« Najít podobné dokumenty

Obec Vělopolí - Dražba - RD 67

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vělopolí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
EXEKUTORSKÝ ÚŘAD BRNO-MĚSTO <,>
Mgr.XXXXX XXXXXXXXX,soudní exekutor
<br> sídlo: Cejl XXX/XX,XXX 00 Brno
datová schránka: pd94rbi,e-mail: podatelna@exekutor-brno.eu
telefon: 545 214 443; mobil: 775 169 136
bankovní spojení: 246132257/0300
<br> V Brně dne 11.12.2018 Vyhotovil: Mgr.XXXXX XXXXXXXX
Mgr.XXXXX XXXXXXXXX
<br> č.j.: XXXEX XXXX/XX-XX
<br> U S N E S E N Í
<br> Soudní exekutor Mgr.XXXXX XXXXXXXXX,Exekutorský úřad Brno-město,který byl dne XX.10.2015 pověřen provedením
exekuce Okresním soudem ve Frýdku-Místku k vymožení povinnosti vyplývající z exekučního titulu,kterým je: výkaz
nedoplatků,který vydal (vyhotovil) Česká průmyslová zdravotní pojišťovna pod č.j.FPVB/AD/VN/289623/2005/1 dne
03.02.2015,pro oprávněného:
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna,IČ 47672234,se sídlem Jeremenkova 161/11,703 00 Ostrava,právně zast.:
JUDr.XXX XXXXXXXX,advokát,se sídlem Kaprova XX/XX,XXX XX Praha <,>
<br> proti povinnému:
XXXXX XXXXXXX,nar.XX.XX.XXXX,bytem Vělopolí č.p.67,739 59 Vělopolí <,>
<br> ve výši 29.168,- Kč a náklady exekuce <,>
<br> r o z h o d l t a k t o :
<br> I.Dražba nařízená usnesením č.j.169 EX 7114/15-57 ze dne 19.10.2018 na den 11.12.2018 v 08:30 hodin <,>
se odročuje na 17.01.2019 v 10:30 hodin (od tohoto okamžiku mohou dražitelé činit podání) <.>
<br> II.Dražba bude provedena elektronicky prostřednictvím aplikace na internetovém portálu:
<br>
www.okdrazby.cz
<br> Dražba bude ukončena nejdříve dne 17.01.2019 v 11:30 hod.Dražba se však koná,dokud dražitelé činí
podání.Bude-li v posledních pěti minutách před stanoveným okamžikem ukončení dražby učiněno
podání,má se za to,že dražitelé stále činí podání a okamžik ukončení dražby se posouvá o pět minut od
okamžiku učinění podání.Budou-li poté činěna další podání,postup dle předcházející věty se opakuje <.>
Uplyne-li od posledního učiněného podání pět minut,aniž by bylo učiněno další podání,má se za to,že
dražitelé již nečiní podání a dražba končí <.>
<br> III.Dražební jistotu pravomocně určenou usnesením označ...

Načteno

edesky.cz/d/3863372

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vělopolí      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz