch.Jiłí Knesl
<br> Ing.arch.Jiłí Knesl
<br> RNDr.Jiłí KociÆn (AGERIS s.r.o.)
<br> ZÆbor pødního fondu:
<br> Krajina:
<br> ÚSES:
<br> NÆzev akce:
<br> 00662_80
<br> doc.Ing.arch.Jakub KynŁl,Ph.D <.>,¨KA 02672
<br> ProjekŁní tým:
<br> knesl kynŁl architekti s.r.o <.>,ŠumavskÆ 416/15,602 00 Brno
<br> Ing.Katełina PolesnÆ (AteliØr DPK s.r.o.)
<br> Datum nabytí œŁinnosti œzemního plÆnu:SprÆvní orgÆn,který œzemní plÆn vydal:
<br> Połizovatel:
<br> OprÆvnìnÆ osoba połizovatele: Podpis:
<br> ÚZEMN˝ PL`N MORAVSKÉ KN˝NICE
<br> Mìstský œład Kułim,odbor investiŁní,Jungmannova 968/75,664 34 Kułim
<br> Ing.Vlasta IndrovÆ,referentka investiŁního odboru
<br> N`VRH PRO SPOLE¨NÉ JEDN`N˝
<br> Zastupitelstvo obce MoravskØ Knínice
<br> doc.Ing.arch.Jakub KynŁl,Ph.D <.>,Ing.arch.Jiłí Knesl,Ing.arch.Bohuš Zoubek,Ing.arch.Jan Špirit,Ing.Bohumila DvołÆkovÆ,Ing.arch.Jana ŠímovÆ,Ph.D <.>
<br> Ing.XXXXX XXXXXX
<br> X : X XXX
<br> XX / 2020
<br> 840 x 600 mm
<br> 20 320 m20010040
<br> STAVEBN˝ HRANICE
<br> PRVKY REGULA¨N˝HO PL`NU
<br> STAVEBN˝ ¨`RA
<br> KÓTA UD`VAJ˝C˝ MINIM`N˝ VZD`LENOST V METRECH
<br> HRANICE PLOCH S ROZD˝LNÝM ZPÙSOBEM VYUŽIT˝
<br> KÓD PLOCHY S ROZD˝LNÝM ZPÙSOBEM VYUŽIT˝
<br> PRVKY MAPOVÉHO D˝LA
<br> POLOHOPIS – KATASTR`LN˝ MAPA
<br> PLOCHY S ROZD˝LNÝM ZPÙSOBEM VYUŽIT˝
<br> PLOCHY SM˝ŠENÉ OBYTNÉ (B)
<br> PLOCHY VEØEJNÉ ZELENÌ (P)
<br> PLOCHY VEØEJNÝCH PROSTRANSTV˝ (U)
<br> KÓD ¨`STI ÚP S PRVKY REGULA¨N˝HO PL`NU
<br> OPLO...
up mk sj i 3 vpz 5 000
["—“ v —E|í_ !.! Ě! FEEL—1
<br> ll
<br> i 'kUMORAVSKEKNINmE
<br> \\
<br> Š
<br> <.>
<br> ss \.:.—=—
<br> 5 5 <.>
<br> _— „&= Q— as ___ ss ss _ “\“ se“ ss " “* ee „\ '! __.*?
<br> ' _ H I “„ |li E,!.' $%" ' m."
<br>.n.: <.>,„""" I | I _ "„,".ll \.= “ "'" l ' š ŠĚ _ "q," \ \\.“ Á <.>,45" _ ŠŠ ŠS— "mu: k: :,v,l _— $— '\—
<br> ť.TWEE? "J hfhr | =.““$ ___—___ _ """".|._:,u\ \ &$ SŠ '%',<.>.—\ &= “_— "' -- | _ __ " _,',š“— "" <.>,—_— "," \ / \ """ $ "" \ <.>,= ",_ \ / __ "%.<.> \ * * "" \,$ "",_ šs s "" <,>
<br> \„\\
<br> „ " ' '„,I,/' „r '( / l/ /.I Hš\,\ššgšu Il lllllllll.—Šl.\ / aaa-r:.: $%" \ \,/ _ *.=."0 5555555."gs—“ “ŽŠ 5.\.D 7\.<.>,<,> “Halla“ $ __.<.> [";q/ „,Š “ '.„.<.>.7 „ I <.>,I „ / /'
<br> ĚF-ls
<br> lil.<.> _ __ __— ňN _— l \; $““
<br> | Tuala-
<br> !%
<br> /I._„a=; "ĚFHI'l—Éi-šf !.<.>.<.>
<br> '-|.<.> =-" '— III' „Bx—„Q ng'išjln'fiii,i
<br> "'h _!jll || '"
up mk sj i 2 hlv 5 000
310
<br> 320
<br> 320
<br> 330
<br> 330
<br> 340
<br> 350
<br> 36
0
<br> 37
0
<br> 38
0
<br> 390
<br> 400
<br> 300
<br> 290
<br> 280
<br> 270
<br> 280
<br> 29
0
<br> 30
0
<br> 310
<br> 32
0
<br> 310
<br> 320
<br> 290
<br> 300
<br> 310
<br> 320
<br> 330
<br> 280
<br> 360370380390
<br> 400
<br> 410
<br> 420
<br> 330
<br> 320
<br> 310
<br> 340
<br> 350
<br> 360
<br> 370
<br> 380
<br> 390
<br> 400
<br> 410
<br> 420
<br> 430
<br> 36
0
<br> 37
0
<br> 35
0
<br> 34
0
<br> 34
0350
<br> 360
<br> 370
<br> 330
<br> 320
<br> 310
300
<br> 290 280
<br> 270
<br> 260
<br> 290
<br> 300
<br> 310
<br> 280
<br> 290
<br> 300
<br> 310
<br> Zpracovatel:
<br> Garant projektu: Podpis:
<br> Dopravní infrastruktura:
<br> TechnickÆ infrastruktura – vodní hospodÆłství,zÆsobovÆní plynem:
<br> TechnickÆ infrastruktura – zÆsobovÆní elektłinou:
<br> Ing.Vítìzslav Vanìk
<br> Ing.arch.Jiłí Knesl
<br> Ing.arch.Jiłí Knesl
<br> RNDr.Jiłí KociÆn (AGERIS s.r.o.)
<br> ZÆbor pødního fondu:
<br> Krajina:
<br> ÚSES:
<br> NÆzev výkresu:
<br> NÆzev akce: Datum:
<br> FormÆt:
<br> ¨íslo zakÆzky: 00662_80
<br> Mìłítko: ¨íslo výkresu:
<br> 1 : 5 000
<br> doc.Ing.arch.Jakub KynŁl,Ph.D <.>,¨KA 02672
<br> ProjekŁní tým:
<br> knesl kynŁl architekti s.r.o <.>,ŠumavskÆ 416/15,602 00 Brno
<br> Ing.Katełina PolesnÆ (AteliØr DPK s.r.o.)
<br> Z`ZNAM O Ú¨INNOSTI
<br> Datum nabytí œŁinnosti œzemního plÆnu:
<br> 0 50 100 250 500 800 m
<br> SprÆvní orgÆn,který œzemní plÆn vydal:
<br> Połizovatel:
<br> OprÆvnìnÆ osoba połizovatele: Podpis:
<br> Ú Z E M N ˝ P L ` N
<br> MORAVSKÉ KN˝NICE
<br> ÚZEMN˝ PL`N MORAVSKÉ KN˝NICE
<br> Mìstský œład Kułim,odbor investiŁní,Jungmannova 968/75,664 34 Kułim
<br> Ing.Vlasta IndrovÆ,referentka investiŁního odboru
<br> N`VRH PRO SPOLE¨NÉ JEDN`N˝
<br> 02 / 2020
<br> 1260 x 1066 mm
<br> Zastupitelstvo obce MoravskØ Knínice
<br> doc.Ing.arch.Jakub KynŁl,Ph.D <.>,Ing.arch.Jiłí Knesl,Ing.arch.Bohuš Zoubek,Ing.arch.Jan Špirit,Ing.Bohumila DvołÆkovÆ,Ing.arch.Jana ŠímovÆ,Ph.D <.>
<br> Ing.XXXXX XXXXXX
<br...
up mk sj i 1 zcu 5 000
Zpracovatel:
<br> Garant projektu: Podpis:
<br> Dopravní infrastruktura:
<br> TechnickÆ infrastruktura – vodní hospodÆłství,zÆsobovÆní plynem:
<br> TechnickÆ infrastruktura – zÆsobovÆní elektłinou:
<br> Ing.Vítìzslav Vanìk
<br> Ing.arch.Jiłí Knesl
<br> Ing.arch.Jiłí Knesl
<br> RNDr.Jiłí KociÆn (AGERIS s.r.o.)
<br> ZÆbor pødního fondu:
<br> Krajina:
<br> ÚSES:
<br> NÆzev výkresu:
<br> NÆzev akce: Datum:
<br> FormÆt:
<br> ¨íslo zakÆzky: 00662_80
<br> Mìłítko: ¨íslo výkresu:
<br> 1 : 5 000
<br> doc.Ing.arch.Jakub KynŁl,Ph.D <.>,¨KA 02672
<br> ProjekŁní tým:
<br> knesl kynŁl architekti s.r.o <.>,ŠumavskÆ 416/15,602 00 Brno
<br> Ing.Katełina PolesnÆ (AteliØr DPK s.r.o.)
<br> Z`ZNAM O Ú¨INNOSTI
<br> Datum nabytí œŁinnosti œzemního plÆnu:
<br> 0 50 100 250 500 800 m
<br> SprÆvní orgÆn,který œzemní plÆn vydal:
<br> Połizovatel:
<br> OprÆvnìnÆ osoba połizovatele: Podpis:
<br> Ú Z E M N ˝ P L ` N
<br> MORAVSKÉ KN˝NICE
<br> ÚZEMN˝ PL`N MORAVSKÉ KN˝NICE
<br> Mìstský œład Kułim,odbor investiŁní,Jungmannova 968/75,664 34 Kułim
<br> Ing.Vlasta IndrovÆ,referentka investiŁního odboru
<br> N`VRH PRO SPOLE¨NÉ JEDN`N˝
<br> 02 / 2020
<br> 1260 x 1066 mm
<br> Zastupitelstvo obce MoravskØ Knínice
<br> doc.Ing.arch.Jakub KynŁl,Ph.D <.>,Ing.arch.Jiłí Knesl,Ing.arch.Bohuš Zoubek,Ing.arch.Jan Špirit,Ing.Bohumila DvołÆkovÆ,Ing.arch.Jana ŠímovÆ,Ph.D <.>
<br> Ing.XXXXX XXXXXX
<br> HRANICE ZASTAVÌNÉHO ÚZEM˝
<br> PRVKY MAPOVÉHO D˝LA
<br> LEGENDA
<br> PLOCHY ÚZEMN˝ REZERVY
<br> PLOCHA STABILIZOVAN` V ZASTAVÌNÉM ÚZEM˝ A JEJ˝ KÓD
<br> PLOCHA STABILIZOVAN` V NEZASTAVÌNÉM ÚZEM˝ A JEJ˝ KÓD
<br> PLOCHA ZASTAVITELN` A JEJ˝ KÓD
<br> PLOCHA ZMÌN V KRAJINÌ A JEJ˝ KÓD
<br> PLOCHY ROZVOJOVÉ
<br> PLOCHY STABILIZOVANÉ
<br> PLOCHA PØESTAVBY A JEJ˝ KÓD
<br> HRANICE
<br> PLOCHA ÚZEMN˝ REZERVY A JEJ˝ KÓD
<br> POLOHOPIS – KATASTR`LN˝ MAPA
<br> HRANICE KATASTR`LN˝HO ÚZEM˝ A JEHO N`ZEV
<br> PLOCHA S PRVKY REGULA¨N˝HO PL`NU A JEJ˝ KÓD
<br> PRVKY REGULA¨N˝HO PL`NU
<br> PODKLADY PRO ROZHODOV`N˝ O ZMÌN`CH V ÚZEM˝
<br> P...
up mk sj i 0 vyrok text
▌
▌
<br> ▌
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> ▌
▌
<br> ▌
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> ▌
▌
<br> ▌
<br>
<br>
<br>
<br> 
<br> 
<br> 
<br> 
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> ▌
▌
▌
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> ▌
▌
<br> ▌
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> ▌
▌
▌
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> ▌
▌
<br> ▌
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> ▌
▌
▌
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> ▌
▌
<br> ▌
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> ▌
▌
▌
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> ▌
▌
<br> ▌
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> ▌
▌
▌
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> ▌
▌
<br> ▌
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> ▌
▌
▌
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> ▌
▌
<br> ▌
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> ▌
▌
▌
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 
<br> 
<br>
<br> 
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> ▌
▌
<br> ▌
<br> 
<br> 
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> ▌
▌
▌
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> ▌
▌
<br> ▌
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> ▌
▌
▌
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> ▌
▌
<br> ▌
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> ▌
▌
▌
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<b...
up mk sj i 0 titulka
ÚZEMNÍ PLÁN MORAVSKÉ KNÍNICE
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 2020
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> ZÁZNAM O ÚČINNOSTI
<br> Správní orgán,který územní plán vydal:
Zastupitelstvo obce Moravské Knínice
<br> (úřední razítko)
<br> Datum nabytí účinnosti:
<br> Pořizovatel:
Městský úřad Kuřim,Odbor investiční,prostřednictvím kvalifikované
osoby ve smyslu § 24 odst.3,písm.a) stavebního zákona
<br> Oprávněná osoba pořizovatele:
Ing.Vlasta Indrová
<br> Podpis:
<br>
<br> knesl kynčl architekti s.r.o.ÚZEMNÍ PLÁN MORAVSKÉ KNÍNICE
<br>
<br>
ÚZEMNÍ PLÁN ▌
NÁVRH PRO SJ,ÚNOR2020 ▌
<br> IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:
<br>
<br> OBJEDNATEL: Obec Moravské Knínice
Kuřimská 99
664 34 Moravské Knínice
<br> XXXX XXXXX,starosta obce
<br> POŘIZOVATEL: Městský úřad Kuřim
Odbor investiční
Jungmannova 968/75,664 34 Kuřim
XXXXXXXXX XXXXXX,vedoucí odboru
<br> ZPRACOVATEL: knesl kynčl architekti s.r.o <.>
Šumavská 416/15
602 00 Brno,IČ: 47912481
<br> garant projektu: doc.Ing.arch.XXXXX XXXXX,Ph.D <.>
číslo autorizace ČKA: XX 672
<br> projekční tým: doc.Ing.arch.XXXXX XXXXX,Ph.D <.>
Ing.arch.XXXX XXXXX
Ing.arch.XXXXX XXXXXX
<br> Ing.arch.XXX XXXXXX
Ing.XXXXXXXX XXXXXXXXX
Ing.arch.XXXX XXXXXX,Ph.D <.>
<br> Mgr.XXXXXX XXXXX
<br> dopravní infrastruktura: Ing.XXXXXXXX XXXXXXX (Atelier DPK,s.r.o.)
<br> technická infrastruktura:
vodní hospodářství: Ing.XXXXXXXXX XXXXX
zásobování plynem: Ing.XXXXXXXXX XXXXX
zásobování elektřinou: Ing.XXXXX XXXXXX
<br> ÚSES: RNDr.XXXX XXXXXX (AGERIS,s.r.o.)
<br> krajina,zábor půdního fondu: Ing.arch.XXXX XXXXX
<br>
<br>
<br>
<br> knesl kynčl architekti s.r.o.ÚZEMNÍ PLÁN MORAVSKÉ KNÍNICE
<br>
<br>
ÚZEMNÍ PLÁN ▌
NÁVRH PRO SJ,ÚNOR 2020 ▌
<br> OBSAH DOKUMENTACE:
<br> I.Územní plán Moravské Knínice
<br> Textová část: Územní plán (výrok)
<br> Grafická část:
<br> I/01 Výkres základního členění území 1 : 5 000
<br> I/02 Hlavní výkres 1 : 5 000
<br> I/03 Výkres veřejně prospěšných staveb,opatření a asanací 1 : 5 000
<br> I/04 Výkres s prvky regulačního plánu 1 : 2 000
<br>
II.Odů...
20 05 26 VV Oznámení o zveřej návrhu ÚP Moravské Knínice 2
XXXXXXXXX XXXXXX
<br> tel.+XXX XXX XXX XXX
<br> mob.+420 606 705 879
<br> bartos@radnice.kurim.cz 1
<br>
<br> Městský úřad Kuřim tel.+420 541 422 311
Jungmannova 968/75 fax +420 541 230 633
664 34 Kuřim www.kurim.cz
<br> ODBOR INVESTIČNÍ
<br> Váš dopis zn.:
<br> ze dne:
<br> naše zn.: MK/10267/20/OI
<br> vyřizuje: Ing.Indrová Vlasta
<br> tel.: +420 541422 310
<br> fax.: +420 541 230 633
<br> e-mail: indrova@kurim.cz
<br> datum: 26.5.2020
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Oznámení zveřejnění a projednávání návrhu Územního plánu
Moravské Knínice (dále jen ÚP Moravské Knínice)
<br> Městský úřad Kuřim,odbor investiční,(dále jen pořizovatel) jako orgán obce příslušný dle ustanovení §
<br> 6 odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební
<br> zákon),ve znění pozdějších předpisů <,>
<br>
<br> oznamuje zveřejnění a projednávání návrhu Územního plánu Moravské Knínice (dále jen ÚP
<br> Moravské Knínice) v souladu s ustanovením §50 odst.3 stavebního zákona ve spojení s §20
<br> stavebního zákona (společné jednání)
<br>
<br> Návrh ÚP Moravské Knínice,který byl zveřejněný veřejnou vyhláškou č.j.MK/3459/20/OI ze dne
<br> 20.2.2020 a jehož projednávání z důvodu vyhlášeného nouzového stavu bylo zastaveno veřejnou
<br> vyhláškou č.j.MK/6947/20/OI ze dne 2.4.2020 se nemění <.>
<br> Přípisy k návrhu ÚP Moravské Knínice již podané v době vyvěšení veřejné vyhlášky
<br> č.j.MK/3459/20/OI ze dne 20.2.2020 budou akceptovány jako uplatněné v řádné lhůtě a není nutné
<br> je podávat znovu <.>
<br>
<br> Z Metodického sdělení č.j.MMR-20343/2020-81 ze dne 8.4.2020 k projednávání plánovací
<br> dokumentace v době pandemie nemoci COVID-19 vydaného Ministerstvem pro místní rozvoj a opatření
<br> k zabránění šíření nákazy mimořádnými opatřeními v době epidemie,případně v době na ni navazující <,>
<br> vyplývá,že dálkový přístup má být nejenom v době epidemie pro seznámení se s vlastním návrhem
<br> územně plánovací dokumentace výrazně preferová...

Načteno

edesky.cz/d/3978641

Meta

Územní plánování   Volby   Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Stavby   EIA   Prodej   Územní plánování   Rozpočet   Volby   Jednání zastupitelstva   EIA   Stavby   Prodej   Územní plánování   Územní plánování   Územní plánování   Územní plánování   Územní plánování   Doručení veřejnou vyhláškou   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kuřim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz