« Najít podobné dokumenty

Obec Otročiněves - Dražba

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Otročiněves.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obsah vyvěšení
Č. j. 099 EX 4451/16-165
<br> Usnesení
<br> Soudní exekutor JUDr. Ivo Luhan, Exekutorský úřad Praha 1, se sídlem Karlovo nám. 17, 120 00
Praha   2,  pověřený   opatřením  Okresního   soudu   v  Berouně   ze dne   30.  11.  2016,  č. j. 15  EXE
1254/2016 - 10, vedením exekuce podle vykonatelného rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 1 <.>
7. 2016, č. j. 49Cm 33/2016 - 30 ve věci
<br> oprávněného Plzeňský Prazdroj,a.s <.>, IČO: 45357366, se sídlem U Prazdroje 64/7, 301 00 
Plzeň, zastoupení Lintnerová Martina,JUDr.(dříve Tejnská), advokát 
se sídlem Bezručova 153/9, 301 00 Plzeň
<br> proti
<br> povinnému Štrougalová (dříve Hanušová) Eva, IČO: 88569071 (zaniklé 22. 8. 2018), 
datum narození 22. 6. 1986, se sídlem Otročiněves 34, 267 03 Otročiněves
(značka: 41497,41247/EV)
<br> pro uspokojení peněžitého plnění oprávněného a k úhradě nákladů exekuce
<br> rozhodl takto:
<br> vydává
<br> DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU
 O PROVEDENÍ ELEKTRONICKÉ DALŠÍ DRAŽBY NEMOVITÝCH VĚCÍ
<br> I <.>
<br> Pořadové číslo dražebního jednání: 2.kolo
<br> Dražba nemovitých věcí  uvedených v bodě II.  se  koná prostřednictvím elektronického systému
dražeb na adrese: www.okdrazby.cz
<br> Zahájení elektronické dražby:  dne 02.07.2020 od 12:00 hodin  (od tohoto okamžiku mohou
dražitelé činit podání) <.>
Ukončení elektronické dražby: nejdříve dne 02.07.2020 ve 12:30 hodin. Dražba se však koná <,>
dokud dražitelé činí podání (§ 336i odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb <.>, občanský soudní řád, v platném
znění   (dále   jen   „o.s.ř.“))   -   bude-li   v   posledních   pěti  minutách   před   stanoveným   okamžikem
ukončení dražby učiněno podání, má se za to, že dražitelé stále činí podání a okamžik ukončení
dražby se posouvá o pět minut od okamžiku učinění podání. Budou-li poté činěna další podání <,>
postup dle předcházející věty se opakuje. Uplyne-li od posledního učiněného podání pět minut, aniž
by bylo učiněno další podání má se za to, že dražitelé již nečiní podání a dražba končí. Sledování
elektronické dražby...

Načteno

edesky.cz/d/3882421

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Otročiněves
28. 05. 2020
28. 05. 2020
28. 05. 2020
28. 05. 2020
28. 05. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Obec Otročiněves      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz