« Najít podobné dokumenty

Obec Petráveč - Výběrové řízení - pergola KD

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Petráveč.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

30-19 OU PETRÁVEČ - Pergola D11D12.doc
Projektová dokumentace
<br> pro spojené územní a stavební řízení
<br> D.DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU
D.1.1 ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB
a) TECHNICKÁ ZPRÁVA
<br> NÁZEV STAVBY : PERGOLA
MÍSTO STAVBY : PETRÁVEČ
parcela č.st.65,617
STAVEBNÍK : OBEC PETRÁVEČ
<br> Petráveč č.p.40
594 01 Velké Meziříčí
IČ 00842559
ZAK.ČÍSLO : 2019 30
DATUM : prosinec 2019
PROJEKTANT : XXXX XXXXXXX
<br> NOVOSADY XXX/XX
<br> XXX XX VELKÉ MEZIŘÍČÍ
IČO 12139068,TEL.776113770
<br>
<br>
e-mail: leoschatrny@seznam.cz
OBSAH
D.1.1 ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
D.1.1 a) 1.Architektonické,výtvarné,materiálové,dispoziční a provozní řešení
<br> D.1.1 a) 2.Bezbariérové užívání stavby
<br> D.1.1 a) 3.Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby
<br> D.1.1 a) 4.Tepelně technické vlastnosti stavby a stavebních konstrukcí
<br> D.1.1 a) 5.Denní osvětlení stavby
<br> D.1.1 a) 6.Oslunění stavby
<br> D.1.1 a) 7.Akustika stavby ( hluk,vibrace )
<br> D.1.1 a) 8.Výpis použitých norem
D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
D.1.2 a) 1.Popis navrženého konstrukčního systému
<br> D.1.2 a) 2.Výsledek průzkumu stávajícího stavu nosné konstrukce při návrhu změny stavby
<br> D.1.2 a) 3.Navržené materiály a hlavní konstrukční prvky včetně užitných a klimatických zatížení
<br> D.1.2 a) 4.Návrh zvláštních neobvyklých konstrukcí nebo technologických postupů
<br> D.1.2 a) 5.Zajištění stavební jámy
<br> D.1.2 a) 6.Technologické podmínky postupu prací,ovlivnění stability konstrukcí
<br> D.1.2 a) 7.Zásady při provádění bouracích a podchycovacích prací
<br> D.1.2 a) 8.Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí
<br> D.1.2 a) 9.Seznam použitých podkladů,norem a technických předpisů,případně výpočetních programů
<br> D.1.2 a) 10.Specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby
D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY
D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB
D.1.4 a) 1.Zdravotně technické instalace
<br> D.1.4 a) 2.Vzduch...
30-19 OU PETRÁVEČ - Pergola PBŘS oprava.doc
Projektová dokumentace pro spojené územní a stavební řízení ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ B.SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY NÁZEV STAVBY : PERGOLA MÍSTO STAVBY : PETRÁVEČ parcela č.st.65,617 STAVEBNÍK : OBEC PETRÁVEČ Petráveč č.p.40 594 01 Velké Meziříčí IČ 00842559 ZAK.ČÍSLO : 2019 30 DATUM : prosinec 2019 PROJEKTANT : XXXX XXXXXXX NOVOSADY XXX/XX XXX XX VELKÉ MEZIŘÍČÍ IČO XXXXXXXX,TEL.776113770 e-mail: leoschatrny@seznam.cz OBSAH 1) Všeobecně 2) Rozdělení do požárních úseků 3) Výpočet požárního zatížení 4) Kontrola rozměrů požárních úseků 5) Určení stupně požární bezpečnosti 6) Požární odolnosti stavebních konstrukcí 7) Stanovení počtu osob 8) Únikové cesty 9) Odstupové vzdálenosti 10) Zařízení pro protipožární zásah 11) Zásobování požární vodovou 12) Přenosné hasicí přístroje 13) Technická zařízení 14) Ochrana proti účinkům atmosférické elektřiny 15) Závěr 1) Všeobecně Toto požárně bezpečnostní řešení stavby stanovuje požadavky na projekt pro stavební povolení pro výše uvedenou akci „ Pergola „ pro Obecní úřad Petráveč v obci Petráveč na parcele č.617 z hlediska požární ochrany.Jedná se o jednopodlažní montovaný přístřešek – pergola - jako vaznicová dřevěná konstrukce bez opláštění s pultovou střechou s plechovou krytinou,který bude přistavěn k západní obvodové stěně objektu Obecního úřadu Petráveč.Přístřešek bude sloužit pro trvalé umístění dřevěných stolů a lavic.Dle infomací stavebníka bude dále sloužit pro významné kulturní akce v obci cca 4 – 5 za rok.Jak již bylo uvedeno,jedná se o jednopodlažní montovaný přístřešek jako vaznicová dřevěná konstrukce bez opláštění s pultovou střechou s plechovou krytinou.Délka přístřešku je 13,90 m,šířka přístřešku je 6,0 m,výška přístřešku po hřeben je 3,55 m,výška přístřešku po okap je 2,55 m.Stavebně konstrukční popis stávajícího objektu Jedná se o stávající dvoupodlažní zděný objekt s valbovou střechou ve tvaru víceúhelníka,který je využíván v 1.NP jako obecní úřad,dále požár...
30-19 OU PETRÁVEČ - Pergola PZ.doc
Projektová dokumentace
<br> pro spojené územní a stavební řízení
A.PRŮVODNÍ ZPRÁVA
NÁZEV STAVBY : PERGOLA
MÍSTO STAVBY : PETRÁVEČ
parcela č.st.65,617
STAVEBNÍK : OBEC PETRÁVEČ
<br> Petráveč č.p.40
594 01 Velké Meziříčí
IČ 00842559
ZAK.ČÍSLO : 2019 30
DATUM : prosinec 2019
PROJEKTANT : XXXX XXXXXXX
<br> NOVOSADY XXX/XX
<br> XXX XX VELKÉ MEZIŘÍČÍ
IČO 12139068,TEL.776113770
<br>
<br>
e-mail: leoschatrny@seznam.cz
A.PRŮVODNÍ ZPRÁVA
A.1 Identifikační údaje
<br> A 1.1 Údaje o stavbě
<br> A 1.2 Údaje o stavebníkovi
<br> A 1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace
<br> A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení
<br> A.3 Seznam vstupních podkladů
<br> A.1.Identifikační údaje
A.1.1 Údaje o stavbě
a) Název stavby
Název stavby
:
PERGOLA
b) Místo stavby
Místo stavby
:
Petráveč ( 596418 )
Katastrální území : Petráveč ( 719668 )
Parcela číslo
:
č.617
Číslo LV : 1
Kraj
:
Vysočina
Účel pozemku
:
Ostatní plocha
Druh stavby
:
NOVOSTAVBA
c) Předmět projektové dokumentace
Jedná se o novostavbu jednopodlažního montovaného přístřešku pergoly s pultovou střechou umístěného u objektu Obecního úřadu Petráveč <.>
<br> Novostavba pergoly je navržena jako jednopodlažní montovaný přístřešek s pultovou střechou ve tvaru obdélníka o maximální délce objektu 13,90 m,šířce objektu 6,00 m,světlá výška v 1.NP je 2,20 -3,00 m,výška po okap je 2,55 m,výška rodinného domu po hřeben je 3,60 m od úrovně podlahy 1.NP <.>
Stavebně konstrukční popis objektu
Před prováděním zemních prací bude rozebrána zámková dlažba <.>
Založení objektu bude provedeno na základových patkách o rozměru 600 x 600 mm,provedených do výkopů z prostého betonu C 15/20 do hloubky 1100 mm od úrovně podlahy 1.NP.Patky budou vyztuženy armovacími koši z ocelové KARI sítě 6/100/100 mm <.>
Nosná konstrukce pergoly je navržena jako vázaná konstrukce z dřevěných hranolů,stojky jsou navrženy o rozměru 160 x 160 mm,vaznice a vzpěry budou 160 x 220 mm spojené přeplátováním,krokve jsou navrženy o rozměru 120 x 200 ...
30-19 OU PETRÁVEČ - Pergola STZ.doc
Projektová dokumentace
<br> pro spojené stavební a územní řízení
<br> B.SOUHRNNÁ TECHNICKÁ
<br> ZPRÁVA
NÁZEV STAVBY : PERGOLA
MÍSTO STAVBY : PETRÁVEČ
parcela č.st.65,617
STAVEBNÍK : OBEC PETRÁVEČ
<br> Petráveč č.p.40
594 01 Velké Meziříčí
IČ 00842559
ZAK.ČÍSLO : 2019 30
DATUM : prosinec 2019
PROJEKTANT : XXXX XXXXXXX
<br> NOVOSADY XXX/XX
<br> XXX XX VELKÉ MEZIŘÍČÍ
IČO 12139068,TEL.776113770
<br>
<br>
e-mail: leoschatrny@seznam.cz
B Souhrnná technická zpráva
B.1
Popis území stavby
a) charakteristika území a stavebního pozemku,zastavěné a nezastavěné území <,>
<br> soulad navrhované stavby s charakterem území,dosavadní využití a zastavěnost území
<br> b) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní smlouvou
<br> územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem
<br> c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací,v případě stavebních úprav podmiňujících
<br> změnu v užívání stavby
<br> d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území
<br> e) informace o XXX,zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných
<br> stanovisek dotčených orgánů
<br> f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum,hydrogeologický
<br>
<br>
průzkum,stavebně historický průzkum apod.) <,>
<br> g) ochrana území podle jiných právních předpisů
<br> h) poloha vzhledem k záplavovému území,poddolovanému území apod.<,>
<br> i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky,ochrana okolí,vliv stavby na odtokové poměry v území <,>
<br> j) požadavky na asanace,demolice,kácení dřevin <,>
<br> k) požadavky na maximální dočasné i trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků
<br> určených k plnění funkce lesa
<br> l) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou
<br> infrastrukturu,možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě)
m) věcné a časové vazby stavby,podmiňující,vyvolané,související investice
<br> n) seznam pozemků podle ka...
OÚ PETRÁVEČ - Pergola OU plech 1.NP.pdf
550
550
<br> 550
550
<br> 2 350
1 150
<br> 1
48
<br> 0
2
<br> 48
0
<br> 1
48
<br> 0
2
<br> 48
0
<br> 1
48
<br> 0
2
<br> 48
0
<br> 55
0
<br> 55
0
<br> 55
0
<br> 55
0
<br> 1 200
2 400
<br> 1 500
2 370
<br> 600
1 200
<br> 2
30
<br> 0
2
<br> 40
0
<br> 1
48
<br> 0
1
<br> 58
0
<br> 1
50
<br> 0
2
<br> 37
0
<br> 1
20
<br> 0
90
<br> 0 1
97
<br> 0
80
<br> 0
<br> 800
1 970
<br> 800
1 970
<br> 1
97
<br> 0
80
<br> 0
<br> 80
0
<br> 1
97
<br> 0
<br> 1
97
<br> 0
60
<br> 0
<br> 1
97
<br> 0
60
<br> 0
<br> 70
0
<br> 55
0
<br> 70
0
<br> 55
0
<br> 70
0
<br> 55
0
<br> 1 970
800
<br> 800
1 970
<br> 1
97
<br> 0
60
<br> 0
<br> 1
97
<br> 0
60
<br> 0
<br> 1
97
<br> 0
60
<br> 0
<br> 1
97
<br> 0
60
<br> 0
<br> 600
1 970
<br> 1
97
<br> 0
60
<br> 0
<br> 1
97
<br> 0
60
<br> 0
<br> 60
0
<br> 1
97
<br> 0
<br> 1
97
<br> 0
60
<br> 0
<br> 1
97
<br> 0
60
<br> 0
<br> 1 970
800
<br> 800
1 970
<br> 2
00
<br> 0
1
<br> 05
0
<br> 2
00
<br> 0
1
<br> 05
0
<br> 2
00
<br> 0
1
<br> 05
0
<br> 2
00
<br> 0
1
<br> 05
0
<br> 1
25
<br> 0
45
<br> 0
<br> 1 970
800
<br> 2
30
<br> 0
2
<br> 00
0
<br> 1
00
<br> 0
1
<br> 97
0
<br> D.DOKUMENTACE STAVEB
<br> KAT.ÚZEMÍ : PETRÁVEČ
<br> MĚŘÍTKO 1 : 50
č.D 101
<br> PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO SPOJENÉ ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ
<br> PŮDORYS 1.NP - KONSTRUKCE PERGOLY
<br> KRAJ : VYSOČINA
<br> VÝKRES
<br> KONTROLOVAL
<br> LEOŠ CHATRNÝLEOŠ CHATRNÝ
<br> KRESLILZODP.PROJEKTANT VYPRACOVAL
<br> DATUM : PROSINEC 2019
<br> Petráveč,parcela č.st.65,617
<br> INVESTOR : OBEC PETRÁVEČ,PETRÁVEČ 40,594 01 VELKÉ MEZIŘÍČÍ
<br> NOVOSTAVBA PERGOLY
<br> 13
9
<br> 50
<br> 1 060 2 480 600 2 480 600 2 480 1 050
<br> 5
43
<br> 0
33
<br> 0
<br> 9 750
2
<br> 25
0
<br> 1 550 2 400 1 300 3 900 550 4 200
<br> 5
13
<br> 0
1
<br> 20
0
<br> 1
00
<br> 0
42
<br> 0
<br> 14
0
<br> 1
50
<br> 0
<br> 1
45
<br> 0
1
<br> 20
0
<br> 1
14
<br> 0
<br> 900
100
<br> 1 550 100 1 560 100 1 230 100 3 250
150
<br> 5 410
<br> 4 200 1 340
100
<br> 2 200
100
<br> 1 950
100
<br> 4 460
<br> 2
05
<br> 0
80
<br> 0
42
<br> 0
92
<br> 0
<br> 3...
OÚ PETRÁVEČ - Pergola OU plech 2.NP.pdf
1
52
<br> 0
2
<br> 48
0
<br> 1
52
<br> 0
2
<br> 48
0
<br> 1
52
<br> 0
2
<br> 48
0
<br> 2
10
<br> 0
1
<br> 60
0
<br> 65
0
<br> 75
0
<br> 2
00
<br> 0
80
<br> 0
<br> 2 000
1 500
<br> 1 970
800
<br> 1 970
800
<br> 1
97
<br> 0
80
<br> 0
<br> 1
97
<br> 0
80
<br> 0
<br> 1
63
<br> 0
2
<br> 48
0
<br> 90
0
<br> 90
0
<br> 2
25
<br> 0
1
<br> 50
0
<br> 800
600
<br> 1
30
<br> 0
1
<br> 90
0
<br> 1
30
<br> 0
1
<br> 90
0
<br> 750
750
<br> 75
0
<br> 75
0
<br> 1
97
<br> 0
80
<br> 0
<br> 1
97
<br> 0
60
<br> 0
<br> 1
97
<br> 0
80
<br> 0
<br> 800
1 970
<br> 1 970
600
<br> 80
0
<br> 1
97
<br> 0
<br> 600
1 970
<br> 1 300
1 520
<br> 1 000
2 420
<br> 1 970
800
<br> 1
00
<br> 0
1
<br> 00
0
<br> 1
00
<br> 0
1
<br> 00
0
<br> 75
0
<br> 75
0
<br> 1
<br> 2
<br> 3
<br> 4
<br> 5
<br> 6
<br> 7
<br> 1
<br> 2
<br> 3
<br> 4
<br> 5
<br> 6
<br> 7
<br> 8
<br> 9
<br> 10
<br> 1
<br> 2
<br> 3
<br> 4
<br> 5
<br> 6
<br> 7
<br> 8
<br> 9
<br> 1
<br> 2
<br> 3
<br> 4
<br> 5
<br> 6
<br> 1 2 3 4 5
<br> D.DOKUMENTACE STAVEB
<br> KAT.ÚZEMÍ : PETRÁVEČ
<br> INVESTOR : OBEC PETRÁVEČ,PETRÁVEČ 40,594 01 VELKÉ MEZIŘÍČÍ
<br> MĚŘÍTKO 1 : 50
č.D 102
<br> PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO SPOJENÉ ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ
<br> STŘECHA PERGOLY ( PŮDORYS 2.NP )
<br> KRAJ : VYSOČINA
<br> VÝKRES
<br> KONTROLOVAL
<br> LEOŠ CHATRNÝLEOŠ CHATRNÝ
<br> KRESLILZODP.PROJEKTANT VYPRACOVAL
<br> DATUM : PROSINEC 2019
<br> Petráveč,parcela č.st.65,617
<br> NOVOSTAVBA PERGOLY
<br> PS
2
<br> 1
<br> PJ
2
<br> 2
<br> PZ 23
<br> 8
75
<br> 0
1
<br> 30
0
<br> 1
10
<br> 0
1
<br> 80
0
<br> 50
0
<br> 41
0
<br> 9 750
<br> 500 560 2 480 600 2 480 600 2 480 550
<br> 2
25
<br> 0
4
<br> 08
0
<br> 3
20
<br> 0
2
<br> 50
0
<br> 60
0
<br> 22
0
<br> 1
60
<br> 0
<br> 410
<br> 400 800 1 790 750 610
<br> 1 500 2 480 1 270 4 450 4 200 500 12 800 400
<br> 14 600
<br> 4 350 500 4 875 4 875 500
<br> 30
0
<br> 2
28
<br> 0
50
<br> 0
1
<br> 00
0
<br> 2 700 1 300 2 700 1 300 16 650
<br> 5
65
<br> 0
7
<br> 30
0
<br> 1 000 170
<br> 2 950 800 1 220
<br> 3 870 100 4 580
<br> 1000 410...
OÚ PETRÁVEČ - Pergola SITUACE.pdf
KOORDINAČNÍ SITUACE
<br> XXXX XXXXXXX ml <.>
<br> PERGOLA
K.Ú.Petráveč,parcela č.st.65,617
<br> Novosady 102/93,594 01 Velké Meziříčí
e-mail: leoschatrny-projekty@seznam.cz
<br> tel.: 739 319 102,776 113 770
www.facebook.com/projekty.chatrny
<br> VÝKRES
<br> Č.ZAKÁZKY
<br> ZODP.PROJEKTANT KONTROLOVALVYPRACOVAL KRESLIL
<br> FORMÁT
<br> 2019 30
<br> KAT.ÚZEMÍ : PETRÁVEČ KRAJ : VYSOČINA
<br> ING.XXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXX
<br> X AX
<br> KOORDINAČNÍ SITUACE č.C.2 <.>
<br> PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ A STAVEBNÍ POVOLENÍ
<br> INVESTOR: OBEC PETRÁVEČ,Petráveč 40,594 01 Petráveč
<br> DATUM 12 / 2019
<br> MĚŘÍTKO
<br> STAVBA:
<br> MÍSTO STAVBY:
<br> ČÁST PROJEKTU:
<br> VÝKRES:
<br> XXXX XXXXXXX
<br> STAVEBNĚ ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ
<br> SDĚLOVACÍ KABEL
<br> PLYNOVOD
<br> SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
<br> VODOVOD
<br> OBVODOVÉ STĚNY STAVBY
<br> ZPEVNĚNÉ PLOCHY A OSTATNÍ ZNAČENÍ :
<br> NOVÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ :
<br> STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ :
<br> POZNÁMKA:
<br> LEGENDA:
<br> - INŽENÝRSKÉ SÍŤE JSOU V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI ZANESENY
POUZE INFORMATIVNĚ A NESLOUŽÍ JAKO VYTYČOVACÍ VÝKRES <.>
- PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ ZAJISTÍ INVESTOR VYTYČENÍ
VŠECH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ DOTČENÝCH STAVBOU <.>
<br> NOVÝ OBJEKT
<br> ELEKTRICKÉ VEDENÍ NN
<br> PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ SÍTÍ JE NAVRŽENO DLE ČSN 73 6005 <.>
PŘI REALIZACI BUDOU DODRŽENY MINIMÁLNÍ ODSTUPY SÍTÍ PŘI SOUBĚHU
A KŘÍŽENÍ POTRUBÍ DLE ČSN 73 6005 <.>
<br> DEŠŤOVÁ KANALIZACE
<br> ELEKTRICKÉ VEDENÍ VN
<br> NOVÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
<br> NOVÁ DEŠŤOVÁ KANALIZACE
<br> 8 400
<br> 5 550
<br> 5 250
<br> 13
7
<br> 20
<br> 13
0
<br> 6 000
<br> 7 190
<br> 80
5 540
<br> 80
<br> 140
<br> 70
0
<br> 4
40
<br> 0
<br> 4
20
<br> 0
<br> 4
40
<br> 0
20
<br> 0
d = 1 950
<br> 13
9
<br> 00
<br> 83,40 m2
<br> Ř
A
<br> D
"
<br> B
1"
<br> PRIP - OBECNÍ ÚŘAD
<br> Č
E
<br> K
Á
<br> R
N
<br> A
<br> TRAFO
<br> OBECNÍ ÚŘAD
<br> bet <.>
<br> z.dl <.>
<br> NÁDRŽ
<br> as
f <.>
<br> as
f <.>
<br> 65
617
<br> 23/6
<br> 23/13
23/3
<br> 3
<br> 4/1
<br> 2
<br> 23/6
<...
PERGOLA - PS 21 Pohled severní.pdf
D.DOKUMENTACE STAVEB
<br> KAT.ÚZEMÍ : PETRÁVEČ
<br> MĚŘÍTKO 1 : 50
č.D 104
<br> PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO SPOJENÉ ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ
<br> POHLED SEVERNÍ
<br> KRAJ : VYSOČINA
<br> VÝKRES
<br> KONTROLOVAL
<br> LEOŠ CHATRNÝLEOŠ CHATRNÝ
<br> KRESLILZODP.PROJEKTANT VYPRACOVAL
<br> DATUM : PROSINEC 2019
<br> Petráveč,parcela č.st.65,617
<br> INVESTOR : OBEC PETRÁVEČ,PETRÁVEČ 40,594 01 VELKÉ MEZIŘÍČÍ
<br> NOVOSTAVBA PERGOLY
<br> ±0,000 -0,150
<br> +2,550
<br> +3,600
<br> POHLED SEVERNÍ
<br> IČO 121 39 068,Tel.776/113770
<br> NOVOSADY 93,VELKÉ MEZIŘÍČÍ
<br> XXXX XXXXXXX
<br> X AX FORMÁT
<br> ZAK.ČÍSLO 2019 30
PERGOLA - PS 22 Pohled jižní.pdf
D.DOKUMENTACE STAVEB
<br> KAT.ÚZEMÍ : PETRÁVEČ
<br> MĚŘÍTKO 1 : 50
č.D 105
<br> PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO SPOJENÉ ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ
<br> POHLED JIŽNÍ
<br> KRAJ : VYSOČINA
<br> VÝKRES
<br> KONTROLOVAL
<br> LEOŠ CHATRNÝLEOŠ CHATRNÝ
<br> KRESLILZODP.PROJEKTANT VYPRACOVAL
<br> DATUM : PROSINEC 2019
<br> Petráveč,parcela č.st.65,617
<br> INVESTOR : OBEC PETRÁVEČ,PETRÁVEČ 40,594 01 VELKÉ MEZIŘÍČÍ
<br> NOVOSTAVBA PERGOLY
<br> POHLED JIŽNÍ
<br> +3,600
<br> +2,550
<br> -0,150
+ 0,000
<br> IČO 121 39 068,Tel.776/113770
<br> NOVOSADY 93,VELKÉ MEZIŘÍČÍ
<br> XXXX XXXXXXX
<br> X AX FORMÁT
<br> ZAK.ČÍSLO 2019 30
PERGOLA - PZ 23 Pohled západní.pdf
KAT.ÚZEMÍ : PETRÁVEČ
<br> MĚŘÍTKO 1 : 50
č.D 106
<br> POHLED ZÁPADNÍ
<br> KRAJ : VYSOČINA
<br> VÝKRES
<br> KONTROLOVAL
<br> LEOŠ CHATRNÝLEOŠ CHATRNÝ
<br> KRESLILZODP.PROJEKTANT VYPRACOVAL
<br> DATUM : PROSINEC 2019
<br> Petráveč,parcela č.st.65,617
<br> INVESTOR : OBEC PETRÁVEČ,PETRÁVEČ 40,594 01 VELKÉ MEZIŘÍČÍ
<br> NOVOSTAVBA PERGOLY
<br> POHLED ZÁPADNÍ
<br> +3,610
<br> +2,550
<br> ±0,000
<br> IČO 121 39 068,Tel.776/113770
NOVOSADY 93,VELKÉ MEZIŘÍČÍ
XXXX XXXXXXX
<br> X AX FORMÁT
<br> ZAK.ČÍSLO 2019 30
<br> D.DOKUMENTACE STAVEB
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO SPOJENÉ ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ
PERGOLA - PŘÍČNÝ ŘEZ P - P.pdf
D.DOKUMENTACE STAVEB
<br> KAT.ÚZEMÍ : PETRÁVEČ
<br> MĚŘÍTKO 1 : 50
č.D 103
<br> PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO SPOJENÉ ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ
<br> PŘÍČNÝ ŘEZ P - P
<br> KRAJ : VYSOČINA
<br> VÝKRES
<br> KONTROLOVAL
<br> LEOŠ CHATRNÝLEOŠ CHATRNÝ
<br> KRESLILZODP.PROJEKTANT VYPRACOVAL
<br> DATUM : PROSINEC 2019
<br> Petráveč,parcela č.st.65,617
<br> INVESTOR : OBEC PETRÁVEČ,PETRÁVEČ 40,594 01 VELKÉ MEZIŘÍČÍ
<br> NOVOSTAVBA PERGOLY
<br> 95
0
<br> 25
0
<br> 3
00
<br> 0
22
<br> 0
28
<br> 0
<br> 85
0
<br> 25
0
<br> 2
20
<br> 0
22
<br> 0
<br> +2,550
<br> -1,100
<br> 3
00
<br> 0
20
<br> 0
10
<br> 0
3
<br> 60
0
<br> 375 400
400 400
<br> 400 400
400 400
<br> 400 400
400 400
<br> 400 400
400
<br> 6 000
<br> 5 380
<br> 10
0
<br> +3,600
<br> ±0,000 ±0,000
<br> +3,300
<br> 89
0
<br> 1
48
<br> 0
63
<br> 0
30
<br> 0
95
<br> 0
1
<br> 52
0
<br> 1
03
<br> 0
<br> -0,150
<br> 9°
<br> PŘÍČNÝ ŘEZ P - P
<br> IČO 121 39 068,Tel.776/113770
NOVOSADY 93,VELKÉ MEZIŘÍČÍ
XXXX XXXXXXX
<br> X AX FORMÁT
<br> ZAK.ČÍSLO 2019 30
<br> SL-01
SL-02
<br> RZ-01VA-01
<br> VA-01 VA-01
<br> VA-01
KR-01
<br> KRYTINA Z PLECHOVÝCH TVAROVANÝCH ŠABLON ( SAFIR )
<br> DŘEVĚNÉ PALUBKY ( PERO - DRÁŽKA ) tl.15 mm
<br> LAŤOVÁNÍ 60/40 mm PO 400 mm
SVISLÉ LATĚ 50/50 mm
<br> KROKEV 120/200 mm
VIZUALIZACE.pdf
Výběrové řízení.pdf
Obec Petráveč
Petráveč 40,594 01 Velké Meziříčí,Ič: 00842559
<br>
<br> mob: 603 838 161,email: obec@petravec.cz,http://www.petravec.cz
<br> Č.j.: Datum: 25.3.2020
<br>
Výběrové řízení - vybudování pergoly u Kulturního
domu
<br>
Předmětem této výzvy je výstavba pergoly k budově KD Petráveč,dle technických specifikací
uvedených v B.průvodní zprávě <.>
<br>
Dodatečné informace je možné získat u XXXXXX XXXXXXXXXXX,tel.XXX XXX XXX,obec@petravec.cz <.>
<br> Místo a termín předání plnění:
Zhotovitel předá dílo zadavateli na Obecním úřadě v Petrávči,Petráveč 40,594 01 Velké Meziříčí <.>
Případná úprava díla zhotovitelem podle výsledků projednání zadavatelem bude provedena do 15
dnů od předání připomínek <.>
Dílo v rozsahu této výzvy bude předáno zadavateli nejpozději do 10.6.2020
<br> LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK
Nabídka musí být doručena: nejpozději 14.4.2020 do 24hod <.>
Pokud jste podali nabídku,jste po uplynutí lhůty pro podání nabídek až do podpisu smlouvy
s vybraným uchazečem vázáni svojí nabídkou <.>
Své nabídky můžete doručit na adresu zadavatele v písemné podobě poštou,nebo elektronicky zaslat
na email obec@petravec.cz.Po předchozí telefonické dohodě lze podat i osobně <.>
Nabídky budou doručeny v zalepené obálce – označené: Vašim jménem (názvem firmy),adresou a
údajem „Pergola“ - NEOTEVÍRAT“ <.>
<br> ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDEK
Zadavatel požaduje doručit nabídku,včetně všech dokumentů a příloh,prospektů a obdobných
materiálů nevyjímaje,v listinné podobě v českém jazyce <.>
<br> Nabídková XXXX XXXX uvedena v české měně v členění na cenu celkem včetně DPH <.>
Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady k realizaci předmětu veřejné zakázky,včetně
nákladů souvisejících,tzn.bude stanovena jako nejvýše přípustná <.>
Nabídková cena musí být zpracována do tabulky v příloze B.průvodní zpráva <.>
Pokud dodavatel musí ocenit více položek,než které jsou uvedeny v tabulce,doplní tyto položky
včetně ceny pod tabulku a náležitě ji zdůvodní <.>
Zadavatel neposkytuje ...

Načteno

edesky.cz/d/3719623

Meta

Stavební informace   Stavby   Stavby   Územní plánování   Stavební informace   Rozpočet   EIA   Stavby   Územní plánování   Stavební informace   Stavby   Stavební informace   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Petráveč
25. 03. 2020
24. 03. 2020
24. 03. 2020
23. 03. 2020
23. 03. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Obec Petráveč      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz