« Najít podobné dokumenty

Obec Malá Štáhle - příloha 2

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Malá Štáhle.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

příloha 2
SMLOUVA o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu pro poskytování dotací nebo návratných finančních výpomocí I.SMLUVNÍ STRANY doplňte název obce kontaktní adresa: doplňte kontaktní adresu IČO: doplňte IČO zastoupená: doplňte jméno statutárního zástupce obce bankovní spojení: doplňte název bankovního ústavu číslo účtu: doplňte číslo bankovního účtu (dále jen „poskytovatel“) a doplňte jméno občana adresa bydliště: doplňte adresu datum narození: doplňte datum narození bankovní spojení: doplňte název bankovního ústavu číslo účtu: doplňte číslo bankovního účtu (dále jen „příjemce“) II.ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1) Tato smlouva se uzavírá na základě Programu pro poskytování dotací nebo návratných finančních výpomocí,vyhlášeného obcí podle zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů pod č.j.ze dne (dále jen „Program“).2) Smluvní strany prohlašují,že pro právní poměr založený touto smlouvou jsou stejně jako ustanovení této smlouvy pro ně závazná i ustanovení obsažená v Programu.3) Příjemce prohlašuje,že se s obsahem Programu podrobně seznámil,jeho ustanovení jsou pro něj zcela srozumitelná a zavazuje se je dodržovat.III.PŘEDMĚT SMLOUVY 1) Předmětem této smlouvy je úprava vzájemných práv a závazků poskytovatele a příjemce v rozsahu,který je obsahem této smlouvy.2) Předmětem této smlouvy je závazek poskytovatele poskytnout příjemci podle dále sjednaných podmínek podporu formou návratné finanční výpomoci ve smyslu zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „návratná finanční výpomoc“) na pořízení moderního zdroje tepla splňujícího podmínky 117.výzvy Operačního programu životní prostředí v rámci specifického cíle 2.1 (dále též „předmět podpory“) a závazek příjemce tuto návratnou finanční výpomoc přijmout a užít v souladu s jejím účelovým určením,za podmínek stanovených touto smlouvou,Programem a „Výzvou č.1/2019 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory v...

Načteno

edesky.cz/d/3883022

Meta

Rozpočet   EIA  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Malá Štáhle
22. 05. 2020
22. 05. 2020
22. 05. 2020
06. 05. 2020
27. 04. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Obec Malá Štáhle      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz