« Najít podobné dokumenty

Obec Máslovice - VZ - projekt kanalizace - Pril 6 Vyzvy - Smlouva o dilo

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Máslovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace,včetně zadávací dokumentace - veřejná zakázka
„Projektové práce a inženýrská činnost – kanalizace pro veřejnou potřebu v obci Máslovice“
zadavatel: obec Máslovice,Pražská 18,Máslovice,250 69 Vodochody,IČ: 00240443
<br>
Příloha č.6
<br>
SMLOUVA O DÍLO
(návrh)
<br>
SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle ust.§ 2586 a násl.zákona č.89/2012 Sb <.>,občanský zákoník,v platném znění
<br> Smluvní strany:
<br> objednatel: obec Máslovice
zastoupená: Ing.Vladimírou Sýkorovou,starostkou obce
se sídlem: Pražská 18,Máslovice,250 69 Vodochody
IČ: 00240443
DIČ: CZ00240443
obec není plátce DPH
datová schránka: 3wsbnc6
telefon: +420 220 940 481
e-mail: ou@maslovice.cz
bankovní spojení: ČSOB,Poštovní spořitelna,č.ú: 125257600/0300
dále jen „objednatel“
<br> a
<br> zhotovitel: …………………………………………… <.>
zastoupen: …………………………………………………….<.> …………
se sídlem: …………………………………………………….<.> …………
IČO: ……………………… <.>
DIČ: CZ ………………….<.>
zapsán v obchodním rejstříku: u ………….<.> ……….soudu v …………….<.> ………,oddíl ………….<.>,vložka ……………
datová schránka: …………………………………………………….<.> …………
telefon: …………………………………………………….<.> …………
e-mail: …………………………………………………….<.> …………
bankovní spojení: ……………………………………,č.ú.: ……………….<.> …………
dále jen „zhotovitel“
<br> dnešního dne,měsíce a roku
ve vzájemné shodě uzavírají
tuto smlouvu o dílo:
<br>
Článek 1 <.>
Základní ustanovení
Objednatel uskutečnil zadávací řízení na výběr dodavatele předmětu plnění podle této smlouvy (dále jen „zadávací řízení“),v němž byla nabídka zhotovitele posouzena jako pro objednatele nejvýhodnější <.>
Článek 2 <.>
Předmět smlouvy
1.Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas,ke sjednanému účelu,na svůj náklad,ke své tíži a na své nebezpečí sjednané dílo dle ust.Článku 3.této smlouvy a objednatel se zavazuje řádně a včas dokončené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu,to vše za podmínek sjednaných touto smlouvou <.>
2.Zhotovitel splní závazek založený touto smlouvou tím,že řádně a včas proved...

Načteno

edesky.cz/d/3883579

Meta

Veřejná zakázka   Územní plánování   Rozpočet   Zákon 106/1999   Doručení veřejnou vyhláškou   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Máslovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz