« Najít podobné dokumenty

Obec Benecko - Exekuční příkaz

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Benecko.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

priloha_786657125_2_Exekuční příkaz s dol. PM_ č. j. 099 EX 6644_15-114.pdf
Ověřovací doložka autorizované konverze z listinné do elektronické podoby
dokumentu
<br> Ověřuji pod pořadovým číslem 128895217-116285-200520151550,že tento
dokument,který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby
elektronické,skládající se ze 2 listů,se doslovně shoduje s obsahem vstupu <.>
<br> Zajišťovací prvek: bez zajišťovacího prvku
<br> Ověřující osoba: XXXXXXXX XXX
<br> Vystavil: JUDr.XXX XXXXX
<br> V Praze dne XX.X.XXXX
<br>
2020-05-20T15:15:58+0200
XXX XXXXXXXX XdXfXXXcbecXXXXXbeXXbfXXbbXXXbXXXXXXXdbe
priloha_786657125_1_Usnesení - dražební vyhláška_ č. j. 099 EX 6644_15-113.pdf
Č. j. 099 EX  6644/15-113
<br> Usnesení
Soudní exekutor JUDr. Ivo Luhan, Exekutorský úřad Praha 1, se sídlem Karlovo nám. 17, 120 00
Praha 2, pověřený opatřením Okresního soudu v Semilech ze dne 27. 10. 2015, č. j. 9EXE 851/2015
- 20, vedením exekuce podle vykonatelného platebního rozkazu Okresního soudu v Semilech ze dne
1. 9. 2015, č. j. 83C 39/2015-44 ve věci
<br> oprávněného EDHAL s.r.o <.>, IČO: 49285009, se sídlem Lánovská 1475, 543 01 Vrchlabí, 
zastoupení Krondl Václav,JUDr <.>, advokát se sídlem Jiráskova 1343/2, 360 01 
Karlovy Vary
<br> proti
<br> povinnému XXXXXXXX XXXXX,Ing <.>, datum narození X. XX. XXXX, bytem Zvědavá ulička 50, 
514 01 Jilemnice, za účasti XXXXXXXXXX XXXX, nar. XX.XX.XXXX, bytem
Zvědavá ulička 50, 514 01 Jilemnice
(značka: 614551/Pri)
<br> pro uspokojení peněžitého plnění oprávněného a k úhradě nákladů exekuce
<br> rozhodl takto:
vydává
<br> DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU
<br> o provedení elektronické dražby nemovitých věcí
<br> I <.>
<br> Pořadové číslo dražeby: 1.kolo <.>
<br> Dražba nemovitých věcí  uvedených v bodě II.  se  koná prostřednictvím elektronického systému
dražeb na adrese: www.okdrazby.cz
<br> Zahájení elektronické dražby:  dne 25.06.2020 od 12:00 hodin  (od   tohoto  okamžiku  mohou
dražitelé činit podání) <.>
Ukončení elektronické dražby:  nejdříve dne  25.06.2020 ve 12:30 hodin. Dražba se však koná <,>
dokud dražitelé činí podání (§ 336i odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb <.>, občanský soudní řád, v platném
znění   (dále   jen   „o.s.ř.“))   -   bude-li   v   posledních   pěti  minutách   před   stanoveným   okamžikem
ukončení dražby učiněno podání, má se za to, že dražitelé stále činí podání a okamžik ukončení
dražby se posouvá o pět minut od okamžiku učinění podání. Budou-li poté činěna další podání <,>
postup dle předcházející věty se opakuje. Uplyne-li od posledního učiněného podání pět minut, aniž
by bylo učiněno další podání má se za to, že dražitelé již nečiní podání a dražba končí. Sledování
elektronické dražby je veřejně ...

Načteno

edesky.cz/d/3883425

Meta

Dražební vyhláška   Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Benecko      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz