« Najít podobné dokumenty

Město Louny - Dražební jednání - René Hrbek, 1973, Hradec Králové

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Louny.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dražební jednání - René Hrbek, 1973, Hradec Králové
Exekutorský úřad Praha 9,Pod Pekárnami 245/10,190 00 Praha 9 Mgr.XXXXXX XXXXXXXX,soudní exekutor
e-mail: suchanek@exekucepraha.cz,e-podatelna: e-podatelna@exekucepraha.cz tel:266 032 031,fax:266 032 032,ID DS:g2crz9v
<br>
<br> Číslo jednací: 220 EX 1773/12-131
UU ss nn ee ss ee nn íí
<br> oo nnaařříízzeenníí ddrraažžeebbnnííhhoo jjeeddnnáánníí -- eelleekkttrroonniicckkáá ddrraažžbbaa
<br> Soudní exekutor Mgr.XXXXXX XXXXXXXX,Exekutorský úřad Praha X se sídlem Pod Pekárnami XXX/XX,190 00 Praha 9 <,>
www.exekucepraha.cz,pověřený provedením exekuce na základě usnesení o nařízení exekuce a pověření exekutora k
jejímu provedení č.j.33 EXE 1517/2012-9,ze dne 15.2.2012,které vydal Okresní soud v Hradci Králové,kterým byla
nařízena exekuce k návrhu
<br> oprávněného:
Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky se sídlem v Praze 9,pobočka Hradec Králové,Drahobejlova
1404/4,19003,Praha 9,adresa pro doručování Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky,pobočka Hradec
Králové,Malé náměstí 11,50200,Hradec Králové,IČ 47114975
<br> proti povinnému:
XXXX XXXXX,naposledy bytem Štefánikova XXX/XX,XXX XX Hradec Králové,nar.04.05.1973,zast <.>
opatrovníkem JUDr.XXXX XXXXX,opatrovník,Sartoriova XX/XX,XXXXX,Praha X,IČ 66231418
<br> k uspokojení pohledávky oprávněného ve výši.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.27 000,00 Kč s příslušenstvím
<br> rozhodl na základě § 52 a § 69 zákona č.120/2001 Sb.ve znění předpisů účinných do 31.12.2012 (exekuční řád)
<br> t a k t o:
<br>
K prodeji nemovitých věcí povinného postižených exekučním příkazem soudního exekutora číslo 220 EX 1773/12-78 <,>
který nabyl právní moci dnem 7.1.2020 se nařizuje dražební jednání (dražba) a k jeho provedení se vydává tato:
<br>
VEŘEJNÁ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA
V souladu s ustanovením § 336b zákona č.99/1963 Sb <.>,občanský soudní řád,ve znění účinném do 31.12.2012,dále jen
„o.s.ř.“ nařizuji jednání k provedení dražby nemovitých v...

Načteno

edesky.cz/d/3719233

Meta

Dražební vyhláška   Jednání zastupitelstva   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Louny      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz