« Najít podobné dokumenty

Město Nová Role - Dražební vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Nová Role.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dražební_vyhláška
fie/l? “% “"/a
<br> \
<br> '9 1 'Íuiió
<br> Vostřel
<br> 17 til—"š \
<br> W
<br> DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA
<br> vyhotovena dle 5 20 zák.č.26/2000 Sb.ve znění pozdějších předpisů
<br> Bod [ <.>
<br> Touto „Dražební vyhláškou“ se vyhlašuje konání dražby dobrovolné.Den konání dražby se stanovuje na 24.3.2020,na adrese Karlovy Vary — Rybáře,Kruhová 1057/8,v dražební mistnosti MCH-CONSULT spol.s r.o.Zahájení dražby v 9.00 hod.prohlášením Iicitátora,že zahajuje dražbu.Zápis účastníků dražby od 8.30 hod <.>
<br> Bod 2.Dražebník: společnost MGH-CONSULT spol.s r.o <.>,se sídlem: Kruhová 1057/8,36005 Karlovy Vary,IČO: 45353000,zapsaná u KS v Plzni v oddíle C vložka 2448,zastoupenajednatelem Tomášem Gonem <.>
<br> Navrhovatel:
<br> JUDr.XXXXX XXXXXXXXXX,notářka v Karlových Varech <,>
<br> se sídlem kanceláře Svahová 4,360 01 Karlovy Vary,jako soudní komisařka pověřena úkony v řízení o dědictví po zůstaviteli: Paviu Adamcovi,nar.5.3.1965,posledně bytem Chodovská 236/6,Nová Role,zemřelém 10.11.2013,dle usnesení OS Karlovy Vary 30 D 1316/2013-359 ze dne 12.9.2019,právní moc 12.10.2019,byla nařízena likvidace dědictví dle š 175t zákona č.99/1963 Sb <.>,občanský soudní řád
<br> Bod 3.Předmět dražby: 3.1.Navrhovatelkaje oprávněna nakládat s předmětem dražby,podílem ve výši 1/2 na:
<br> a) pozemku p.č.st.1049- zastavena plocha a nádvoří o výměře 27 m2,jehož součástí je stavba- budova bez čísla popisného nebo evidenčního- stavba pro rodinnou rekreaci,b) pozemku p.č.1215/9- vodní plocha o výměře 415 m2 <,>
<br> vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj,Katastrální pracoviště Karlovy Vary,v katastrálním území Nová Role,obec Nová Role,a to na LV č.885 <.>
<br> (dále jen „ Podíl “)
<br> 3.2.S předmětem dražby,Podílu,po zemřelém Pavlu Adamcoví,nar.5.3.1965,zemř.10.1 1.2013,uvedeným v Čl.11 <.>,odst.2.l.),jsou spojena omezení vlastnického práva která jsou uvedena v oddíle C na LV č.885 pro katastrální území Nová Role.Tato omezení vlastnického práva spojená s p...

Načteno

edesky.cz/d/3719911

Meta

Dražební vyhláška   Stavby   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Nová Role      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz