« Najít podobné dokumenty

Obec Přestavlky (Chrudim) - rozhodnutí kácení doležal jiří.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Přestavlky (Chrudim).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

rozhodnutí kácení doležal jiří.pdf
©EE©PŘESTAVLKY
<br> Přestavlky 86 538 62 Hrochův Týnec ICO 486 264 Obec Přestavlky Návrh ze dne: Spisová značka: Č.j.: Vy'izuje: XXXXXX XXXXXXXXXX Tel.: XXX XXX XXX,XXX XXX XXX E-mail: starosta.prestavlky©emaich Počet listů: 1
<br> Počet listů příloh: 0 V Přestavlkách dne: 1.3.2020
<br> ROZHODNUTÍ
<br> Obecní úřad Přestavlky,jako příslušný orgán státní správy ve smyslu ust.5 7 odst.2,5 61 odst.1 písm.a) a 9 109 odst.3 písm.b) zák.č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,5 10 a g 11 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,v platném znění,(dále jen „správní řád"),a jako příslušný orgán ochrany přírody podle 5 75 odst.1 písm.a) á š 76 odst.1 písm.&) zák.č.114/1992 Sb <.>,o ochraně přírody a krajiny,ve znění pozdějších předpisů,rozhodl o žádosti vlastníků parcel č.87 a č.195,o povolení kácení 4ks olše,7ks akát a 4ks jasan <.>
<br> takto:
<br> Obecní úřad Přestavlky povoluje podle 5 8 odst.1 zák.č.114/1992 Sb <.>,o ochraně přírody a krajiny,ve znění pozdějších předpisů,žadatelům kácení výše uvedených stromů,jejichž obvod kmenů ve výšce 130 cm nad zemí je od 80cm do 105 cm,rostoucí na pozemku parc.č.87 a č.195 v k.ú.Přestavlky.Uvedený pozemekje ve vlastnictví žadatele <.>
<br> Kácení bude provedeno nejpozději do 31.03.2020 <.>
<br> Odůvodnění: Obecní úřad Přestavlky žádost přezkoumal a povoluje pokácení 4 ks olše,7 ks akát a 4 ks jasan.Jedná se o stromy ohrožující stavby nebo omezující obhospodařování pozemků <.>
<br> Poučení o odvolání
<br> Proti tomuto rozhodnutí může podle ust.& 83 odst.1 správního řádu účastník řízení podat ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení odvolání ke Krajskému úřadu Pardubického kraje,odboru životního prostředí podáním na Obecním úřadu v Přestavlkách.Podané odvolání má v souladu s ust.g 85 odst.1 správního řádu odkladný účinek.Odvolání podané jen proti odůvodnění rozhodnutí je podle ust.š 82 odst.1 správního řádu nepřípustné <.>
<br> XXXXXX XXXXXXXXXX Starostka obce
<br> Rozdělovník:
<br> Učastníci řízení: XXXXXXX...

Načteno

edesky.cz/d/3720668

Meta

Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Přestavlky (Chrudim)
20. 03. 2020
17. 03. 2020
13. 03. 2020
13. 03. 2020
13. 03. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Obec Přestavlky (Chrudim)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz