« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - soubor lesních pozemků (parc.č. 167, 168/1, 168/2, 235, 770 a 822), LV 356, v k.ú. Dobrotice u Chanovic, obec Chanovice, okr. Klatovy HOM-71997/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

soubor lesních pozemků (parc.č. 167, 168/1, 168/2, 235, 770 a 822), LV 356, v k.ú. Dobrotice u Chanovic, obec Chanovice, okr. Klatovy HOM-71997/2020
EXEKUTORSKÝ ÚŘAD BRNO-MĚSTO <,>
Mgr.XXXXX XXXXXXXXX,soudní exekutor
<br> sídlo: Cejl XXX/XX,XXX 00 Brno
datová schránka: pd94rbi,e-mail: podatelna@exekutor-brno.eu
telefon: 545 214 443; mobil: 775 169 136
bankovní spojení: 246132257/0300
<br> V Brně dne
14.05.2020
<br> Vyhotovil: Mgr.XXXXX XXXXXXXXX č.j.: XXXEX XXXX/XX-XXX
<br> D R A Ž E B N Í V Y H L Á Š K A
<br> Soudní exekutor Mgr.XXXXX XXXXXXXXX,Exekutorský úřad Brno-město,který byl dne XX.08.2016 pověřen provedením
exekuce Obvodním soudem pro Prahu 1 k vymožení povinnosti vyplývající z exekučního titulu,kterým je: výkaz
nedoplatků,který vydal (vyhotovil) Česká průmyslová zdravotní pojišťovna pod č.j.FPVZ/ŠIK/VN/2014_KZ/038421/1
dne 05.10.2015,pro oprávněného:
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna,IČ 47672234,se sídlem Jeremenkova 161/11,703 00 Ostrava,právně zast.:
JUDr.XXX XXXXXXXX,advokát,se sídlem Kaprova XX/XX,XXX XX Praha <,>
<br> proti povinnému:
JT Company s.r.o.v likvidaci,IČ 02595770,se sídlem náměstí Přátelství 1518/2,102 00 Praha-Hostivař <,>
<br> ve výši: 21.861,- Kč s příslušenstvím a nákladů exekuce,které budou v průběhu řízení stanoveny <,>
<br> r o z h o d l t a k t o :
<br> I.Nařizuje se 2.dražba,která se uskuteční dne 06.08.2020 v 08:30 hodin,elektronicky prostřednictvím aplikace
na internetovém portálu:
<br>
www.okdrazby.cz
<br> Dražba bude ukončena nejdříve dne 06.08.2020 v 09:30 hod.Dražba se však bude konat,dokud dražitelé budou
činit podání.Bude-li v posledních pěti minutách před stanoveným okamžikem ukončení dražby učiněno podání <,>
má se za to,že dražitelé stále činí podání a okamžik ukončení dražby se posouvá o pět minut od okamžiku
učinění podání.Budou-li poté činěna další podání,postup dle předcházející věty se opakuje.Uplyne-li
od posledního učiněného podání pět minut,aniž by bylo učiněno další podání,má se za to,že dražitelé již nečiní
podání a dražba končí <.>
<br> II.Předmětem dražby jsou nemovité věci povinného,a to:
<br> - pozemek parcelní číslo 167,o výměře 145 m2,druh poz...

Načteno

edesky.cz/d/3884974

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz