« Najít podobné dokumenty

Obec Leskovec - VV-cyklostezka

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Leskovec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VV.pdf (410.41 kB)
Krajský úřad Zlínského kraje IČ: 70891320
třída Tomáše Bati 21 tel.: 577 043 456,fax: 577 043 452
761 90 Zlín e-mail: podatelna@kr-zlinsky.cz,www.kr-zlinsky.cz
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Odbor územního plánování a
stavebního řádu
Oddělení stavebního řádu
<br>
<br>
<br>
<br> datum oprávněná úřední osoba číslo jednací spisová značka
<br> 25.3.2020 Ing.XXXXXXXXXX XXXX KUZL XXXXX/XXXX KUSP XXXXX/XXXX ÚP-Do
<br>
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> ROZHODNUTÍ
<br>
Krajský úřad Zlínského kraje,odbor územního plánování a stavebního řádu (dále též „odvolací správní
orgán“) obdržel společné odvolání,které podali XXX XXXXX XXXX,paní XXXXXXXXX XXXXXXX,XXX XXXXXXXX
Blažek a paní XXXX XXXXXXXX,všichni bytem Ústí č.p.X,755 01 Vsetín,všichni zastoupení Mgr.Liborem
Valentou,advokátem,se sídlem Křížová č.p.18,603 00 Brno,proti rozhodnutí Městského úřadu Vsetín <,>
odboru územního plánování,stavebního řádu a dopravy (dále jen „stavební úřad“),vydanému dne
22.8.2017 pod č.j.MUVS-S 6148/2017/OÚPSŘD-330/Ma-22.Tímto rozhodnutím rozhodl stavební úřad
k žádosti Sdružení obcí Hornolidečska v územním řízení za použití ust.§ 79 a 92 odst.1 zákona
č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění platném v době
podání žádosti o vydání územního rozhodnutí (dále jen "stavební zákon") a ust.§ 9 vyhl.č.503/2006 Sb.<,>
o podrobnější úpravě územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu o umístění stavby
označené jako
<br>
„I.Etapa cyklostezky Bečva – Vlára – Váh na území obcí Hornolidečska“
<br>
na pozemcích parc.č.7565,7574,7607/2,7607/3,14597 v katastrálním území Vsetín,pozemcích
parc.č.47/1,110/2,128,129,141/1,141/2,761/16,761/19,762/10,762/12,762/13,789/1,789/2,790/3 <,>
790/7,1538/1,1544/3,1545/1,1556/1,1556/3,1556/4,1556/5,1579/1,1586/1,1588/1,1588/2,1589/1 <,>
1589/9,1595/1,1600,1606,1617,1637/1 v katastrálním území Ústí u Vsetína,na pozemcích
parc.č.1237/3,1237/4,1237/6,1238/1,1238/2,1238/3,1240/2,1240/3,1241/5,1258,1267/1,1559 <,>
1563/1,1563/2,156...

Načteno

edesky.cz/d/3720375

Meta

Veřejná vyhláška   EIA   Stavby   Jednání zastupitelstva   Územní plánování   Doručení veřejnou vyhláškou   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Leskovec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz