« Najít podobné dokumenty

Obec Chožov - Usnesení zrušení dražby

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Chožov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

usnesení dražba.pdf (700.08 kB)
Číslo jednací: 120 EX 1879118-111 v.s,oprávněný: 497534514 č.j.oprávněný: 85148
<br> USNESENÍ
<br> JUDr.XXXXXXX XXXX,LL.M <.>,soudní exekutor,Exekutorský úřad Klatovy se sídlem Za Beránkem 836,339 01 Klatovy,pověřený vedením exekuce na základě pověření Okresního soudu v Lounech,č.j.13 EXE 345212018-15,ze dne 22.03.2018 <,>
<br> proti povinnému: XXXXXXX XXXX,Mnichovský Týnec XX,XXXXX,Chožov,nar.16.08.1974,zast.obecným zmocněncem XXXX XXXXXXX,SNP XXXX,XXXX,Jirkov,nar.19.10.l993
<br> na návrh oprávněného: Bohemia Faktoring,a.s <.>,Letenská 12118,11800,Praha ],lČ 27242617,zast.JUDr.Ing.XXXXX XXXXX,Ph.D <.>,advokat,Letenská XXXX,11800,Praha 1 - Malá Strana
<br> pro 34 384,00 Kč s příslušenstvím rozhodl takto: I.Dražební jednání nemovitých věcí nařízené na den 15.04.2020 v11.00 hod.konané
<br> prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese: “www.drazbv-exckutori.cz,usnesením č.j.120 EX 1879118-88 ze dne 11.2.2020,jehož předmětem měly být nemovité věci:
<br> *: (320424 Louny “J““ *: 556241 Chožov lie.-' ' : 771155 Mnichovský Týnec List “Elar-tai.:.' 255 V kat.území jsou pozemky vedeny ve dvou číselných řadách (St.= stavební parcele.) podíl 112 & f_i-_w—cf—"ei _ _ _ __ __ 3113453 [m;] Hruš; ::.-zemi::.lt-xinau? '-.'_'.“-.:.ž:'tj' ;3:_:'T-:-:L'- 5:12:55" St.83 374.zastavěná.plocha.a.rozsáhlé chráněné nádvoří území rtf-5: Mnichovský Týnec,č.p.68,rod.dú.m _-':-n:.-:t—.-':r.íti: _-.: St.53 32 ostatní plocha,zeleň rozsáhlé chráněné území 405 zahrada rozsáhlé chráněné území,zemědělský půdní fond
<br> se nekoná <.>
<br> Odůvodnění:
<br> Ve shora uvedené věci soudní exekutor usnesením ze dne 11.2.2020 vydal vsouiadu s ustanovením š52 odst.1 a 2 zákona č.12012001 Sb <.>,exekučního řádu,a za použití ustanovení čj 336b odst.1 a 2 &
<br> Poučení:
<br> Pokud Vám byl tento dokument doruěcn bez otisku razítka a bez podpisu,jedná se o dokument doručovaný prostřednictvím provozovatele poštovních služeb,který je platný i bez těchto náležitostí,Dle ust.& 17b stavovského předpiSu E...

Načteno

edesky.cz/d/3720311

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Chožov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz