« Najít podobné dokumenty

MČ Plzeň 4 - Dražební vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Plzeň 4.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

190130734.pdf
Soudní exekutor Mgr.XXXXXX XXXXX
Exekutorský úřad Žďár nad Sázavou tel.: XXX 565 042
adresa: Kpt.Jaroše 256,Velká Bíteš,PSČ: 595 01 e-mail: podatelna@exekutorracek.cz
<br> datová schránka: q6tpk4r
internetové stránky: www.exekutorracek.cz
<br> č.j.179 EX 1307/19-33
<br> Ev.č.opr.155189/1
D R A Ž E B N Í V Y H L Á Š K A
<br> Povinný:
zastoupený:
<br> 1/ XXXX XXXXX,bytem Zábělská XXXX/XX,Plzeň,RČ:;
X/ XXXXX XXXXXXX,bytem Zábělská XXXX/XX,Plzeň,RČ:
<br> Manžel povinného:
zastoupený:
<br> Vymáhaná peněžitá povinnost: jistina 350.849,88 Kč a příslušenství,tj <.>
<br> Vymáhaná peněžitá povinnost
celkem: (pohledávka navýšená o
pravděpodobné náklady exekuce a
pravděpodobné náklady oprávněného
ke dni vydání usnesení)
<br> 437.511,48 Kč
<br> Oprávněný:
zastoupený:
<br> Hypoteční banka,a.s <.>,se sídlem Radlická 333/150,Praha,PSČ: 150 00,IČ:
13584324
<br> Pověření soudního exekutora vydal: Okresní soud Plzeň - město dne 16.12.2019 pod č.j.74 EXE 4551/2019-15
<br> Exekuční titul: usnesení vydal: Okresní soud v Sokolově ze dne 10.10.2019 č.j.8 C 1/2019-106
<br> Mgr.XXXX XXXXXX,exekutorský kandidát Mgr.Zdeňka Ráčka,soudního exekutora Exekutorského úřadu Žďár nad Sázavou
vydává toto
<br> U S N E S E N Í
O N A Ř Í Z E N Í D R A Ž E B N Í H O J E D N Á N Í
<br> I.Nařizuje se dražba,která se koná elektronicky prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese
dražebního serveru: http://drazby.exekutorracek.cz/
<br> Zahájení elektronického dražebního jednání je stanovené na 1.7.2020 v 11:00 hodin,kdy od tohoto okamžiku mohou
registrovaní dražitelé činit podání <.>
<br> Ukončení elektronické dražby: nejdříve dne 1.7.2020 v 12:00 hodin.Dražba se však koná,dokud dražitelé činí podání.Mgr <.>
XXXX XXXXXX,exekutorský kandidát Mgr.Zdeňka Ráčka,soudního exekutora Exekutorského úřadu Žďár nad Sázavou
nevyzývá dražitele,aby činili vyšší podání,a neupozorňuje dražitele,že bude udělovat příklep.Bude-li v posledních pěti
minutách před časem ukončení dražby učiněno podání,posouvá se čas uk...

Načteno

edesky.cz/d/3891323

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Plzeň 4      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz