« Najít podobné dokumenty

Město Sedlčany - Elektronická dražba proti povinnému - Pavel Loch, IČO: 70767271, bytem Vršovická 1429/68, Praha 10

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Sedlčany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení
Exekutorský úřad Praha 5,Malátova 645/18,150 00 Praha 5
S o u d n í e x e k u t o r JUDr.XXXXXX XXXXX,Ph.D <.>
Tel.: XXX 551 860,GSM : 604 873 829,e-mail: podatelna@eupraha5.cz,www.eupraha5.cz
<br> číslo soudního exekutora: 147,IČ: 43 91 46 24,DIČ: CZ 7305080244
<br> 147 EXD 6/20 - 1
<br> Usnesení
<br> Soudní exekutor JUDr.XXXXXX XXXXX,Ph.D <.>,Exekutorský úřad Praha X,se sídlem Malátova
645/18,150 00 Praha - Smíchov,Česká republika,na základě uzavřené smlouvy o veřejné
dražbě ze dne 6.1.2020 mezi jím a navrhovatelem Ing.Lukášem Vlašaným,IČO: 69813019
se sídlem Vančurova 2904,390 01 Tábor,insolvenčním správcem dlužníka Pavla Locha,nar <.>
4.7.1971,IČO: 70767271,bytem Vršovická 1429/68,101 00 Praha 10-Vršovice,ve stádiu
schválení oddlužení zpeněžení majetkové podstaty s dispozičním oprávněním na straně
insolvenčního správce v souladu s ustanovením § 52 a § 76 zák.č.120/2001 Sb <.>,o soudních
exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů,vydává tuto
<br> dražební vyhlášku
<br> I.Dražba nemovitých věcí uvedených ve výroku II.tohoto usnesení se koná elektronicky
(§ 336o o.s.ř.) prostřednictvím elektronického systému dražeb na portálu:
www.okdrazby.cz dne 21.5.2020 v 10:00 hod.Od tohoto okamžiku mohou dražitelé
činit podání.Ukončení elektronické dražby je stanoveno na den 21.5.2020 v 11:00 hod <.>
<br> Soudní exekutor upozorňuje dražitele,že dražba se však koná do doby,dokud dražitelé
činí podání.Bude-li v posledních pěti minutách před stanoveným okamžikem ukončení
dražby učiněno podání,má se za to,že dražitelé stále činí podání a okamžik ukončení
dražby se posouvá o pět minut od okamžiku učinění podání.Budou-li poté činěna další
podání,postup dle předcházející věty se opakuje.Uplyne-li od posledního učiněného
podání pět minut,aniž by bylo učiněno další podání má se za to,že dražitelé již nečiní
podání a dražba končí.Podání je bráno za učiněné pouze v případě,že bylo systémem
elektronických dražeb dražiteli zpětně potvrzeno – podání se objeví...

Načteno

edesky.cz/d/3720017

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Sedlčany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz