« Najít podobné dokumenty

Město Lázně Bohdaneč - Oznámení o zahájení územního řízení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Lázně Bohdaneč.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

vv22
Městský úřad
<br>
<br> odbor stavební
<br>
Masarykovo nám.1,533 41 Lázně Bohdaneč
<br> Datum: 15.5.2020 Spisový znak: 334.1
<br> Spis.zn.: MULB/01090/2020/SO/JKu Skartační znak: V
<br> Č.j.: MULB/02538/2020 Skartační lhůta: 10
<br> Vyřizuje: XXXX XXXXXXXX
<br> E-mail: kucerova@lazne.bohdanec.cz
<br> Telefon: +420 466 797 070
<br>
<br>
OZNÁMENÍ
<br> O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ
<br>
Stavební odbor Městského úřadu Lázně Bohdaneč (dále jen „stavební úřad“),jako stavební úřad věcně příslušný
<br> dle § 13 odst.1 písm.d) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších
<br> předpisů (dále jen „stavební zákon“) a místně příslušný dle § 11 odst.1 písm.b) zákona č.500/2004 Sb.<,>
<br> správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) obdržel dne 2.3.2020 (podání bylo doplněno
<br> dne 12.5.2020 a 13.5.2020) žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby od společnosti
<br> CETIN a.s <.>,IČO: 04084063,Českomoravská 2510/19,190 00 Praha <,>
<br> v zastoupení plné moci: TEMO-TELEKOMUNIKACE a.s <.>,IČO: 25740253,U záběhlického zámku 233/15 <,>
<br> 106 00 Praha <,>
<br> kterého zastupuje: Ing.XXXXXXXXX XXXXXXX,IČO: XXXXXXXX,V.Nezvala XXXX,XXX 01 Choceň
<br> (dále jen „žadatel“)
<br>
<br> ve věci stavebního záměru:
<br> Rohovládova Bělá - přeložka telekomunikačního vedení,č.stavby: 16010-054142 <,>
<br> na pozemcích: pozemkové parcely parcelní číslo 449/21 (orná půda),449/22 (orná půda),449/23 (orná
<br> půda),449/17 (ostatní plocha),50/10 (zahrada) a 449/28 (orná půda) v katastrálním území Rohovládova Bělá
<br> (dále jen „stavba“ nebo „záměr“) <.>
<br>
Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení o umístění stavby <.>
<br>
Stavba obsahuje:
<br> Trasa přeložky bude napojena ze stávajícího telekomunikačního vedení na pozemku: pozemková parcela parc <.>
<br> č.449/21 (napojovací bod „A“),bude vedena jihovýchodním směrem po pozemcích: pozemkové parcely parc <.>
<br> č.449/21,449/22 a 449/23,podél hranice sousedních pozemků: poze...

Načteno

edesky.cz/d/3883332

Meta

Doručení veřejnou vyhláškou   Stavby   Územní plánování   Stavební informace   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Lázně Bohdaneč      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz