« Najít podobné dokumenty

Město Brno - Dokumenty 067 EX 132766/09-184-usn.,185-usn.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

CUP1823-EX_13276609-184_DTR20200519_7054436985124449771.pdf
č.j.: 067 EX 132766/09-184
č.o.: 2634601 2634601
<br> U S N E S E N Í
JUDr.XXXXX XXXXXXXXXX,Ph.D <.>,soudní exekutor,provádějící exekuce na základě: usnesení Městský soud v
Brně,č.j.111 Nc 985/2009-2,ze dne 28.04.2009,ve prospěch oprávněného Dopravní podnik hl.m.Prahy <,>
akciová společnost,Sokolovská 42/217,19000,Praha,IČ 00005886,zast.JUDr.XXXXX XXXXX,advokát <,>
Sokolská XXXX/XX,XXXXX,Praha 2 a v neprospěch povinného XXXXXXXX XXXXXXXXX,Oblouková XXXX/X <,>
XXXXX,Praha,r.č.695406/0014,rozhodl v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č.120/2001 Sb.<,>
Exekučního řádu a zákona č.99/1963 Sb <.>,Občanský soudní řád
<br> takto:
<br> Usnesení – dražební vyhláška ze dne 17.4.2020,č.j.: 067 EX 132766/09-124,kterým byla nařízena dražba
nemovitých věcí ve vlastnictví povinného na den 21.5.2020 v 10,00 hod <.>,se oprav uje ve výroku
IV.a V.tak,že tyto výroky správně zní:
<br> IV.Výsledná cena dražených nemovitých věcí je 21 670,- Kč <.>
<br> V.Nejnižší podání se stanovuje ve výši dvou třetin výsledné ceny,tj.14 447,- Kč <.>
<br> Odůvodnění:
<br> Soudní exekutor vydal dne 17.4.2020 usnesení – dražební vyhlášku pod č.j.067 EX 132766/09-124,kterým
byla nařízena dražba nemovitých věcí ve vlastnictví povinného na den 21.5.2020 v 10,00 hod <.>
<br> Následnou kontrolou bylo zjištěno,že z důvodu chyby v psaní byla ve výroku IV.toho usnesení chybně
uvedena výsledná cena nemovitých věcí,která správně má být 21 670,-Kč.Z tohoto důvodu bylo chybně
uvedeno i nejnižší podání ve výroku V.tohoto usnesení,které činí dvě třetiny výsledné ceny,tedy správně
14 447,- Kč <.>
<br> Soudní exekutor tedy rozhodl tak,jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení,a usnesení ze dne,č.j.: 067 EX
132766/09-124,opravil z důvodu chyby v psaní <.>
<br> P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí je možné podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení k odvolacímu
soudu,kterým je Krajský soud v Brně,a to prostřednictvím podepsaného soudního
exekutora <.>
<br> V Praze dne 19.5.2020
<br> otisk úředního razítka
JUDr.XXX...
CUP1568-EX_13276609-185_DTR20200519_2375676114274852372.pdf
č.j.: 067 EX 132766/09-185
č.o.: 2634601
<br> U S N E S E N Í
JUDr.XXXXX XXXXXXXXXX,Ph.D <.>,soudní exekutor,pověřený k provedení exekuce usnesením č.j.: 111
Nc 985/2009-2,které vydal Městský soud v Brně,dne 28.04.2009 ve prospěch oprávněného
Dopravní podnik hl.m.Prahy,akciová společnost,Sokolovská 42/217,19000,Praha,IČ 00005886 <,>
zast.JUDr.XXXXX XXXXX,advokát,Sokolská XXXX/XX,XXXXX,Praha X a v neprospěch povinného:
XXXXXXXX XXXXXXXXX,Oblouková XXXX/X,XXXXX,Praha,nar.06.04.1969
<br> r o z h o d l t a k t o :
<br> Soudní exekutor v souladu s ustanovením § 55b odst.2 exekučního řádu o d r o č u j e dražební
jednání nařízené usnesením č.j.067 EX 132766/09-124,ze dne 17.4.2020,a to na 1.7.2020 v
10,00 hodin na dražebním portálu http:// www.exekutor-drazby.cz <.>
<br> Elektronická dražba bude skončena nejdříve dne 1.7.2020 v 11,00 hod <.>
<br> Odůvodnění:
<br> Usnesením – dražební vyhláškou č.j.067 EX 132766/09-124,ze dne 17.4.2020,byla na den
21.5.2020 nařízena dražba nemovitých věcí povinného zapsaných na listu vlastnictví č.344
v katastrálním území Podhradí nad Dyjí.V průběhu exekučního řízení bylo zjištěno,že v dražební
vyhlášce byla chybně uvedena výsledná cena dražených nemovitostí a výše nejnižšího podání <.>
<br> Z tohoto důvodu vydal soudní exekutor dne 19.5.2020 pod č.j.067 EX 132766/09-184 usnesení <,>
kterým opravil chyby v psaní v dražební vyhlášce <.>
<br> S ohledem na výše uvedené rozhodl soudní exekutor tak,jak je uvedeno ve výroku tohoto
rozhodnutí,a dražební jednání nařízené na den 21.5.2020 odročil na 1.7.2020 <.>
<br> P o u č e n í: Dle ustanovení § 202 odst.1 písm.a) o.s.ř.v platném znění,není proti tomuto usnesení
odvolání přípustné <.>
<br> V Praze dne 19.5.2020
<br> otisk úředního razítka
<br> JUDr.XXXXX XXXXXXXXXX,Ph.D <.>,v.r <.>
soudní exekutor
<br> Mail: e-podatelna@exekuce.eu
<br> Za správnost:
XXX XXXX
<br> Pokud Vám byl tento dokument doručen bez otisku razítka a bez podpisu,jedná se o dokument doručovaný prostřednictvím
provozovatele ...

Načteno

edesky.cz/d/3881359

Meta

Dražební vyhláška   Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz