« Najít podobné dokumenty

Obec Zašovice - Veřejná vyhláška Územní rozhodnutí obchvat Zašovice II/405

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Zašovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ÚR II-405 obchvat Zašovice.pdf
Krajský úřad Kraje Vysočina
Žižkova 57,587 33 Jihlava,IČO: 70890749
<br> ID datové schránky: ksab3eu,e-mail: posta@kr-vysocina.cz
<br> KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
<br> Odbor územního plánování a stavebního řádu
Žižkova 57,587 33 Jihlava,Česká republika
<br> tel.: 564 602 199,e-mail: posta@kr-vysocina.cz
<br>
<br> Číslo jednací: KUJI 47380/2020
<br> Sp.zn.: OUP 37/2020 Bu-4
<br> Vyřizuje/telefon: Ing.XXXXXXXX XXXXXXX / Tel.XXXXXXXXX
V Jihlavě dne: XX.5.2020
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> R O Z H O D N U T Í
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
<br>
<br> Výroková část:
<br> Krajský úřad Kraje Vysočina,Odbor územního plánování a stavebního řádu,jako stavební úřad
příslušný podle § 2e zákona č.416/2009 Sb <.>,zákon o urychlení výstavby dopravní,vodní a
energetické infrastruktury (dále jen "zákon o urychlení infrastruktury") ve znění pozdějších předpisů
a dle § 13 odst.1 písm.b) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (dále
jen "stavební zákon"),ve znění pozdějších předpisů,v územním řízení posoudil podle § 84 až 90
stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen
"rozhodnutí o umístění stavby"),kterou dne 23.1.2020 podal
<br> Kraj Vysočina,IČO 70890749,Žižkova 1882/57,586 01 Jihlava 1 <,>
kterého zastupuje HBH Projekt spol.s r.o <.>,IČO: 44961944,Kabátníkova 216/5,602 00 Brno
<br> (dále jen "žadatel"),a na základě tohoto posouzení:
<br>
<br> I.Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější
úpravě územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu
<br> r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y
<br> II/405 Zašovice – obchvat
<br>
<br>
(dále jen "stavba") na pozemcích
<br> parc.č.208/1 (ostatní plocha),parc.č.208/10 (ostatní plocha),parc.č.220/43 (ostatní plocha) v
katastrálním území Nová Brtnice
<br> parc.č.104/1 (orná půda),parc.č.104/10 (orná půda),parc.č.104/20 (orná půda),parc.č.113/1
(orná půda),parc.č.113/2 (orná půda),parc.č.120/1 (orná půda),parc.č.120/2 (ostatní pl...
C_02 Katastralni situacni vykres.pdf
0.0
<br> 0.1
<br> 0.2
<br> 0.3 0.4 0.5 0.6
0.7
<br> 0.8
0.9
<br> 1.0 1.1 1.2
1.3
<br> 1.4
<br> 1.5
<br> 1.6
<br> 1.7
<br> 1.8
1.9
<br> 2.0
<br> k.ú.Zašovice
<br> k.ú.Nová Brtnice
k.ú.Zašovice
<br> k.ú.Kněžice u Třebíče
<br> DÚR
<br> II/405 ZAŠOVICE - OBCHVAT,PD
<br> KONCEPT
<br> C
<br> O
<br> K
<br> Ř
<br> Í
<br> Š
<br> K
<br> Y
<br> I
<br> I
<br> /
<br> 4
<br> 0
<br> 5
<br> B
<br> R
<br> T
<br> N
<br> I
<br> C
<br> E
<br> I
<br> I
<br> /
<br> 4
<br> 0
<br> 5
<br> H
<br> E
<br> R
<br> A
<br> L
<br> T
<br> I
<br> C
<br> E
<br> I
<br> I
<br> /
<br> 4
<br> 0
<br> 5
<br> 6
<br> II/405 ZAŠOVICE - OBCHVAT
KATASTRÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES 1:1000
<br> AutoCAD SHX Text
4.25
<br> AutoCAD SHX Text
4.25
<br> AutoCAD SHX Text
KÚ 0.05530
<br> AutoCAD SHX Text
+15%%%
<br> AutoCAD SHX Text
+15%%%
<br> AutoCAD SHX Text
2.75
<br> AutoCAD SHX Text
2.90
<br> AutoCAD SHX Text
220/62
<br> AutoCAD SHX Text
81/5
<br> AutoCAD SHX Text
208/10
<br> AutoCAD SHX Text
81/2
<br> AutoCAD SHX Text
81/3
<br> AutoCAD SHX Text
208/1
<br> AutoCAD SHX Text
1
<br> AutoCAD SHX Text
2
<br> AutoCAD SHX Text
3
<br> AutoCAD SHX Text
4
<br> AutoCAD SHX Text
5
<br> AutoCAD SHX Text
6
<br> AutoCAD SHX Text
7/1
<br> AutoCAD SHX Text
7/2
<br> AutoCAD SHX Text
7/3
<br> AutoCAD SHX Text
8/1
<br> AutoCAD SHX Text
8/2
<br> AutoCAD SHX Text
10
<br> AutoCAD SHX Text
11
<br> AutoCAD SHX Text
12
<br> AutoCAD SHX Text
13
<br> AutoCAD SHX Text
15
<br> AutoCAD SHX Text
16
<br> AutoCAD SHX Text
17/1
<br> AutoCAD SHX Text
17/2
<br> AutoCAD SHX Text
17/3
<br> AutoCAD SHX Text
18
<br> AutoCAD SHX Text
20
<br> AutoCAD SHX Text
21
<br> AutoCAD SHX Text
22
<br> AutoCAD SHX Text
23
<br> AutoCAD SHX Text
24
<br> AutoCAD SHX Text
25
<br> AutoCAD SHX Text
26
<br> AutoCAD SHX Text
27
<br> AutoCAD SHX Text
28
<br> AutoCAD SHX Text
30
<br> AutoCAD SHX Text
31
<br> AutoCAD SHX Text
32
<br> AutoCAD SHX Text
33
<br> AutoCAD SHX Text
34
<br> AutoCAD SHX Text
35
<br> AutoCAD SHX Text
36
<br> AutoCAD SHX Text
37
<br> AutoCAD SHX Text
38
<br> Auto...

Načteno

edesky.cz/d/3883041

Meta

EIA   Stavby   Územní plánování   Doručení veřejnou vyhláškou   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Stavby   Stavební informace   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Zašovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz