« Najít podobné dokumenty

Obec Mysletín - Dražební vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Mysletín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

priloha_787143553_0_drazebni_vyhlaska_(1).pdf
Exekutorský úřad Brno-město
se sídlem Hlinky 41/104
603 00 Brno
IČ: 62096052
<br> kontakt s účastníky řízení:
<br> Hlinky 510/110,Brno
tel.: +420 543 237 149
<br> e-mail: exekutorsky.urad@brno-mesto.cz
el.podatelna: podatelna.eu@brno-mesto.cz
internet: www.urad.exekutorsky.cz
datová schránka: etag8hb
<br> Čj.:
<br> 030 EX 1217/19-70
<br> Usnesení
<br> Soudní exekutor,Mgr.XXXXXXXX XXXXXX,Exekutorský úřad Brno-město,se sídlem Hlinky
XX/XXX,Brno,v právní věci oprávněného – Broker Trust,<,> Hanusova 1411/18,140 00 Praha –
Michle,IČ: 26439719,zast.XXXXXXX XXXX,JUDr <.>,advokátka,Topolská XXXX/,XXX 28
Černošice,IČ: 43112145,proti povinnému B
<br> ke splnění povinnosti povinného uložené exekučním titulem –
rozhodčí nález sp.zn.66/17,který vydal Rozhodčí soud při Hospodářské komoře ČR a Agrární
komoře ČR dne 24.5.2017 a na základě usnesení o nařízení exekuce a pověření soudního exekutora
č.j.7 EXE 238/2017-25 ze dne 27.6.2017,které vydal Okresní soud v Pelhřimově rozhodl
<br> takto:
<br> vydává se usnesení o provedení elektronické dražby (dražební vyhláška):
<br> I.Dražba nemovitých věcí uvedených v bodě II.se koná prostřednictvím elektronického systému
dražeb na adrese: www.ex drazby.cz
<br> Zahájení elektronické dražby: dne 25.6.2020 ve 13:00 hod.(od tohoto okamžiku mohou dražitelé
činit podání) <.>
<br> Ukončení elektronické dražby proběhne nejdříve dne 25.6.2020 ve 13:30 hod <.>
<br> Dražba se koná,dokud dražitelé činí podání (§ 336i odst.4 zákona č.99/1963 Sb <.>,občanský soudní
řád (dále XXX o.s.ř.).Bude-li v posledních pěti minutách před stanoveným okamžikem ukončení
dražby učiněno podání,má se za to,že dražitelé stále činí podání a okamžik ukončení dražby se
posouvá o pět minut od okamžiku učinění tohoto podání.Budou-li poté činěna další podání,postup
dle věty předchozí se opakuje.Uplyne-li od posledního učiněného podání pět minut,aniž by bylo
učiněno další podání,má se za to,že dražitelé již nečiní podání a dražba končí.Sledování veřejné
dražby je veřejně přístu...

Načteno

edesky.cz/d/3883039

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Mysletín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz