« Najít podobné dokumenty

Město Turnov - Sedmihorský mokřad na pozemcích v katastrálním území Karlovice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Turnov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení č. j. SU/20/2507/HOI
Městský úřad Turnov
stavební úřad
<br> Antonína Dvořáka 335,511 01 Turnov
<br>
SPIS.ZN.: SÚ/2268/20/HOZ
Č.J.: SU/20/2507/HOI
<br>
<br>
<br>
VYŘIZUJE:
<br> TEL.:
<br> E-MAIL:
<br> Hozdecká
<br> 481 366 302
<br> i.hozdecka@mu.turnov.cz
<br> DATUM: 18.5.2020
<br>
<br>
OZNÁMENÍ
<br> ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ
<br>
<br> Společnost pro Jizerské hory,o.p.s <.>,IČO 25916751,U Jezu č.p.10,460 01 Liberec 1 <,>
<br> kterou zastupuje AquaKlimax s.r.o <.>,IČO 05559243,Klostermannova č.p.883/8,Liberec I-Staré
<br> Město,460 01 Liberec 1
<br> (dále jen "žadatel") podal dne 6.5.2020 žádost o vydání územního rozhodnutí o změně využití území:
<br> Sedmihorský mokřad obsahující přerušení drenáží,tůně,zasypané části odvodňovacích
<br> kanálů,částečný zásyp odvodňovacích kanálů,plošný násyp zeminy,terénní sníženiny <,>
<br> bezzásahovou zónu
<br> na pozemcích parc.č.1676/4,1676/5,1676/7,1676/8,1706,1707,1710,1725,1726,1727/1,1727/2 <,>
<br> 1728,1729,1730/1,1730/2,1730/3,1732/1,1732/2,1732/3,1733,1734,1735,1736/1,1736/2,1737 <,>
<br> 1738,1743,1793/3,1793/4,1793/5,1793/6 v katastrálním území Karlovice.Uvedeným dnem bylo
<br> zahájeno územní řízení <.>
<br>
<br> Stavba obsahuje:
<br> - Jedná se o stavbu 14 bezodtokových tůní vybudovaných hloubením pod úroveň terénu situovaných
v rámci odvodňované plochy.Tůně budou napájeny pouze atmosferickými a průsakovými vodami <.>
<br> Úroveň hladin tedy nebude stálá a bude záviset na srážkových poměrech v daném období a úrovni
<br> hladiny podzemní vody.Vytěžená zemina z ploch tůní bude poté využita v rámci projektu k úplnému
<br> nebo částečnému zásypu odvodňovacích kanálů a dále pro plošný násyp.Vhodně vybrané části
<br> odvodňovacích kanálů budou zasypány do úrovně okolního terénu hutněnou jílovitou zeminou.V
<br> severozápadní části lokality jsou plochy určené k částečnému zásypu odvodňovacích kanálů
<br> (přibližně do 1/3-1/2 hloubky).Tím zde vzniknou podmáčené a zcela zatopené plochy pro zde již
<br> rostoucí potočnici lékařskou (Nasturtium o...

Načteno

edesky.cz/d/3883317

Meta

Stavby   Územní plánování   Doručení veřejnou vyhláškou   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Turnov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz