« Najít podobné dokumenty

Obec Horušice - Zasedání zastupitelstva obce Horušice dne 30.6.2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horušice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zasedání zastupitelstva obce Horušice dne 30.6.2020
Obecnf 0iad HoruSice
Lp.23,285 73 Horu5ice
<br> ZASE XXX I ZASTU PITE LSTVA
<br> OBCE HORUSICT
<br> dne 30.6.2020 v L8:00 hodin v zasedaci mistnosti obecniho rliadu <.>
<br> Program:
1,<.> Zvolenf zapisovatele a ovdiovatelti zdpisu <.>
2.SchvSleniprogramu <.>
3.Informace o dinnosti finandniho vfboru <.>
4.Informace o dinnosti kontrolniho vriboru <.>
5.Dodatek ke smlouvd se spolednosti ZOS Kadina <.>
5.Zpr|va o vrisledku piezkoumdni hospodafeniobce <.>
7.Projedndnia schvSlen(76v5redn6ho ddtu obce za rok 2019 <.>
8.Projedn5ni a schvSleni Udetnf zdvdrky obce za rok 20t9 <.>
9.Rozpodtov6 opatieni <.>
10.Vieobecn6 informace obecniho 0iadu <.>
11.Diskuse <.>
<br> V Horu5icich dne 23.6.2020
OBEC HORU$ICE
<br> 6.P.23
28573 HoruSice
<br> VyvdSeno: 23.6.2020 Sejmuto:
<br> KaZd6 zased6ni zastupitelstva obce Horu5ice je veiejn6 <.>

Načteno

edesky.cz/d/3966274

Meta

Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horušice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz