« Najít podobné dokumenty

Město Kuřim - Pozvánka - veřejné projednání Aktualizace č. 1 ZÚR

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kuřim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

příloha
KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
<br> Odbor územního plánování a stavebního řádu Žerotínovo náměstí 3,601 82 Brno
<br> C.J.: JMK-633250020
<br> Sp.zn.: S-JIVIK 63320/2020
<br> Datum: 07.05.2020
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA —
<br> Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce Krajského úřadu Jihomoravského kraje podobu nejméně 15 dnů.Patnáctým dnem se písemnost považuje za doručenou <.>
<br> Vyvěšeno dne:
<br> Krajský úřad Jihomoravského kraj:
<br> 1 Sejmuto dne: i _ _ i _j „ 20 »? a
<br> Na úřední desce: vyvěšeno dne % Zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup dne: chata dne
<br>._? LČČc'i'Lf
<br> OZNÁMENÍ
<br> __ l_l!l_l._|!--
<br> Krajský úřad Jihomoravského kraje,Odbor územního plánování a stavebního řádu,jako příslušný orgán územního plánování podle 5 7 odst.1 písm.a) zákona č.183/2006 Sb.o územním plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon") <,>
<br> podle 5 42 odst.4 v návaznosti na © 39 odst.1 stavebního zákona a 5 172 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád"),oznamuje
<br> zveřejnění návrhu Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje a Vyhodnocení vlivů návrhu Aktualizace č.1 ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území
<br> O v elektronické podobě na webových stránkách Jihomoravského kraje www.kr-iihomoravskycz (Domácí stránka : Krajský úřad : Dokumenty odborů krajského úřadu » OÚPSŘ Odbor územního plánování a stavebního řádu )Aktuaífzace č.1 ZÚR JMK) a na adrese: httpiiwwwzurkacz <.>
<br> o v listinné podobě jsou knahlédnutí prostřednictvím Odboru územního plánování a stavebního řádu,Krajského úřadu Jihomoravského kraje,Žerotínovo nám.3,Brno,zasedací místnost č.7.4 <,>
<br> ||.podle 5 42 odst.4 v návaznosti na © 39 odst.1 stavebního zákona a & 172 odst.3 správního řádu,za použití
<br> Metodického sdělení k projednávání územně plánovací dokumentace v době pandemie ze dne 8.4.2020 vydaného Ministerstvem pro místní rozvoj,oznamuje
<br> IČ DJČ Telefon Fax E...
Pozvánka
KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
Odbor územního plánování a stavebního řádu
Žerotínovo náměstí 3,601 82 Brno
<br>
<br>
<br>
<br> IČ DIČ Telefon Fax E-mail Internet
708 88 337 CZ70888337 541 651 111 541 651 369 posta@kr-jihomoravsky.cz www.kr-jihomoravsky.cz
<br>
<br>
<br> Pozvánka
<br> na veřejné projednání návrhu Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje
Jihomoravského kraje a Vyhodnocení vlivů návrhu Aktualizace č.1 Zásad
<br> územního rozvoje Jihomoravského kraje na udržitelný rozvoj území
<br>
<br> Vážená paní starostko,vážený pane starosto <,>
<br> dovolujeme si Vás informovat o zahájení veřejného projednání návrhu Aktualizace č.1 Zásad územního
rozvoje Jihomoravského kraje (dále jen „A1 ZÚR JMK) a Vyhodnocení vlivů návrhu Aktualizace č.1 Zásad
územního rozvoje Jihomoravského kraje na udržitelný rozvoj území podle § 42 odst.4 v návaznosti na § 39
zákona č.183/2006 Sb.o územním plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„stavební zákon“) <.>
<br> Ve smyslu § 39 odst.1 stavebního zákona si Vás dovolujeme informovat o veřejném projednání upraveného
a posouzeného návrhu Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje a Vyhodnocení
vlivů návrhu Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje na udržitelný rozvoj území <.>
<br> KrÚ JMK,Odbor územního plánování a stavebního řádu (dále jen „OÚPSŘ“) Vám v příloze tohoto dopisu
zasílá veřejnou vyhlášku,která obsahuje termín konání veřejného projednání a oznámení o zveřejnění
návrhu A1 ZÚR JMK a Vyhodnocení vlivů A1 ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území.Veřejná vyhláška je ode
dne 07.05.2020 vyvěšena na úřední desce Jihomoravského kraje.Ve stejný den byla zveřejněna také
způsobem umožňujícím dálkový přístup (www.kr-jihomoravsky.cz – Úřední deska – Veřejné vyhlášky) <.>
<br> KrÚ JMK OÚPSŘ Vás žádá o vyvěšení veřejné vyhlášky a současně si Vás dovoluje upozornit,že v případě
doručování veřejnou vyhláškou podle § 25 odst.3 zákona č.500/2007 Sb <.>,správní řád,ve znění
pozdějších p...

Načteno

edesky.cz/d/3870048

Meta

Doručení veřejnou vyhláškou   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kuřim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz