« Najít podobné dokumenty

Obec Šebetov - Dražební vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Šebetov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dražební vyhláška
Mgr.XXXXXX XXXXX,soudní exekutor,Exekutorský úřad Šumperk
se sídlem Masarykovo nám.44/4,789 01 Zábřeh
<br>
tel: 583 550 263 ID Datové schránky 9ikgf4b
<br> fax: 583 411 350 e-mail: urad@exekucesumperk.cz
<br> úřední hodiny: Po - Čt 8 - 12 hod <.>,13 - 16 hod,Pá 8 - 12 hod www.exekucesumperk.cz
<br> IČ: 72043202,DIČ: CZ7803135681 účet pro platby: 43-5540710217/0100
<br>
<br> Č.j.139EX 23337/11-206
zn.opr.7300193447
<br> U S N E S E N Í
<br>
Soudní exekutor Mgr.XXXXXX XXXXX,Exekutorský úřad Šumperk,se sídlem Masarykovo nám.44/4,789 01
<br> Zábřeh,pověřený provedením exekuce na základě usnesení Okresního soudu ve Svitavách ze dne 15.11.2011,č.j <.>
<br> 7Exe1222/2011-9,které nabylo právní moci dne 16.12.2011,kterým byla nařízena exekuce podle vykonatelného
<br> platebního rozkazu Okresního soudu ve Svitavách č.j.10 EC 220/2011-9 ze dne 20.6.2011,který nabyl právní moci
<br> dne 13.7.2011,vykonatelného dne 13.7.2011 ve věci oprávněného: Česká podnikatelská pojišťovna,a.s <.>,Vienna
<br> Insurance Group,Pobřežní čp.665 / čo.23,186 00 Praha 8 - Karlín,IČ: 63998530,práv.zast.JUDr.Michal
<br> Marcinka,advokát se sídlem Riegrova čp.379 / čo.18,779 00 Olomouc,proti povinnému: XXXXXXXX XXXX,bytem
<br> Jaroměřice čp.X,Jaroměřice 569 44,nar.18.4.1971,pro 948,00 Kč s příslušenstvím,vydává
<br>
<br>
<br> Dražební vyhlášku
o provedení elektronické dražby nemovitých věcí
<br>
<br> I <.>
<br> Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese: www.okdrazby.cz
<br>
Zahájení elektronické dražby: dne 11.6.2020 v 13:30 hod <.>
<br>
<br> Ukončení elektronické dražby: nejdříve dne 11.6.2020 v 14:00 hod.Dražba se však koná,dokud dražitelé činí podání
<br> (§ 336i odst.4 zákona č.99/1963 Sb <.>,občanský soudní řád,ve znění do 31.12.2012 (dále jen „o.s.ř.“)) - bude-li v
<br> posledních pěti minutách před stanoveným okamžikem ukončení dražby učiněno podání,má se za to,že dražitelé stále
<br> činí podání a okamžik ukončení dražby se posouvá o pět minut od okamži...

Načteno

edesky.cz/d/3883434

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Šebetov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz