« Najít podobné dokumenty

Obec Prostiboř - Dražební vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Prostiboř.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dražební vyhláška
Č. j. 099 EX 3473/09-213
<br> Usnesení
Soudní exekutor JUDr.XXX XXXXX,Exekutorský úřad Praha X,se sídlem Karlovo nám.17,120 00
Praha 2,pověřený vedením exekuce na základě usnesení Okresního soudu Tachov ze dne 12.3 <.>
2009,č. j. 11 Nc 2679/2009,kterým byla nařízena exekuce podle vykonatelného platebního rozkazu
Okresního soudu Tachov ze dne 7.2.2007,č. j. 12 Ro 67/2007-16 ve věci
<br> oprávněného B2 Kapital Czech Republic s.r.o <.>,IČO: 04191536,se sídlem Rybná 682/14 <,>
110 00 Praha,zastoupení XXXXX XXXXX,Mgr <.>,advokát se sídlem Na Florenci
XXXX/XX,110 00 Praha 1 - Nové Město
<br> proti
<br> povinnému XXXXX XXXXXXXX,datum narození XX.X.XXXX,bytem Prostiboř 37,349 01
Prostiboř
(značka: 3134652913)
<br> pro 13 351,00 Kč s příslušenstvím
<br> rozhodl takto:
<br> vydává
<br> DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU
o provedení elektronické dražby nemovitých věcí
<br> I <.>
<br> Dražba nemovitých věcí uvedených v bodě II.se koná prostřednictvím elektronického systému
dražeb na adrese: www.okdrazby.cz
<br> Zahájení elektronické dražby: dne 21.5.2020 od 13:00 hodin (od tohoto okamžiku mohou
dražitelé činit podání) <.>
Ukončení elektronické dražby: nejdříve dne 21.5.2020 ve 13:30 hodin.Dražba se však koná <,>
dokud dražitelé činí podání (§ 336i odst.4 zákona č.99/1963 Sb <.>,občanský soudní řád,v platném
znění (dále jen „o.s.ř.“)) - bude-li v posledních pěti minutách před stanoveným okamžikem
ukončení dražby učiněno podání,má se za to,že dražitelé stále činí podání a okamžik ukončení
<br>
<br> dražby se posouvá o pět minut od okamžiku učinění podání.Budou-li poté činěna další podání <,>
postup dle předcházející věty se opakuje.Uplyne-li od posledního učiněného podání pět minut,aniž
by bylo učiněno další podání má se za to,že dražitelé již nečiní podání a dražba končí.Sledování
elektronické dražby je veřejně přístupné <.>
<br> II <.>
<br> Předmětem dražby a draženy budou tyto nemovité věci:
<br>      - parcela č.2069/6 o výměře 352 m2 - trvalý travní porost
<br> zapsáno v katastru nemovito...

Načteno

edesky.cz/d/3719816

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Prostiboř      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz