« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Oznámení o zahájení územního řízení - vedení NN Puškinova, Šumperk

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o zahájení územního řízení vedení NN Puškinova, Šumperk
Městský úřad Šumperk
<br> Jesenická 31,787 01 Šumperk
<br>
<br> Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.www.sumperk.cz
<br> č.ú.1905609309/0800 posta@sumperk.cz
<br> IČ: 00303461 ID datové schránky: 8bqb4gk
<br>
<br> Naše č.j.: MUSP 46244/2020
<br> Naše sp.zn.:
<br>
<br> Odbor:
<br> 87902/2019 VYS/ABOM
<br>
<br> odbor výstavby
<br> *MUSPX025GJ9T*
<br>
<br>
<br>
Tel.:
<br>
<br> Datum:
<br> (+420) 583 388 111
<br>
<br> 05.05.2020
<br>
<br>
<br> OZNÁMENÍ
<br> ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ
<br>
<br> ČEZ Distribuce,a.s <.>,IČO 24729035,Teplická 874/8,405 02 Děčín 2,kterého zastupuje
<br> ENERGOROZVODY s.r.o <.>,XXXXXXXXX XXXXX,IČO XXXXXXXX,Počernická XXXX/Xa,XXX XX Praha
<br> 108
<br> (dále jen "žadatel") podal dne 23.08.2019 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění
<br> stavby:
<br> podzemní kabelové vedení NN
<br>
<br> dokumentace s názvem stavby:
<br> "Šumperk,Puškinova,p.č.2247,V.ZŠ Šumperk"
<br>
<br> číslem stavby:
<br> IV-12-8015468
<br>
<br>
<br> na pozemku p.č.st.3320/2,p.č.1395/5,1395/6,1396/2,1399/16,1893/1,1904/1 <,>
<br> 1904/21,1904/26,to vše v katastrálním území Šumperk <.>
<br> Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení <.>
<br>
<br> Stavba obsahuje:
<br> - Zřízení nového samostatného odběrného místa objektu školní kuchyně,které je podmíněno
výstavbou zemního kabelového vedení NN 0,4 kV mezi trafostanicí DTS SU_0546 a novým
<br> rozvaděčem R634 na pozemku p.č.1904/21 v k.ú.Šumperk <.>
<br>
<br> Odbor výstavby Městského úřadu Šumperk,jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst.1 písm <.>
<br> e) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),oznamuje podle § 87 odst.1 stavebního zákona
<br> zahájení územního řízení dotčeným orgánům a známým účastníkům řízení veřejnou vyhláškou <.>
<br>
<br> Účastníci územního řízení mohou své námitky uplatnit nejpozději do 15 dnů od doručení
<br> oznámení veřejnou vyhláškou,tzn.do 15 dnů od posledního dne vyvěšení oznámení na mě...

Načteno

edesky.cz/d/3867788

Meta

Doručení veřejnou vyhláškou   Stavby   Územní plánování   Stavební informace   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Šumperk
26. 05. 2020
25. 05. 2020
25. 05. 2020
25. 05. 2020
25. 05. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz