« Najít podobné dokumenty

Město Kuřim - Kuřim, paprsek NNk, Prager, p.č. 1659, OZN zahájení územního řízení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kuřim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

08540 20 OZN veř vyhláška Kuřim paprsek NNk, Prager
M ě s t s k ý ú ř a d K u ř i m
<br> Odbor stavební a životního prostředí
<br> Jungmannova 968/75,664 34 Kuřim
<br>
<br> SPIS.ZN.: S-MK/7330/20/OSŽP/Sv
Č.J.: MK/8540/20/OSŽP
<br>
<br>
VYŘIZUJE: Svobodová
<br> TEL.: 541422314,777363607
E-MAIL: svobodovaz@kurim.cz
<br> POČET LISTŮ: 3
DATUM: 4.5.2020
<br>
<br>
OZNÁMENÍ
<br> ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
<br>
<br> E.ON Distribuce,a.s <.>,IČO 28085400,F.A.Gerstnera 2151/6,370 01 České Budějovice <,>
<br> kterého zastupuje PK Elektro s.r.o <.>,IČO 28310691,Hádecká 180/21,614 00 Brno
<br> (dále jen "žadatel") podal dne 7.4.2020 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:
<br> Kuřim,paprsek NNk,Prager,p.č.1659
<br> na pozemcích parc.č.1593/1,1615,1697,1698,3953,3973 v katastrálním území Kuřim.Uvedeným
<br> dnem bylo zahájeno územní řízení <.>
<br>
<br> - Stavbou budou přímo dotčeny pozemky p.č.1593/1,1615,1697,1698,3953 a 3973 k.ú.Kuřim <.>
<br> - Dojde k rozšíření distribuční sítě NN o novou kabelovou část.Vznikne tak možnost napojení nových
odběrných míst <.>
<br> - Napojení na stávající infrastrukturu dojde u pozemku p.č.1615 k.ú.Kuřim pomocí SR744.Další
skříně SR 744 budou umístěny u pozemků p.ř.3953 a 3973 k.ú.Kuřim <.>
<br>
<br> Odbor stavební a životního prostředí Městského úřadu v Kuřimi,jako stavební úřad příslušný podle § 13
<br> odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších
<br> předpisů (dále jen "stavební zákon"),oznamuje podle § 87 odst.1 stavebního zákona zahájení územního
<br> řízení a současně nařizuje k projednání žádosti ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den
<br> 9.června 2020 (úterý) v 9:00 hodin
<br> se schůzkou pozvaných před pozemkem p.č.1615 k.ú.Kuřim <.>
<br> Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí na odboru stavebním a životního prostředí
<br> Městského úřadu v Kuřimi,úřední dny Po a St 8:00 - 11:30,12:30 - 17:00.K nahlédnutí do podkladů je
<br> nutné se předem telefonicky u příslušnéh...

Načteno

edesky.cz/d/3870039

Meta

Doručení veřejnou vyhláškou   Stavby   Územní plánování   Stavební informace   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kuřim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz