« Najít podobné dokumenty

Obec Sýkořice - Veřejná vyhláška - Rozhodnutí propojení vodovodu Sýkořice-Zbečno

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Sýkořice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhl&aa...
! Městský úřad Rakovník Řakomlk Odbor životního prostředí *
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD
<br> SPIS.ZN.: OZPDIMSSWZOZÍHSm ČJ.: MURN211830020 "“ lllllllllllllll MURAXOGTRW40 VYŘIZUJE: XXXXXX XXXXXXXXX Dis.TEL.: XXX XXX XXX E-MAJL: msmekalova©murako.cz DATUM: 22.5.2020
<br> Při písemném styku uvádějte pouze spisovou značku OZPOIMÍSSWZGZDHSm <.>
<br> VEŘEJNÁ v YHLÁŠKA
<br> ROZHODNUTÍ č.9312020
<br> Výroková část:
<br> Městský úřad Rakovník.odbor životního prostředí.jako příslušný správní orgán podle 5 11 odst.1 písm.a) zákona č.500í2004 Sb.<.> správní řád.ve znění pozdějších předpisů,a jako vodoprávní úřad příslušný podle 5 104 odst.2 písm.c) a ustanovení 5 106 odst.1 zákona č.254le Sb.<.> o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon).ve znění pozdějších předpisů a speciální stavební úřad příslušný podle š 15 odst.5 vodního zákona a 5 15 odst.1 zákona č.183/2006 Sb.<.> o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).ve znění pozdějších předpisů.ve vodoprávním řízení posoudil žádost opovolení stavby vodního díla,kterou dne 27.1.2020 podaly Vodárny Kladno.Mělník,a.s <.>,IČO 46356991,U vodojemu č.p.3085,272 01 Kladno,které zastupuje Vodohospodářské inženýrské služby.a.s <.>,lČO 60193689,Křížová č.p.472147,150 00 Praha(dále jen "žadatel").& na základě tohoto
<br> posouzení: I.Vydává podle 5 15 odst.1 vodního zákona 3 $ 115 stavebního zákona stavební povolení
<br> ke stavbě vodního díla:,SÝKOŘICE,zančno.PROPOJENI vonovonU
<br> (dále jen "stavba") <.>
<br> Údaje o stavbě:
<br> Název kraje Středočeský
<br> Název obce Zbečno,S ýkořice
<br> Identifikátory katastrálních území 761737.791377
<br> Názvy katastrálních území Sýkořice.Zbečno
<br> Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí parc č.l45i13,149f44,17310,5832.592212,6128,629f1,7231'1,MSH,921fl,922.928,93011,93034 v katastrálním území Sýkořice,parc.č.20313,207138,66511,675117,841f1,8441'1,8445,84437.845 v katastrálním území Zbečno
<br> Název vodního toku 6230 - Krystaliníkum.proterozoikum a paleozoikum v povodí Beroun...

Načteno

edesky.cz/d/3883968

Meta

Dopravní informace   Územní plánování   Veřejná vyhláška   Stavby   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Sýkořice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz