« Najít podobné dokumenty

Obec Třebusice - Dražební vyhláška o elektronické dražbě čj. 067 EX 250399/09-165 (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Třebusice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

doc02724820200326072636.pdf [1,82 MB]
<,> č.j.: 067 EX 250399/09—165 USNESENI
<br> Soudní exekutor JUDr.XXXXX XXXXXXXXXX,Ph.D <.>,Evropská XXX/XXX,XXX 00 Praha 6,pověřený provedením exekuce usnesením č.j.57 EXE 208/2010—11 ze dne 14.4.2010,které vydal Okresní soud v Kladně na základě vykonatelného rozhodnutí — rozhodnutí č.j.24C 678/2002,který vydal Obvodní soud pro Prahu 6 dne 16.05.2002 a který se stal pravomocným dne 07.06.2002 a vykonatelným dne 07.06.2002,ve věci exekuce oprávněného: Dopravní podnik hl.m.Prahy,akciová společnost,Sokolovská 42/217,19000,Praha,IČ 00005886,zast.JUDr.XXXXX XXXXX,advokát,Sokolská XXXX/XX,XXXXX,Praha X,proti povinnému: XXXXX XXXXXXX,Třebusice XXX,XXXXX,Třebusice,nar.27.01.1963,o vymožení povinnosti na peněžité plnění a nákladů exekuce,rozhodl tak,že vydává tuto
<br> „OBECNÍ if RAD 'rRrBrSiCE
<br> Dražební vyhlášku Došlo dne,&$ _ 3 &C) (o elektronické dražbě) Cu.: /0267/020010
<br> I.Opakovaná elektronická dražba nemovitých věcí uvedených vbodě 111.bude zahájena dne 21.5.2020 v 13:00 hod.na dražebním portálu http://www.exekutor-drazby.cz <.>
<br> 11.Elektronická dražba bude skončena nejdříve dne 21.5.2020 v 14:00 hod.Dražba se však koná do doby,dokud dražitelé činí podání (% 336i odst.5 „o.s.ř.“).Bude-li v posledních pěti minutách před stanoveným okamžikem ukončení dražby učiněno podání,má se za to,že dražitelé stále činí podání a okamžik ukončení dražby se posouvá o pět minut od okamžiku učinění podání.Budou-li poté činěna další podání,postup dle předcházející věty se opakuje.Uplyne—li od posledního učiněného podání pět minut,aniž by bylo učiněno další podání,má se za to,že dražitelé již nečiní podání a dražba končí.Jednotlivá podání všech dražitelů a jejich výše budou bezprostředně zobrazovány na portálu www.exekutor-drazby.cz v rámci zobrazení informací o této dražbě <.>
<br> III.Předmětem dražby jsou nemovité věci povinného:
<br> ")]/.rar: CZ0203 Kladno "Sibir—- 532754 Podlešín 2La:.úze1ui: 723983 Podlešín ;iar 'z'l3.;'líill;7Í'—ííl 326 v kat.území jsou pozemky ved...

Načteno

edesky.cz/d/3720429

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Třebusice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz