« Najít podobné dokumenty

Obec Popovice - Veřejná vyhláška - zrušení rozhodnutí stavebního úřadu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Popovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška Krajského úřadu Zlínského kraje, kterou se ruší rozhodnutí stavebního úřadu ze dne 19. 12. 2019, "Popovice, Turzík, DTS, kabel VN, kabel NN, SO 01 Vedení VN a trafostanice, SO 02 Kabelové vedení NN"
Krajský úřad Zlínského kraje IČ: 70891320
třída Tomáše Bati 21 tel.:,fax: 577 043 452
761 90 Zlín e-mail: podatelna@kr-zlinsky.cz,www.kr-zlinsky.cz
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Odbor územního plánování a
stavebního řádu
Oddělení stavebního řádu
<br> Dle rozdělovníku
<br>
<br>
<br> datum oprávněná úřední osoba číslo jednací spisová značka
<br> 9.3.2020 Mgr.XXXXXXX XXXXXXX,LL.M.KUZL XXXXX/XXXX KUSP XXXXX/XXXX ÚP-C
<br>
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
ROZHODNUTÍ
<br>
<br>
Krajský úřad Zlínského kraje,odbor územního plánování a stavebního řádu (dále též „odvolací správní
orgán“) obdržel odvolání,které podala firma E.ON Distribuce,a.s <.>,IČO 28085400,F.A.Gerstnera 2151 <,>
370 01 České Budějovice,zastoupená M Plus elektro s.r.o <.>,IČO 28330081,sídlem Nedakonice 468,687
38 Nedakonice (dále jen „odvolatel“),proti rozhodnutí Městského úřadu Kunovice,odboru stavebního
úřadu (dále jen „stavební úřad“) vydanému dne 19.12.2019 pod č.j.STU/3499-19/KOU/SZ/526-2019 <.>
Tímto rozhodnutím stavební úřad v územním řízení rozhodl za použití ust.§ 92 odst.1 zákona
č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "stavební zákon"),a ust.§ 9 vyhlášky č.503/2006 Sb.o podrobnější úpravě územního
rozhodování,územního opatření a stavebního řádu,ve znění pozdějších předpisů,o umístění stavby
<br> „Popovice,Turzík,DTS,kabel VN,kabel NN <,>
<br> SO 01 Vedení VN a trafostanice,SO 02 Kabelové vedení NN“
<br> (dále jen "stavba") na pozemcích parc.č.1604/1,1604/2,1604/3,1621/1,1621/2,1638/18,5028/3 <,>
5030,5031,5032,5107/4 a 5107/76 v katastrálním území Popovice u Uherského Hradiště.Odvolatel je
současně stavebníkem a žadatelem o vydání územního rozhodnutí <.>
<br> Krajský úřad Zlínského kraje,odbor územního plánování a stavebního řádu,jako příslušný odvolací
orgán podle ust.§ 67 odst.1 písm.a) zákona č.129/2000 Sb <.>,o krajích (krajské zřízení),ve znění
pozdějších předpisů,a § 89 odst.1 a § 178 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řá...

Načteno

edesky.cz/d/3720198

Meta

Stavby   Územní plánování   Stavební informace   Doručení veřejnou vyhláškou   Veřejná vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Popovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz