« Najít podobné dokumenty

Obec Volfartice - Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce "Obnova mostu M-05, Volfartice, 2. výzva"

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Volfartice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha č. 5 - česné prohlášení
Příloha č.5
<br> Čestné prohlášení dodavatele o splnění kvalifikačních předpokladů
<br>
Název zakázky: Obnova mostu M-05,Volfartice,2.výzva
Zadavatel: Obec Volfartice
Předmět zakázky: veřejná zakázka na stavební práce
Druh zadávacího řízení: veřejná zakázka malého rozsahu
<br>
Účastník
Obchodní firma nebo jméno účastníka:
<br>
Sídlo nebo místo podnikání:
<br>
IČ:
<br>
<br>
(1) Účastník tímto čestně prohlašuje,že
a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro:
· trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny nebo trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině;
· trestný čin obchodování s lidmi;
· tyto trestné činy proti majetku: podvod; úvěrový podvod; dotační podvod; podílnictví; podílnictví z nedbalosti; legalizace výnosů z trestné činnosti; legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti;
· tyto trestné činy hospodářské: zneužití informace a postavení v obchodním styku; sjednání výhody při zadání veřejné zakázky,při veřejné soutěži a veřejné dražbě; pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži; pletichy při veřejné dražbě; poškození finančních zájmů Evropské unie;
· trestné činy obecně nebezpečné;
· trestné činy proti České republice,cizímu státu a mezinárodní organizaci;
· tyto trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných: trestné činy proti výkonu pravomoci orgánu veřejné moci a úřední osoby; trestné činy úředních osob; úplatkářství; jiná rušení činnosti orgánu veřejné moci <.>
nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží <,>
b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek a to i ve vztahu ke spotřební dani <,>
c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění <,>
d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální...
Příloha č. 4 - výkaz výměr
Rekapitulace stavby Export Komplet 2.0 ZAMOK False False {d838eef6-8da4-4b5c-a77a-fd91879c6b51} 0,01 21 0,01 15 REKAPITULACE STAVBY v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v Návod na vyplnění 0,001 Kód: 20200203 Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením!_x000d_ _x000d_ 1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě_x000d_ _x000d_ a) Souhrnný list_x000d_ - údaje o Uchazeči_x000d_ (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech)_x000d_ _x000d_ b) Rekapitulace objektů_x000d_ - potřebné Ostatní náklady_x000d_ _x000d_ 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě_x000d_ _x000d_ a) Krycí list_x000d_ - údaje o Uchazeči,pokud se liší od údajů o Uchazeči na Souhrnném listu_x000d_ (údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu)_x000d_ _x000d_ b) Rekapitulace rozpočtu_x000d_ - potřebné Ostatní náklady_x000d_ _x000d_ c) Celkové náklady za stavbu_x000d_ - ceny u položek_x000d_ - množství,pokud má žluté podbarvení_x000d_ - a v případě potřeby poznámku (ta je ve skrytém sloupci) 0,01 Stavba: Obnova mostu M-05 Volfartice 0,01 KSO: CC-CZ: 0,01 Místo: Volfartice Datum: 3.2.2020 0,01 0,01 Zadavatel: IČ: 0,01 Obec Volfartice DIČ: 0,01 0,01 Uchazeč: IČ: Vyplň údaj 0,01 Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj 0,01 False Projektant: IČ: False KH Mosty DIČ: True 0,01 Zpracovatel: IČ: 0,01 J.Nešněra DIČ: True Poznámka: XXXX XXX DPH X.XX Sazba daně Základ daně Výše daně DPH základní 21.00% 0.00 0.00 snížená 15.00% 0.00 0.00 zákl.přenesená 21.00% 0.00 0.00 sníž.přenesená 15.00% 0.00 0.00 nulová 0.00% 0.00 0.00 XXXX s DPH v CZK X.XX Projektant Zpracovatel Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko Objednavatel Uchazeč Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ Kód: 20200203 Stavba: Obnova mostu M-05 Volfartice Místo: Volfartice Datum: 3.2.2020 Zadavatel: Obec Volfartice Projektant: KH Mosty Informatívní údaje z listů zakázek Uchazeč: Zpracovatel: J.Nešněra Kód XXXXX XXXX XXX DPH [CZK] XXXX s DPH [CZK] Typ z ...
Příloha č. 3 - projektová dokumentace
priloha 3/DOKLADY/priloha_747224938_0_12_-_79350_-_19_-_obec_Volfartice_zast._Ing._Hájková_-_obnov.pdf Městský úřad Česká Lípa Odbor dopravy náměstí T.G.Masaryka č.p.1,470 36 Česká Lípa Adresa úřadu: náměstí T.G.Masaryka č.p.1 • 470 36 Česká Lípa fax: +420 487 881 177 • IČ: 00260428 • DIČ: CZ00260428 http://www.mucl.cz • e-mail: podatelna@mucl.cz • ID DS: bkfbe3p 1/16 Plně určený sp.znak písemnosti: 280.9 - Skartační znak/lhůta: A/20 STAVEBNÍ POVOLENÍ Městský úřad v České Lípě,odbor dopravy,se sídlem nám.T.G.Masaryka 1,470 36 Česká Lípa (dále jen Městský úřad Česká Lípa,odbor dopravy),jako příslušný speciální stavební úřad podle ustanovení § 40 odst.4 písm.a) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX o pozemních komunikacích),podle ustanovení § XX zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,v platném znění (dále jen stavební zákon) a v souladu s ustanovením § 61 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,v platném znění (dále XXX XXXXX o obcích),na základě žádosti stavebníka,Obce Volfartice,IČ: 002 61 076,se sídlem Volfartice 59,471 12 Volfartice,zastoupeného Ing.Naděždou Hájkovou,IČ: 693 98 631,se sídlem Sosnová 105,470 01 Česká Lípa,ze dne 23.07.2019,zahájil stavební řízení.Ve smyslu ustanovení § 111 stavebního zákona přezkoumal podanou žádost a připojené podklady o vydání stavebního povolení na stavbu a stavební úpravy pod názvem „Obnova mostu M-05,Volfartice“,ve stavebním řízení ověřil rovněž účinky budoucího užívání a po jejím projednání rozhodl v souladu s ustanovením § 67 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,takto: Stavba a stavební úpravy mostu na místní komunikaci pod názvem „Obnova mostu M-05,Volfartice“,umístěného na pozemcích nebo jejich částech - parcelní čísla: 16,1280/1 a 1283 v k.ú.Volfartice,obec Volfartice,se podle ustanovení § 115 stavebního zákona p o v o l u j e v rozsahu projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení,ze které vyplývá t...
Příloha č. 2 - návrh smlouvy
SMLOUVA O DÍLO
na zhotovení díla s názvem
Obnova mostu M-05,Volfartice
2.výzva
uzavřená ve smyslu § 2586 a násl.zákona č.89/2012 Sb <.>,občanský zákoník <,>
ve znění pozdějších předpisů,kterou,níže psaného dne,měsíce a roku,uzavřely smluvní strany:
č.smlouvy objednatele: č.smlouvy zhotovitele:
1 <.>
SMLUVNÍ STRANY
Objednatel:
Název/Obchodní jméno:
Obec Volfartice
Se sídlem:
<br> Volfartice 59,471 12 Volfartice
IČ :
<br>
00261076
Bankovní spojení :
<br> Komerční banka a.s <.>
Číslo účtu:
<br> 6425421/0100
Zastoupena:
<br> Mgr.Marií Bernátovou,starostkou obce
Zastoupena ve věcech technických: XXXXX XXXXX - místostarosta (tel.č. XXX XXX XXX)
a
Zhotovitel:
Obchodní jméno:
<br>
Se sídlem:
<br>
<br> Korespondenční adresa:
<br> IČ :
<br>
<br>
<br>
DIČ :
<br>
<br> Bankovní spojení :
<br> Číslo účtu :
<br>
Zapsán v obchodním rejstříku
Zastoupený:
<br>
Zástupce oprávněný k podpisu smlouvy o dílo:
Zástupci oprávnění jednat ve věcech týkajících se průběhu stavby:
<br> ve věcech technických:
ve věcech realizace:
2.DOKLADY VZTAHUJÍCÍ SE KE SPECIFIKACI PŘEDMĚTU SMLOUVY O DÍLO
2.1
Smluvní strany této smlouvy konstatují,že předmět díla s názvem:„Obnova mostu M-05,Volfartice,2.výzva“ a některé podmínky jeho plnění jsou určeny projektovou dokumentací zpracovanou Ing.A.Sinevičem,Ing.N.Hájkovou a těmito doklady:
· výzvou a zadávací dokumentací k předložení nabídky ze dne 12.3.2020
· cenové nabídky zhotovitele ze dne ……………………………………
2.2
Zhotovitel prohlašuje,že se s obsahem výše uvedených dokladů před podpisem této smlouvy o dílo seznámil a že tyto doklady mu byly pro realizaci díla objednatelem poskytnuty,zároveň dodavatel prohlašuje,že poskytnuté dokumentace pro výběrové řízení bylo dostatečným podkladem pro ocenění prací.Neobsahovalo nejasnosti nebo závady,které by mohly zapříčinit budoucí vícepráce.Zhotovitel se seznámil s volně přístupným místem realizace akce a v navržené ceně má zahrnuty práce i finanční prostředky,které jsou nutné pro provedení stavby,i když nebyly přesně speci...
Příloha č. 1 - krycí list
Obnova mostu M-05,Volfartice
2.výzva
<br>
<br> KRYCÍ LIST NABÍDKY Příloha č.1
<br> Zadavatel:
Obec Volfartice
<br> Sídlo:
Volfartice 59,471 12 Volfartice
<br> IČ:
00261076
<br>
<br> Uchazeč o veřejnou zakázku
<br> Obchodní firma nebo název:
<br>
Sídlo:
<br>
Právní forma:
<br>
IČ:
<br>
DIČ:
<br>
Jméno a příjmení statut.orgánu nebo jeho členů případně jiné fyzické osoby oprávněné jednat jménem uchazeče:
<br>
Kontaktní osoba:
<br>
Tel.číslo:
E-mail:
<br>
<br>
<br> Hodnotící kritéria
<br> Cena v Kč bez DPH
<br>
Sazba DPH v %
<br>
Výše DPH v Kč
<br>
Celková nabídková cena v Kč včetně DPH
<br>
<br> Tímto prohlašuji,že plně přijímám podmínky stanovené ve výzvě a jejich přílohách a jsem vázán touto nabídkou po celou dobu běhu zadávací lhůty tak,jak je stanovena ve výzvě <.>
V ………………… dne ……………
<br>
…….<.> ……………………………….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> … <.>
Razítko a podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče
Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce "Obnova mostu M-05, Volfartice, 2. výzva"
Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace zájemcům o
veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce <.>
<br>
<br> „ Obnova mostu M-05,Volfartice
2.výzva “
<br> 1.Informace o veřejné zakázce
<br> Název zakázky Obnova mostu M-05,Volfartice,2.výzva
Druh Stavební práce
<br> Popis Projektová dokumentace řeší kompletní obnovu mostu na místní komunikaci přes vodoteč <.>
Předpokládaná
hodnota v Kč bez
DPH
<br> 1 600 000,00 Kč
<br> Druh ZŘ Veřejná zakázka malého rozsahu
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Místo plnění Obec Volfartice,k.ú.Volfartice
<br> Předmět CPV  45221110-6  Výstavba mostů
Datum ukončení
příjmu nabídek 25.3.2020 12:00 hodin
<br> URL detailu veřejné
zakázky www.volfartice.cz
<br> Informace o zadavateli
<br> Název Obec Volfartice
IČO 261076
<br> Adresa Volfartice 59471 12 Volfartice
Zadavatel zastoupen Starostkou Mgr.Marií Bernátovou
kontakt tel.: 487 837 134,obec@volfartice.cz
<br> 1 / 8
<br>
<br> 2.Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky
<br> Název a popis předmětu veřejné zakázky:
Stavební práce spojené s akcí „ Obnova mostu M-05,Volfartice,2.výzva “ v rozsahu dle předložené
projektové dokumentace a výkazu výměr.Předmětem zakázky je kompletní obnova mostního tělesa na
místní komunikaci <.>
<br> Stávající most bude rozebrán k patám základu.Opěry budou provedeny nově z monolitického
železobetonu.Na nové železobetonové opěry budou provedeny nové železobetonové monolitické úložné
prahy.Nová nosná konstrukce bude charakteru železobetonové desky,která bude prostě uložená na
lepence s vrubovými klouby.Nové zděné regulační zdi koryta vodoteče (křídla mostu) z místního kamene
na cementovou maltu budou plynule navazovat na most a vodní tok,tak aby bylo zajištěné plynulé
proudění vodoteče.Dno bude vyčištěno a opraveno kamenným záhozem <.>
<br> Přesné vymezení předmětu je uvedeno v příloze č.3 projektové dokumentace a příloze č.4 výkaz
výměr <.>
<br> Tato veřejná zakázka není rozdělena na části,proto je možné nabídku podat jen na celek
specifikov...

Načteno

edesky.cz/d/3720371

Meta

Veřejná zakázka   Pronájem   Rozpočet   Veřejná zakázka   Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Dopravní informace   Veřejná zakázka   Územní plánování   Doručení veřejnou vyhláškou   EIA   Stavby   Veřejná zakázka   Veřejná zakázka   Rozpočet   Veřejná zakázka   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Volfartice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz