« Najít podobné dokumenty

Obec Šubířov - Dražební vyhláška Vyvěšeno 5. května 2020, sňato 23. května 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Šubířov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dražební vyhláška Vyvěšeno 5. května 2020, sňato 23. května 2020
<.> at—"c Jw/ŘÉV
<br>,C ] 067 EX 111732109-149 ďŽÍ-í- USNESENI [
<br> Soudní exekutor JUDr.XXXXX XXXXXXXXXX,Ph.D <.>,Evropská XXX/XXX.XXX 00 Praha 6,pověřený provedením exekuce usnesením č.j.17 Nc 1209712008-4- ze dne 10.12.2008,které vydal Okresní soud v Sokolově na základě vykonatelného rozhodnutí - Rozsudek č.j.10C 444/2004,který vydal Okresní soud v Sokolově dne 15.11.2004 a který se stal pravomocným dne 23.11.2004 a vykonatelným dne 23.11.2004,ve věci exekuce oprávněného: Dopravní podnik hl.m.Prahy,akciová společnost,Sokolovská 42/217,19000,Praha,IČ 00005886,zast.JUDr.XXXXX XXXXX,advokát,Sokolská XXXX/XX,XXXXX,Praha X,proti povinnému: XXXXX XXXXXXXXX,Komenského XXXX,XXXXX,Chodov,nar.03.10.1985,o vymožení povinnosti na peněžité plnění a nákladů exekuce,rozhodl tak,že vydává tuto
<br> Dražební vyhlášku (o elektronické dražbě)
<br> I.Elektronická dražba nemovitých věcí uvedených v bodě 111.bude zahájena dne 11.6.2020 v 10:00 hod.na
<br> dražebním portálu http:/!wwwexekthr-drazby,cz <.>
<br> II.Elektronická dražba bude skončena nejdříve dne 11.6.2020 v 11:00 hod.Dražba se však koná do doby,dokud dražitelé činí podání (& 336i odst 5 „o.s.r ř “).Bude-li v posledních pěti minutách před stanoveným okamžikem ukončení dražby učiněno podání,má se za to,že dražitelé stále činí podání & okamžik ukončení dražby se posouvá () pět minut od okamžiku učinění podání.Budou-li poté činěna další podání,postup dle předcházející věty se opakuje.Uplyne-li od posledního učíněného podání pět minut,aniž by bylo učiněno další podání,má se za to,že dražitelé již nečiní podání a dražba končí.Jednotlivá podání všech dražitelů a jejich výše budou bezprostředně zobrazovány na portálu www.gxgkutgr-dmzby,g v rámci zobrazení informací o této dražbě <.>
<br> III.Předmětem dražby jsou nemovité věci,podíl o velikosti id.118: (Il-tres: C20113 Prostějov Obec: 590095 Šubii'ov Kat.území: 761159 Šubížov Lis: vlastni ctví: 205
<br> V Int.Mami jsou po:-laky vad-ny v.dvou číanlných indicií (St.= stavebni ...

Načteno

edesky.cz/d/3883093

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Šubířov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz