« Najít podobné dokumenty

Obec Smolné Pece - Dražební vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Smolné Pece.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dražební vyhláška
Poučení:
Pokud Vám byl tento dokument doručen bez otisku razítka a bez podpisu,jedná se o dokument doručovaný prostřednictvím provozovatele poštovních
služeb,který je platný i bez těchto náležitostí.Dle ust.§ 17b stavovského předpisu Exekutorské komory České republiky – kancelářský řád <,>
k písemné žádosti účastníka,kterému byl listinný stejnopis tohoto dokumentu doručen,se zašle el.poštou na el.adresu uvedenou v žádosti písemnost
vyhotovená v el.podobě a podepsaná podle § 16a nebo se předá účastníkovi v sídle úřadu na technickém nosiči dat <.>
<br> Exekutorský úřad Plzeň - město Radyňská 9,326 00 Plzeň
S o u d n í e x e k u t o r J U D r.J i t k a W o l f o v á
tel.: 377 449 457,tel.fax: 377 445 742,e-mail:e-podatelna@soudniexekutor.com,ID DS: 8dmg87n
<br>
Číslo jednací: 106 EX 2345/19-168
Číslo jednací opr.:
<br>
U S N E S E N Í
<br>
Exekutorský kandidát pověřený soudním exekutorem JUDr.Jitkou Wolfovou se sídlem Radyňská 9,326 00
Plzeň,jenž byl pověřený provedením exekuce na základě pověření exekutora k jejímu provedení č.j.15 EXE
4092/2019-20,ze dne 12.08.2019,které vydal Obvodní soud pro Prahu 8,kterým byla nařízena exekuce
k návrhu
oprávněného: PERFECT INVEST,a.s <.>,Karlovo nám.34,67401,Třebíč,IČ 27736997
proti povinnému: HOLMSUND Trade s.r.o <.>,Světova 523/1,18000,Praha,IČ 07544057 <,>
XXXXXXXX XXXXXXXX,Riegerova XXXX/XX,XXXXX,Cheb,nar.05.07.1995,IČ 07432542
k uspokojení pohledávky oprávněného ve výši.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.5 750 000,00 Kč s příslušenstvím
<br> rozhodl podle ustanovení § 336b zákona č.99/1963 Sb <.>,občanský soudní řád (dále jen „OSŘ“),ve spojení
s ustanovením § 52 odst.1 zákona č.120/2001 Sb <.>,o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční
řád,dále jen „EŘ“),a dle ustanovení § 69 EŘ
<br>
t a k t o:
<br>
K prodeji nemovitých věcí povinného postižených exekučním příkazem soudního exekutora číslo 106 EX 2345/19-26 <,>
který nabyl právní moci dnem 23.09.2019 se nařizuje dr...

Načteno

edesky.cz/d/3719769

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Smolné Pece      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz