« Najít podobné dokumenty

Město Brno - Pozvánka - VV

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

110525.ozn.spolecne_rizeni_pozvanka.Ing.Novak-DS.pdf
Magistrát města Brna
<br> Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství
<br>
<br>
<br>
<br> Magistrát města Brna | Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství OVLHZ/MMB/110525/2020
<br> Kounicova 67 | 601 67 Brno | www.brno.cz
<br>
<br> VÁŠ DOPIS Č.J.:
ZE DNE:
<br> NAŠE Č.J.: MMB/0201591/2020
<br> SPIS.ZN.: OVLHZ/\MMB/110525/2020
<br>
<br> VYŘIZUJE: Ing.Hana Závodská/Dr
<br> TELEFON: 542 174 199
<br> E-MAIL: zavodska.hana@brno.cz
<br>
<br> DATUM: 21.5.2019
<br> POČET LISTŮ: 2
<br>
<br>
<br> Oznámení o zahájení řízení a pozvánka na ústní jednání
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
<br> Magistrát města Brna,Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství (dále jen „Odbor VLHZ MMB“) <,>
<br> jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle ust.§ 106 odst.1 zákona č.254/2001 Sb <.>,o vodách
<br> a o změně některých zákonů (vodní zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“),podle ust <.>
<br> § 11 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a podle ust.§
<br> 15 a ust.§ 94j zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) obdržel dne 4.3.2020 žádost Marka Goldy <,>
<br> nar.16.5.1975,Josefy Faimonové 2234/20,Brno,zast.Ing.Antonínem Novákem,nar.30.3.1979 <,>
<br> Žebětín 281/48,Brno o společné povolení stavby vodního díla – prodloužení vodovodního řadu v rámci
<br> stavby: „Novostavba rodinných domů Přízřenice“,ul.Modřická,Brno,na pozemcích p.č.927 a 915/22
<br> v k.ú.Přízřenice <.>
<br>
<br> Žádost je posuzována na podkladě ust.§ 15 vodního zákona a ust.§ 94p stavebního zákona <.>
<br> Popis stavby:
<br> Prodloužení vodovodního řadu
<br> Příslušnost k systému vodovodu místní,pro veřejnou potřebu
<br> Druh vodovodního řadu zásobovací
<br> Materiál řadu tvárná litina s cementovou výstelkou
<br> Jmenovitá světlost řadu DN 100 mm
<br> Délka řadu 57,85 m
<br>
<br>
<br> Žádost nesplňovala náležitosti dle vyhl...

Načteno

edesky.cz/d/3881358

Meta

Doručení veřejnou vyhláškou   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz