« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - spoluvlastnický podíl 1/9 - rodinný dům, Michle, č.p. 569, LV 739, v k.ú. Michle, obec Praha HOM-72061/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

spoluvlastnický podíl 1/9 - rodinný dům, Michle, č.p. 569, LV 739, v k.ú. Michle, obec Praha HOM-72061/2020
č.j.144 EX 1828/18-59
ev.č.opr.517535
<br> U S N E S E N Í
<br> Soudní exekutor JUDr.XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX,Exekutorský úřad Praha X,se sídlem Ringhofferova XXX/X,155 21 Praha 5 - Zličín <,>
pověřený vedením exekuce podle vykonatelného rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 5 č.j.4 C 204/2017–20 ze dne 17.10.2017 (exekuční
titul) a na základě pověření Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 27.04.2018 č.j.66 EXE 954/2018-13 ve prospěch
<br> oprávněného: OPR-Finance s.r.o <.>
sídlem Hvězdova 1716/2b,Praha-Nusle,140 00,IČO: 01381300
práv.zast.JUDr.XXXX XXXX,PhD <.>,advokát,Opletalova XXXX/X,Praha,110 00
<br> povinnému:
proti
<br> XXX XXXXX
bytem náměstí XX.října XXXX/X,Praha,150 00,dat.nar.11.07.1995
<br> pro 3.968,- Kč s přísl.<,>
<br> vydává t u t o :
<br> DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU
<br> I <.>
Nařizuje se elektronická dražba,která se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na internetu na adrese portálu:
www.exdrazby.cz <.>
<br> Čas zahájení elektronické dražby: dne 05.08.2020 v 10:00 hod <.>
Čas ukončení elektronické dražby: dne 05.08.2020 v 11:00 hod <.>
<br> Dražba se však koná i po této době,pokud dražitelé činí podání.Bude-li v posledních pěti minutách před stanoveným okamžikem ukončení
dražby učiněno podání,má se za to,že dražitelé stále činí podání a okamžik ukončení dražby se posouvá o pět minut od okamžiku posledního
podání.Budou-li poté činěna další podání,postup dle předcházející věty se opakuje.Uplyne-li od posledního učiněného podání pět minut,aniž
by bylo učiněno další podání,elektronická dražba se tím končí.Podání je bráno za učiněné pouze v případě,že bylo systémem elektronických
dražeb dražiteli zpětně potvrzeno <.>
<br> II <.>
Předmětem dražby jsou tyto nemovité věci:
<br> podíl 1/9
<br> Příslušenství tvoří: nebylo zjištěno <.>
<br> Předmětem dražby je podíl rodinného domu s příslušenstvím,který se nachází v k.ú.Michle,Hlavní město Praha.Rodinný dům je řadový,vnitřní,přízemní
s obytným podkrovím.Dům je podsklepený.Na pozemku parc.č.2988 stojí stavba rod...

Načteno

edesky.cz/d/3883391

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz