« Najít podobné dokumenty

Obec Kozly (Louny) - Mìstský úøad Louny - Rozhodnutí o umístìní stavby

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kozly (Louny).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Mìstský úøad Louny - Rozhodnutí o umístìní stavby
xnnzaglsu
<br> *MULNXOOZGET5*
<br> uMLiv
<br> Městský úřad Louny odbor stavebního úřadu Mírové náměstí 35,440 01 Louny
<br> E::pisová značka: MULN/1 03481201 9/SU/SL Louny 21.01.2020 Císlo jednací: MU LNCJ 5505/2020
<br> Arch.č.: ÚR—SÚ 606/2020 Oprávněná _ úřední osoba: XXXXXXX XXXXX,<,> Sídlo: Pod Nemocnici XXXX,Louny MĚSTSKÝ ÚŘAD LOUNY Telefon: 415 621 236 E-mail: |.sachova©mu|ouny.cz %
<br> Nabylo vní moci
<br>.„„,ŽK? 112— ma ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Záp“ Provede“ ' / (doručeno veřejnou vyhláškou) dne27"02'zm.<.>.<.>.<.> '
<br> Výroková část
<br> Městský úřad Louny,odbor stavebního úřadu,oddělení stavebního řádu,jako staveb úřad příslušný podle (5 13 odst.1 písm.c/ zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním piánován' a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),v územním řízení posoudil podle 584 až 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení—(dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"),kterou dne 13.08.2019 podala CEZ Distribuce,3.s <.>,ICO 24729035,Teplická 874/8,Děčín IV-Podmokly,405 02 Děčín 2,kterou zastupuje ENPHO Energo s.r.o <.>,IČO 28628250,Sokolská 137/45,757 01 Valašské Meziříčí 1 (dále jen "žadatel"),a na základě tohoto posouzení vydává podle 579 a 92 stavebního zákona a 5 9 vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu
<br> rozhodnutí o umístění stavby
<br> „IE-12-4005766 LN_KozIy,rekonstrukce NN,2.etapa“ (dále jen "stavba") na pozemcích st.p.25,28,29,30,31,32/1,35/1,35/2,36,39,68,84,85,86,87,88,98,parc.č.368/2,595,771,773/6,1043,1053/2,1076/2,1076/3,1167 v katastrálním území Kozly u Loun <.>
<br> Druh a účel umist'ované stavby:
<br> — Stávající vrchni vedení NN v obci Kozly bude demontováno a nahrazeno kabelovým vedením vedeným v zemi <.>
<br> — V první etapě XXXX do zdi objektu X.p.XX osazena pojistková skříň.2 této skříně se bude ve druhé etapě pokračovat.Z připojovacích třmenú bude vytažen kabel AYKY 3x120+70.Ten povede po...

Načteno

edesky.cz/d/3719822

Meta

Územní plánování   Doručení veřejnou vyhláškou   Stavby   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kozly (Louny)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz