« Najít podobné dokumenty

Město Litvínov - Rozhodnutí o umístění stavby na stavbu s názvem: Zipline Klíny, Klíny, Rašov

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Litvínov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

307b.pdf
M l6000
<br> směr „ stávýíó
<br> „ Klíny lyžařský " ' vlek stávající
<br> & sedačková lanovka
<br> —.„ Rašov
<br> bl
<br> stavaýcí parkovací plochy
<br> směr Lňvínovt
<br> mapové podklady: www.mapy.cz
<br> 0,000 : 570,00 m n.m„ M l25000
<br> „_
<br> Tm dlln Íe chráněna záknnemč 121/2000 Sb autorský zákon (dále jen „autnrský zam) Uprávněnl k výkonu prava už Q \pa _ „a * a;! 12 odst 1.autu Nám; Zákuna nř ' TTT _ 'Em Lll,_.: \?
<br> o 503 ÍOGQm
<br> ust výhradně abchannl spulečrwsll Umpzrk srn„ se sídlem
<br> autora díla byla em nprávněnl na základě písemné paameniní smlouvy paskytnutn kllentnvl kuenm.nprávněm >< výknnu práva užit díla v rozsahu staunveném pndllíenční smlouvnu Neuprávněným mnm olla nm neoprávněným zásahem do tohoto díla vzniká nprávněné osobě krmě jiného zejména nárnk na náhradu vzmklé škody a vydání vzmklétm bezdůvodného abnhanent
<br> „
<br> vmouú anwu / HLAVNÍ INŽENÝR nmmu mg Martin Kumař
<br> znnPovÉan PROJEKYANT XXX XXX Papouškavá,fon mnam
<br> „
<br> ÍNŽENÝR NÁVRHU / IPRACOVAL Jlřl Pauza
<br> ZPROSTŘEDKDVMEL Vladlslav Navýsedlák
<br> Umpark & ra,šlanxmvahn was/n !NVESYUŘ ZAKÁZKY 51100 BMP.<.>.7 U.zmm Klmv srn zmm Klmy sro 2 '“ „na 75 7“ “ Rašov ea Rašov bl.' “' “
<br>,v mm www „mark ';
<br>.v
<br> tis o Klmy “36 01 KIlHY KU ZEL 5.73 75 UK (1 INL DJF 7—
<br> KLÍENT ZAKÁZKY
<br> FÁZE ÍsmPEN UOKUMENTAEE) DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ o UMÍSTĚNÍ STAVBY leev ZAKÁZKY lUlLUl
<br> Zipline Klíny
<br> KONTŘDLA lng Hzrtln mm?
<br> DATUM ta,/zm
<br> ZAKÁZKA ĚlSLO
<br> FGRMÁÍ A3
<br> čim DOKUMENTACE
<br> MĚŘÍWO 15000 125000 Ct Situační výkresy osum
<br> „„.L d „ DOKUMENT lVÝKRES ) egen a
<br> f VÝKRESU / PEVlZE
<br> „ Situace širších vztahů [.Í Rešené území nana-U-n- Předpokládaná trasa zipHne L.<.>.—.<.>.]
307.pdf
Městský úřad Litvínov
náměstí Míru 11,436 01 Litvínov
<br> odbor stavební úřad
<br> *MELTX00S8YMN*
MELTX00S8YMN
<br>
Spis.zn.: OSÚ/2547/2020/HOZ/1938
Čj.: MELT/32611/2020/UR
<br>
<br> Oprávněná úřední osoba pro vyřízení: XXXXXX XXXXXXXXX
Telefon: XXXXXXXXX
Fax: XXXXXXXXX
<br> E-mail: zdenek.holubicka@mulitvinov.cz
Oprávněná úřední osoba pro podpis: Bc.XXXX XXXXXX
<br> Datum: XX.XX.XXXX
<br>
<br>
<br>
ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
<br>
<br>
<br> Výroková část:
<br> Městský úřad Litvínov,stavební úřad,jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst.1 písm.c)
zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),v územním řízení posoudil podle § 84 až 90
stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby (dále jen "rozhodnutí o
umístění stavby"),kterou dne 03.04.2020 podal
<br> ZIMLET Klíny,s.r.o <.>,IČO 22802126,Rašov 64,436 01 Klíny-Rašov <,>
<br> (dále jen "žadatel"),a na základě tohoto posouzení vydává:
<br> rozhodnutí o umístění stavby
<br> podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě
územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu,na stavbu s názvem
<br> Zipline Klíny <,>
Klíny,Rašov
<br> (dále jen "stavba") na pozemcích parc.č.191 (lesní pozemek),parc.č.192/1 (lesní pozemek) <,>
parc.č.192/23 (ostatní plocha),parc.č.242 (vodní plocha) v katastrálním území Klíny II,st.p <.>
108 (zastavěná plocha a nádvoří),parc.č.12/2 (lesní pozemek),parc.č.19 (lesní pozemek) <,>
parc.č.20/1 (ostatní plocha),parc.č.21/7 (lesní pozemek),parc.č.21/8 (ostatní plocha),parc <.>
č.27/7 (ostatní plocha),parc.č.53/1 (lesní pozemek),parc.č.53/4 (ostatní plocha),parc.č <.>
173 (lesní pozemek),parc.č.175 (lesní pozemek),parc.č.183 (ostatní plocha),parc.č.191/1
(ostatní plocha),parc.č.194/1 (ostatní plocha),parc.č.207/1 (vodní plocha) v katastrálním
území Rašov u Litvínova,parc.č.447 (trvalý travní porost),parc.č.454/1 (lesní pozemek) <,>
parc.č.491...

Načteno

edesky.cz/d/3883196

Meta

Doručení veřejnou vyhláškou   EIA   Stavby   Územní plánování   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Litvínov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz