« Najít podobné dokumenty

Obec Dolní Tošanovice - Dražební vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dolní Tošanovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
č.j.: 067 EX 13373/18-89
USNESENÍ
<br> Soudní exekutor JUDr.XXXXX XXXXXXXXXX,Ph.D <.>,Evropská XXX/XXX,XXX 00 Praha 6,pověřený provedením
exekuce usnesením č.j.26 EXE 5592/2018-34 ze dne 22.02.2019,které vydal Okresní soud ve Frýdku-Místku na
základě vykonatelného rozhodnutí - notářský zápis č.j.NZ 274/2016,N 303/2016,který vydal JUDr.XXXX XXXXXXX <,>
notář dne XX.XX.XXXX a který se stal pravomocným dne 31.10.2016 a vykonatelným dne 27.04.2017,ve věci
exekuce oprávněného: FLAGITEX EUROPE a.s <.>,Bryksova 763/46,19800,Praha,IČ 07859830,proti
povinnému: XXXXX XXXXXX,Dolní Tošanovice XXX,XXXXX,Dolní Tošanovice,nar.13.05.1991,o vymožení
povinnosti na peněžité plnění a nákladů exekuce,rozhodl tak,že vydává tuto
<br> Dražební vyhlášku
(o elektronické dražbě)
<br> I.Elektronická dražba nemovitých věcí uvedených v bodě III.bude zahájena dne 23.1.2020 v 10:00 hod.na
dražebním portálu http:// www.exekutor-drazby.cz <.>
<br> II.Elektronická dražba bude skončena nejdříve dne 23.1.2020 v 11:00 hod.Dražba se však koná do doby <,>
dokud dražitelé činí podání (§ 336i odst.5 „o.s.ř.“).Bude-li v posledních pěti minutách před stanoveným
okamžikem ukončení dražby učiněno podání,má se za to,že dražitelé stále činí podání a okamžik ukončení dražby
se posouvá o pět minut od okamžiku učinění tohoto podání.Budou-li poté činěna další podání,postup dle
předcházející věty se opakuje.Uplyne-li od posledního učiněného podání pět minut,aniž by bylo učiněno další
podání,má se za to,že dražitelé již nečiní podání a dražba končí.Jednotlivá podání všech dražitelů a jejich výše
budou bezprostředně zobrazovány na portálu http://www.exekutor-drazby.cz v rámci zobrazení informací o této
dražbě <.>
<br> III.Předmětem dražby jsou nemovité věci,podíl o velikosti id.1/2:
<br> Příslušenství nemovitých věcí nebylo zjištěno <.>
<br> Shora uvedené nemovité věci tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden
celek <.>
<br> IV.Výsledná cena dražených nemovitých věcí je 11 760,...

Načteno

edesky.cz/d/3883537

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dolní Tošanovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz