« Najít podobné dokumenty

Město Louny - Dražební jednání - Daniel Nachtmann, 1972, Most - ZRUŠENO

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Louny.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dražební jednání - Daniel Nachtmann, 1972, Most - ZRUŠENO
EXEKUTORSKÝ ÚŘAD CHEB
MGR.XXXXX XXXXX | SOUDNÍ EXEKUTOR
<br> XX.dubna XX,Cheb 35002 | tel <.>,fax: +420 355 318 111,+420 355 318 110 | e-mail: podatelna@eucheb.cz | www.eucheb.cz | IDDS: 9u8g8ka
<br>
<br>
<br> č.j.: 074 EX 08764/11-192
<br>
<br> Usnesení
<br>
Soudní exekutor Mgr.XXXXX XXXXX,Exekutorský úřad Cheb,se sídlem XX.dubna 10,350 02
<br> Cheb,pověřený provedením exekuce na základě usnesení Okresního soudu v Mostě ze dne
<br> 11.07.2011,č.j.43 EXE 8295/2011-9,kterým byla nařízena exekuce podle vykonatelného
<br> rozhodnutí: Usnesení Okresního soudu v Mostě ze dne 20.10.2010,č.j.12 C 330/2009-36 <,>
<br> ve věci oprávněného: Generali Česká pojišťovna a.s <.>,se sídlem Spálená čp.75 / čo.16 <,>
<br> Praha 1 - Nové Město 110 00,IČ: 45272956,právní zástupce JUDr.XXXXX XXXXXXX advokát
<br> se sídlem I.P.Pavlova čp.1785 / čo.3,120 00 Praha 2,Praha 2 proti povinnému: Daniel
<br> Nachtmann,bytem Hutnická 2827/12,Most 434 01,IČ: 68286465,nar.4.5.1972 k
<br> uspokojení peněžité pohledávky oprávněného,nákladů oprávněného a nákladů exekuce <,>
<br>
<br> r o z h o d l
<br>
<br> t a k t o :
<br>
<br> Dražební jednání nařízené usnesením č.j.074 EX 08764/11-177 ze dne 21.2.2020,na den
<br> 25.03.2020 s časem zahájení ve 13:00 hodin a časem ukončení ve 14:00 hodin <,>
<br> s e n e k o n á <.>
<br>
<br> O d ů v o d n ě n í :
<br>
<br> Usnesením č.j.074 EX 08764/11-177 ze dne 21.2.2020,bylo nařízeno na den 25.03.2020
<br> dražební jednání,jehož předmětem měl být ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2
<br> na věci nemovité ve výlučném vlastnictví povinného:
<br>
<br>
<br>
<br>
Vzhledem k tomu,že dlužná částka a náklady exekuce byly zcela uhrazeny,rozhodl soudní
<br> exekutor tak,jak je uvedeno ve výrokové části tohoto usnesení <.>
<br>
<br>
<br> P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§ 202 odst.1 písm.a)
<br> o.s.ř.) <.>
<br>
<br>
<br> V Chebu dne 24.3.2020
<br>
<br>
Mgr.XXXXX XXXXX,v.r <.>
soudní exekutor
<br>
Za správnost vyhotovení: XXXXX XXX...

Načteno

edesky.cz/d/3719234

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Louny      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz