« Najít podobné dokumenty

Obec Vševily - Střednědobý výhled rozpočtu 2020-2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vševily.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výhled 2020-2022.jpg (281.65 kB)
Obec Véevily
V§evily 70
<br> 262 72 Bieznice
1C: 00663034
<br> Schvéleny stf'ednédoby vyhled rozpoétu Obce V§evily na obdobi 2020 - 2022
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> v tis.Ké
Ci Rok
2019 2020 2021 2022
A Poéfiteéni stav penéinich prostfedkfl k 1.1.6 000 6 163 3 252 4 I97
P1 Ti‘ida 1 Daflové pfijmy l 978 2 125 2 130 2 I30
P2 Ti‘ida 2 Nedafiové Efijmy 720 752 750 750
P3 Tl‘l’da 3 Kapitélové pfijmy 0 0 0 0
P4 Tl‘ida 4 Pfijaté transfery 77 65 65 65
Pc P1+P2+P3+P4 Pfljmy celkem (p0 konsolidaci) 2 775 2 942 2 945 2 945
P5 — flvéry krétkodobé (do 1 roku) 0 0 0 0
P6 - L’Ivéry dlouhodobé 0 0 0 0
P7 - ostatm’ (akfivnf likvidita) 0 0 0 0
Pf P5 az P7 Prijaté l’wéry a aktivni politika 0 0 0 0
P Fe + Pf Konsounovmi: PfiiJMY CELKEM 2 775 2 942 2 945 2 945
V1 Ti‘ida 5 BéZné (neinvestiéni vyidaje) 2 212 2 003 2 000 2 000
V2 Tfida 6 Kapitélové (investiénl vydaje) 400 3 850 0 0
Vc Vl + V2 vydaje celkem (p0 konsolidaci) 2 612 5 853 2 000 2 000
V3 - splétkyjistiny krétkodobjch fivérfi 0 0 0 0
V4 - splétkyjistiny dlouhodobYch fivérfi 0 0 0 0
V5 - ostatni (aktivni likvidita) 0 0 0 0
Vf V3 32 V5 Splétky jistin uvérfi,likvidita 0 0 0 0
V Vc + Vf KONSOLIDOVANE VYDAJE CELKEM 2 612 5 853 2 000 2 000
D P - V Hotovost béiného roku 163 -2 911 945 945
E A + D Hotovost Ill! kouci roku 6 163 3 252 4 197 5 142
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Kapitélové vydaje — vrt na vodu,nékup lesm' cesty,rekonstrukce hasiéske’ klubovny
<br> Schvéleno zastupitelstvem obce dne 30.prosince 2019
<br> Stansta:
<br> Obec
232 7? <.>
<br> Vé vuy
3?
<br> cznica
<br> Vyvééeno na lifedni desce: 10.ledna 2020
<br> Sejmuto z fifedni desky:

Načteno

edesky.cz/d/3720733


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vševily      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz