« Najít podobné dokumenty

Obec Vráž (Písek) - Dražební vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vráž (Písek).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dražební vyhláška
Č.j.189 DDR 06/20-08
U S N E S E N Í
<br> Soudní exekutor JUDr.et Mgr.XXXX XXXXXXXXX,LL.M <.>,Exekutorský úřad Praha X,se sídlem Školská 695/38,110 00 Praha 1,oprávněný dle § 76 odst 2 zák.120/2001 Sb.(exekuční řád) k provedení dobrovolné dražby v rámci další činnosti exekutora na základě smlouvy o provedení dobrovolné dražby uzavřené mezi soudním exekutorem JUDr.et Mgr.Jiřím Leskovjanem,LL.M <.>,a insolvenčním správcem INS-SPRÁVCE v.o.s <.>,IČ: 04539982,se sídlemDlouhá 103/17,500 03 Hradec Králové,dlužníkaMartina Žáka,nar.9.5.1970,bytem Čejetice 106,386 01 Čejetice.Insolvenční řízení proti dlužníkovi je vedeno u Krajského soudu v Českých Budějovicích,pod č.j.KSCB 44 INS 18608 / 2018 <,>
<br> vydává
Dražební vyhlášku
I.Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu:
www.okdrazbv.cz
Zahájení elektronické dražby: dne 17.6.2020 v 10:00 hod.(od tohoto okamžiku mohou dražitelé činit podání) <.>
Ukončení elektronické dražby: nejdříve dne 17.6.2020 v 10:15 hod.Dražba se však koná,dokud dražitelé činí podání (§ 336i odst.4 zákona č.99/1963 Sb <.>,občanský soudní řád,v platném mění (dále jen „o.s.ř.")) - bude-li v posledních pěti minutách před stanoveným okamžikem ukončení dražby učiněno podání,má se za to,že dražitelé stále činí podání a okamžik ukončení dražby se posouvá o pět minut od okamžiku učinění podání.Budou-li poté činěna další podání,postup dle předcházející věty se opakuje.Uplyne-li od posledního učiněného podání pět minut,aniž by bylo učiněno další podání má se za to,že dražitelé již nečiní podání a dražba končí.Sledování elektronické dražby je veřejně přístupné <.>
<br> II.Předmětem dražby jsou následující nemovité věci:
<br>
Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou dohromady draženy s veškerými součástmi a příslušenstvím <.>
<br> III.Pořadové číslo dražebního jednání: 1 <.>
<br> IV.Výsledná cena dražených nemovitých věcí byla určena znaleckým posudkem č.č.1770/15/2020,který vypracovala RNDr.XXXXX ...

Načteno

edesky.cz/d/3882917

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vráž (Písek)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz