« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Dražební vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

4
EXEKUTORSKÝ ÚŘAD Praha 10
Mgr.XXXXXX XXXXXXX,soudní exekutor,Na Plískavě XXXX/X,XXX XX Praha 10,(vchod z ulice Hostivařská)
<br> tel.: 272 101 211,email: info@exekuce.com,IČ: 66241146,http://www.exekuce.com
Č.j.: 003 ED 36/20-4
<br> Usnesení o nařízení elektronické dražby
Dražební vyhláška
<br> Mgr.XXXXXXX XXXXXX,soudní exekutor,Exekutorský úřad Praha XX,se sídlem Na Plískavě
1525/2,102 00 Praha 10,byl na základě smlouvy o provedení dražby pověřen navrhovatelem dražby:
<br> Zemědělský podnik Razová,státní podnik v likvidaci,IČ: 13642090,se sídlem Třanovského
622/11,Praha 6 Řepy,163 00 jednající likvidátorem Mgr.Rostislavem Pecháčkem,aby
<br> vydal tuto dražební vyhlášku:
<br> I.V souladu s ustanovením § 76 odst.2 exekučního řádu a 52 odst.1 exekučního řádu a
ustanovením § 336b o.s.ř <.>,se vyhlašuje první dražební jednání,které se koná
prostřednictvím elektronického systému dražeb na internetové adrese:
<br> www.e-drazby.cz <.>
<br> Čas zahájení elektronické dražby se stanovuje na den 29.07.2020 v 10:00:00 hodin <.>
Od tohoto okamžiku mohou dražitelé činit podání <.>
<br> Ukončení elektronické dražby je stanoveno na tentýž den 29.07.2020 ve 12:00:00.Dražba se bude
konat do doby,dokud dražitelé činí podání,bude-li v posledních pěti minutách před stanoveným
okamžikem ukončení dražby učiněno podání,má se za to,že dražitelé stále činí podání a okamžik
ukončení dražby se posouvá o pět minut od okamžiku učinění podání.Budou-li poté činěna další podání <,>
postup dle předcházející věty se opakuje.Uplyne-li od posledního učiněného podání pět minut,aniž by
bylo učiněno další podání,má se za to,že dražitelé již nečiní podání a dražba končí.Podání je bráno za
učiněné pouze v případě,že bylo systémem elektronických dražeb dražiteli zpětně potvrzeno zasláním
zprávy prostřednictvím veřejné datové sítě (e-mailem) <.>
<br> Jako dražitel se může elektronické dražby účastnit pouze osoba,která je Registrovaným
dražitelem pro dražby probíhající na portálu www.e-drazby.cz,prokáže svo...

Načteno

edesky.cz/d/3978397

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Šumperk
11. 07. 2020
11. 07. 2020
11. 07. 2020
11. 07. 2020
11. 07. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz