« Najít podobné dokumenty

Město Horní Bříza - Dražební vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Horní Bříza.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dražební vyhláška.pdf (2.55 MB)
<.>," -.// <,>
<br> „\.= / - *.<.> % „ Ma,/) m.„ // 4 541/1142
<br> č.j.121 CD 1/20-9
<br> Usnesení
<br> Soudní exekutor JUDr.Vendula Flajšhansová,Exekutorský úřad Plzeň-sever,se sídlem Divadelní 2728/3a,301 00 Plzeň,oprávněný dle 5 76 odst 2 zák.120/2001 Sb.(exekuční řád) k provedení dobrovolné dražby v rámci další činnosti exekutora na základě smlouvy o provedení dobrovolné dražby uzavřené mezi soudním exekutorem JUDr.Vendulou F lajšhansovou a navrhovatelem JUDr.Miroslavou Protivovou,notářkou vPlzni,se sídlem Bedřicha Smetany 167/2,301 00 Plzeň,soudní komisař pověřený Okresním soudem Plzeň-město k provedení úkonů v řízení o dědictví,vedeném pod sp.zn.29 D 1618/2016,po panu Milanu Šteifovi,nar.21.2.1966,naposledy bytem Strážnická 1012/34 Plzeň,zemřelém dne 15.10.2016 <,>
<br> vydává
<br> DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU
<br> o PROVEDENÍ ELEKTRONICKÉ DOBROVOLNÉ DRAŽBY NEMOVITÝCH VĚCÍ
<br> Pořadové číslo dražebního jednání: 1.kolo <.>
<br> Dražba nemovitých věcí uvedených v bodě II.se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese: www.okdrazby.cz
<br> Zahájení elektronické dražby: dne 5.5.2020 od 13:00 hodin (od tohoto okamžiku mohou dražitelé činit podání) <.>
<br> Ukončení elektronické dražby: nejdříve dne 5.5.2020 ve 13:30 hodin.Dražba se však koná,dokud dražitelé činí podání (š 336i odst.4 zákona č.99/1963 Sb <.>,občanský soudní řád,v platném znění (dále jen „o.s.ř.“)) - bude-li v posledních pěti minutách před stanoveným okamžikem ukončení dražby učiněno podání,má se za to,že dražitelé stále činí podání a okamžik ukončení dražby se posouvá o pět minut od okamžiku učinění podání.Budou—li poté činěna další podání,postup dle předcházející věty se opakuje.Uplyne-li od posledního učiněného podání pět minut,aniž by bylo učiněno další podání má se za to,že dražitelé již nečiní podání a dražba končí.Sledování elektronické dražby je veřejně přístupné <.>
<br> ll.Předmětem dražby a draženy budou tyto nemovité věci: ideální podíl o velikosti 1/2 - pozemkové parcely č.190...

Načteno

edesky.cz/d/3720094

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Horní Bříza      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz