« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Oznámení o zahájení stavebního řízení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha k informaci dle zákona o posuzování vluvů na ŽP
Elektronický Certifikát a
<br> Jméno : XXXX Vydal : I.CA Q
<br> datum: značka:
<br> vyřizuje:
<br> email:
<br> telefon:
<br> llllllllllllllllllllllllllllllllIllllIllllllllllllllllllllllllllllllll
<br> _— KUULPGGHEO 1 5
<br> DOPRAVOPROJEKT BRNO if,/:.ífíaé
<br> 1 \ „_ „ WC./wc; č/Á—fulúťvcčat L'.ÁÁJCK/Íwšžařfícjťí
<br> KRAJSKÝ_ÚŘAD OLOMOUCKEHO mame ?
<br> _ H):/Ji.Wm
<br> Duium
<br> doručení; ?? “09“ ŽGĚŠ připčas;j Číslo iednnclnfíLj/ÍÍ/ď/Šf/KJ/f ;- p <,>
<br> Dopravoprojekt Brno a.s.Kounicova 271/13
<br> CZ-602 00 Bmo,Počel listů dokumenlu: 7 © 24-53-2019 / _ odbor dcpravya silničního hospodářství KPO-2019-00,tříd“ Jeremenkova 40b
<br> lng.XXXXXX XXXXXXXXXX XXX XX Olomouc
<br> Ateliér inženýrských činnosti milena.ondrackova©dopravoprojektcz +420 549 123 130,+420 731 508 349
<br> Předložení žádosti o vydání stavebního povolení stavby podie ustanovení 5 110 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
<br> I/44 Bludov - obchvat
<br> Ředitelství silnic a dálnic ČR,které je investorem stavby výše uvedené stavby,pověřilo naši společnost správním projednáním dokumentace pro stavební povolení a zajištění stavebního povolení <.>
<br> Předkládáme Vám tímto žádost o stavební povolení,vč.příloh v ní uvedených <.>
<br> Vhledem ktomu,že v předepsaném formuláři žádosti o vydání stavebního povolení jsou uvedena pouze ustanovení stavebního zákona,žádáme,aby stavební řízení bylo vedeno,mimo jiné,i dle zákona č.416/2009 Sb <.>,o urychlení výstavby dopravní,vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikacíve znění zákonů č.209/2011 Sb <.>,č.405/2012 Sb <.>,č.178/2014 Sb <.>,č.49/2016 Sb <.>,č.194/2017 Sb <.>,č.225/2017 Sb.a č.169/2018 Sb <.>
<br> Jedná se o veřejně prospěšnou stavbu,pro požadovaný stavební záměr byl stanoven účel vyvlastnění zákonem,nedokládáme tedy souhlasy vlastníků pozemků dotčených stavbou <.>
<br> V případě potřeby doložení dalších podkladů nás,prosím,kontaktujte.Děkujeme za spolupráci <.>
<br> S po...
Oznámení zahájení stavebního řízení I44 Bludov obchvat
KRAJSKÝ ÚŘAD OLOMOUCKÉHO KRAJE
odbor dopravy a silničního hospodářství
oddělení silničního hospodářství
Jeremenkova 40a
779 00 Olomouc
tel.: +420 585 508 308
fax: +420 585 508 336
e-mail: j.bartonek@olkraj.cz
www.olkraj.cz
Počet listů: 10
Počet příloh: 1
Počet listů/svazků příloh: 16
Spisový znak - 280.13,skartační znak/skartační lhůta - A/10
<br>
<br>
Stavebník
Česká republika,Ředitelství silnic a dálnic ČR,Na Pankráci 56,145 05 Praha
jehož jménem jedná
Ing.XXXXXX XXXXXX,MBA,ředitel Správy Olomouc Ředitelství silnic a dálnic ČR <,>
Wolkerova 24a,779 11 Olomouc
v zastoupení na základě plné moci společností
Dopravoprojekt Brno a.s <.>,Kounicova 271/13,602 00 Brno
<br>
<br>
VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE OLOMOUC
/ KUOK 51472/2020 Ing.Bartoněk 12.5.2020
KÚOK/101813/2019/ODSH-SH/7261
<br>
<br>
O Z N Á M E N Í
O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ
<br> (navazující řízení)
doručované veřejnou vyhláškou
<br>
<br>
Stavebník,Česká republika jednající prostřednictvím státní příspěvkové organizace
Ředitelství silnic a dálnic ČR,Na Pankráci 546/56,Praha,jejímž jménem jedná Ing.Martin
Smolka,MBA,ředitel Správy Olomouc Ředitelství silnic a dálnic ČR,Wolkerova 24a <,>
779 11 Olomouc,v zastoupení na základě plné moci společností Dopravoprojekt Brno
a.s <.>,Kounicova 271/13,602 00 Brno,podal dne 30.9.2019 žádost o vydání stavebního
povolení na stavbu
<br> „I/44 Bludov – obchvat“
<br> v rozsahu stavebních objektů:
<br> SO 101 - Přeložka silnice I/11 a I/44 Bludov – obchvat
na pozemcích parc.č.2921,2999/4,2999/3,2999/2,3009/43,2988/4,2988/3,3001/5 <,>
2886/41,2854/13,2854/15,2854/14,2880/25,2880/59,2880/118,2880/115,2846/51 <,>
2846/48,2846/47,2846/52,2846/54,2846/67,2846/92,2846/100,2846/111,3009/35 <,>
3009/57,3009/53,2880/8,2880/30,2880/31,2880/32,2880/53,2880/52,2880/51 <,>
<br>
<br>
<br> 2 / 20
<br> 2880/50,2880/84,2880/93,2880/163,3009/68,3009/56,3009/45,3009/58,3009/38 <,>
3009/34,3009/31,2846/110,2846/99,2853/20,2846/90,2846/75,2846/66,2846/63 <,>
2846/61,2846/55,3009/...

Načteno

edesky.cz/d/3867794

Meta

Stavby   Jednání zastupitelstva   Územní plánování   Stavební informace   Rozpočet   EIA   Územní plánování   Stavební informace   Doručení veřejnou vyhláškou   EIA   Stavby   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Šumperk
02. 06. 2020
02. 06. 2020
02. 06. 2020
02. 06. 2020
01. 06. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz