« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Zahájení územního řízení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VO Raškov situace
V Olomouci 05/2019
VO Raškov OZŘ
Městský úřad Šumperk
<br> Jesenická 31,787 01 Šumperk
<br>
<br> Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.www.sumperk.cz
<br> č.ú.1905609309/0800 posta@sumperk.cz
<br> IČ: 00303461 ID datové schránky: 8bqb4gk
<br>
<br> Naše č.j.: MUSP 64359/2020
<br> Naše sp.zn.:
<br>
<br> Odbor:
<br> 43348/2020 VYS/LUVE
<br>
<br> odbor výstavby
<br>
<br> *MUSPX0263GPE*
<br>
<br>
<br>
Tel.:
<br>
<br> Datum:
<br> (+420) 583 388 111
<br>
<br> 19.06.2020
<br>
<br>
<br> OZNÁMENÍ
<br> ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ
<br> Obec Bohdíkov,IČO 00302376,Bohdíkov 163,789 64 Bohdíkov
<br> (dále jen "žadatel") podal dne 23.04.2020 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění
stavby:
<br> „Veřejné osvětlení Bohdíkov - Raškov“
<br>
na pozemcích: parc.č.119/7,119/13,119/14,119/24,119/29,119/45,163/2,193,194,197 <,>
198,200/2,200/3,207,231/2,231/3,231/16,231/17,472/2 v katastrálním území Raškov
Dvůr,parc.č.64,471,519/1,519/3,725/1,725/2,725/3,725/5,755/4,755/5,760 v
katastrálním území Raškov Ves.Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení <.>
<br>
Stavba obsahuje:
<br> - Veřejné osvětlení (VO) provedené zemním kabelem CYKY_J 4x16 mm2 se stožáry
výšky 6,0 m umístěnými ve vzdálenosti 2,0 m od krajnice místní komunikace Raškov
Ves – Raškov Dvůr.Celková délka rozšíření veřejného osvětlení je 958 m… <.>
……….<.> viz situaci stavby
<br>
<br> Odbor výstavby Městského… úřadu Šumperk,jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst <.>
1 písm.e) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),oznamuje podle § 87
odst.1 stavebního zákona zahájení územního řízení,ve kterém upouští od ústního jednání <.>
Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska,účastníci řízení své námitky a veřejnost
připomínky do
<br> 15 dnů od doručení tohoto oznámení <.>
<br> K později uplatněným závazným stanoviskům,námitkám a připomínkám nebude přihlédnuto <.>
Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (odbor výstavby Městského úřadu
Šumperk,úře...

Načteno

edesky.cz/d/3978381

Meta

Stavební informace   Územní plánování   Stavební informace   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Šumperk
11. 07. 2020
11. 07. 2020
11. 07. 2020
11. 07. 2020
11. 07. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz