« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo dopravy - 25. 5. 2020 Oznámení o zahájení stavebního řízení pro stavbu "D7 Louny, zkapacitnění obchvatu" v rozsahu stavebního objektu 303.1 Úprava kanalizace v km 0,650 - 1,780

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo dopravy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zadost-o-SP_D7-Louny,-zkapacitneni-obchvatu-SO-303-1.pdf
iimiimíiiifiíiiiiiiiiiiiiiii O1 00200001156337 Příloha č.9 k vyhlášce č.503/2006 Sb.MINISTERSTVO DOP P 0 D A T E L N A -3- 2 0 -04- 2020 ií /2020-MD-CKDP Adresa příslušného úřadu Úřad: Ministerstvo dopravy České republiky Odbor infrastruktury a územního plánování Ulice: nábřeží Ludvíka Svobody 1222/1 PSČ.obec: 1lO 15.Prahal a;'< a -= -- -- - - -' - " - - - a - - ' - - " a - a" ",7a ( -A -/,J % á"áípodle ustanovení % l10 odst.l a 2 zákona č.183/2006 sb <.>,o územním plánov a stavebním řádu (stavební zákon),a % 18b vyhlášky ě.503/2006 sb <.>,o podrobnější úpravě územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu dále v návaznosti na: - zákon ě.169/2018 Sb.o urychlení výstavby dopravní,vodtí a energetické infrastruktury CAST A I.Identifikační údaje stavebního záměru (název,místo,účel stavby) Stavba:,<,> D7 Louny,zkapacitnění obchvatu" k.ťi.Louny,Cítoliby,Březno ri Lorin II.Identifikační údaje stavebníka (fyzická osoba rivede jméiio,příji'není,datum narození,místo trvalého pobytu popřípadě též adresri pro doručování,není-li shodná s mfstei'n trvalého pobytu; pokud záměr sorivisí s její podnikatelskori činností,rivede fyzická osoba jméno,příjmení,datum narození,IČ,bylo-li přiděleno,místo trvalého pobytu popřípadě též adresíi pro doručování,nenď-li shodi'iá s místem trvalého pobytu; právnická osoba uvede název nebo obchodní firmu,IČ,bylo-li přiděleno,adresu sídla popřípadě též adresri pro dorričováiií,není-li shodná s adresou sídla,osobu oprávněnori jednat jinénem právnické osoby) Ředitelství silnic a dálnic ČR,příspěvková organizace Na Pankráci 546/56,145 05 Praha 4 IČ: 65993390 Telefon / mobilní telefon: Fax / e-mail: Datová schránka: zjq4hz Podává-li žádost více osob,připojrijí se ťidaje obsažené v tomto bodě v samostatné příloze: ě ano % ne III.Stavebník jedná [] samostatně [@ je zastoupen; v případě zastoupení na základě plné moci,je plná moc připojena v samostatné příloze (u fyzické osoby se rivede jméno,příjmení,dahim narození,místo trvalého pobytu popřípa...
Oznameni-o-zahajeni-stavebniho-rizeni-pro-stavbu-D7-Louny,-zkapacitneni-obchvatu-v-rozsahu-stavebniho-objektu-303-1-Uprava-kanalizace-v-km-0,650-1,780.pdf
% Ministerstvo dopravy - Odbor infrastruktury a Á- územníhoplánu nábřeží Ludvfka Svobody 1222/12 PO BOX 9,11015 Praha 1 Č.j.: 355/2020-910-IPK/2 OZNÁMENÍ VEREJNA VYHLASKA 0 ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘíZENÍ Stavebník,Ředitelství silnic adálnic ČR,Na Pankráci 546/56,145 05 Praha 4,IČO: 65993390,zastoupený na základě plné moci společností PRAGOPROJEKT,a.s <.>,K Ryšánce 1668/16,147 54 Praha 4,IČO: 45272387 (dále jen,<,> stavebník"),podal dne 20.4.2020 žádost o stavební povolení pro stavbu,<,> D7 Louny,zkapacitnění obchvatu" v rozsahu stavebního objektu SO 303.1 Úprava kanalizace v km O,650 - 1,780.Dnem podání žádosti bylo zahájeno stavebnď řízenf pro předmětnou stavbu v rozsahu uvedeného stavebního objektu.Správní řízení je rovněž vedeno v působnosti zákona č.416/2009 sb <.>,o urychlení výstavby dopravní,vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací,ve zněrrí pozdějších předpisů.Ministerstvo dopravy jako speciální stavební úřad ve věcech dálnic ve smyslu ustanovení fl 15 zákona č.l 83/2006 sb <.>,o územním plánování a stavebnfm řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů,a e) 40 odst.2 písm.c) zákona č.13/1997 sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů,oznamuje podle Ffi 112 odst.1 stavebního zákona zahájení stavebního řízení pro stavbu,<,> D7 Louny,zkapacitnění obchvatu" v rozsahu následujícího stavebního objektu: * SO 303.1 Úprava kanalizace v km O,650 - 1,780; Stavba je umístěna vÚsteckém kraji,okres Louny,obec Postoloprty (k.ú.Březno u Postoloprt) a obec Louny (k.ú.Louny).k.ú.Březno u Postoloprt: p.p.č.: 1182/3,1182/5,1756/2,1756/9,1756/26,l757/3,l757/4.k.ú.Louny: p.p.č.: 3667/71,3697/13,3738/276,3738/366,5247/2,5248/1.Jedná se o stavební úpravy současné kanalizace silnice I/7 (odvodnění silnice I/7 v XXX O,X - X,X),a to z důvodu rozšíření stávající silnice I/7 na dálnici D7 v daném úseku.355/2020-910-IPK/2 Jelikož jsou speciálnímu stavebnímu úřadu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podkl...

Načteno

edesky.cz/d/3886834

Meta

EIA   Stavby   Územní plánování   Stavební informace   Územní plánování   Doručení veřejnou vyhláškou   Veřejná vyhláška   EIA   Stavby   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo dopravy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz